Show simple item record

dc.contributor.advisorAli, Aasim
dc.contributor.advisorKallenborn, Roland
dc.contributor.authorJarnum, Christian Østerhaug
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-22T14:41:17Z
dc.date.available2020-10-22T14:41:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684603
dc.description.abstractMennesker over hele verden trenger legemidler og personlige pleieprodukter (PPCP) sterkt fordi legemidlene pleier og forhindrer sykdommer og smerter, og de personlige pleieproduktene forbedrer både utseendet og hygienen til mennesker og dyr. Likevel fører forbindelsene til negative helseeffekter på mennesker og marine organismer når stoffene slippes løs i drikkevann, grunnvann og overflatevann. Ukontrollerte utslipp av legemidler og personlige pleieprodukter ut i det marine miljøet har tiltrukket oppmerksomheten til forskere i over 40 år. Forbindelsene slippes ut i vandige miljø via sykehus, renseanlegg, farmasøytiske industrier og hjem. Ettersom PPCP-forbindelsene eksisterer i vannmasser med lave konsentrasjoner (<1 µg/L), er det komplisert for renseanlegg å eliminere eller fjerne forbindelsene fra vannmassene. Saudi Arabia, der 30 store renseanlegg er etablerte, strever etter en effektiv metode for å eliminere PPCP fra det marine miljøet, i likhet med alle andre land i verden. Forskningen hadde hovedsakelig til hensikt å undersøke oppførselen til legemidler og personlige pleieprodukter når forbindelsene oppløste i sjøvann bestråles med kunstig sollys og naturlig sollys. Fotokjemiske transformasjoner av 26 legemidler og 4 personlige pleieprodukter inkludert 13 fotolyseprodukter som forekommer i det marine miljøet, ble forsket på under kontrollerte laboratorietilstander ved bruk av en 300 W sollyssimulator med en Xenon-lampe. Den fotokjemiske nedbrytningen av legemidlene og personlige pleieproduktene ble observert i natriumfosfatbuffer og kunstig sjøvann fra Paragon Scientific, som ble preparerte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Også ble naturlige sjøvannsprøver og fosfatbufferprøver, som var samlet inn og importerte fra Rødehavskysten i Jeddah i Saudi Arabia (21˚42˚34˚N 39˚05˚45˚Ø), analyserte. Legemidlene og personlige pleieproduktene i fosfatbufferen og det kunstige sjøvannet ble bestrålte av sollyssimulatoren mellom 0-360 min mens i det naturlige sjøvannet og fosfatbufferne fra Saudi Arabia ble de bestrålte med naturlig sollys mellom 0-300 min. Etter bestrålingen av vannprøver som inneholdt legemidler og personlige pleieprodukter med miljørelevante konsentrasjoner (5 ng/mL), ble vannprøvene ekstraherte ved fastfaseekstraksjon (SPE) med Oasis HLB (Hydrofil-Lipofil Balansert) patroner for å rense opp vannprøvene og oppkonsentrere forbindelsene i vannprøvene. Imidlertid var de relative gjenvinningsverdiene (R, %) for lave for de fleste av forbindelsene og for høye for andre forbindelser i fosfatbufferprøvene til å oppfylle kravene til metoden. Relative gjenvinninger mellom 40 og 120% var godkjente med hensikten til forsøket. Blant annet var regresjonskoeffisientene (R2) til flere av forbindelsene for lave slik at den lineære regresjonen i kalibreringskurvene ikke kunne beskrive forholdet mellom de relative responsene til analyttene fra detektoren i massespektrometeret og konsentrasjonene til analyttene. I tillegg var konsentrasjonene til de fleste av analyttene bestemte under 40% og konsentrasjonene til de andre forbindelsene var beregnet langt over 120%. Av den grunn var presisjonen til konsentrasjonsmålingene var uakseptabel. Derfor ble metoden ført videre uten fastfaseekstraksjon. HPLC koblet til trippelkvadrupol (QqQ) tandem massespektrometer (MS/MS) ble benyttet til å separere og analysere fosfatbufferprøvene og sjøvannsprøvene og forske på kinetikken til fotolytiske transformasjoner. Den store hypotesen som ble testet under denne oppgaven, var at fotolyse utgjør en effektiv og lovende metode for å eliminere legemidler og personlige pleieprodukter fra akvatisk miljø i Saudi Arabia.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFotolyseen_US
dc.subjectFotokjemiske transformasjonsprodukteren_US
dc.titleFotokjemiske nedbrytningsprodukter av utvalgte miljømessig relevante legemidler under simulerte og naturlige sollystilstanderen_US
dc.title.alternativePhotolysis of selected ecologically relevant pharmaceuticals and their transformation products under simulated and natural sunlight conditionsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400en_US
dc.source.pagenumber246en_US
dc.description.localcodeM-KJEMIen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal