Show simple item record

dc.contributor.authorRokvam, Karoline
dc.date.accessioned2014-02-11T10:11:52Z
dc.date.available2014-02-11T10:11:52Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186536
dc.description.abstractFormålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ved kobling mellom 4,4´-bifenolmonopropargyleter og ulike silylhydrider ved dehydrogenativ kobling katalysert av tris(pentafluorfenyl)boran. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble også benyttet i alkyleringsforsøk med ulike alkylbromider, og i acyleringsforsøk med tereftalsyreklorid og adipinsyreklorid. Utvikling av effektive reaksjonsbetingelser for syntese av mer klassiske propargylterminerte monomerer fra bisfenoler ble deretter studert, og alle disse propargylterminerte monomerene ble syntetisert med tilfredsstillende resultater. Herdeforløpet til de propargylterminerte monomerene ble deretter studert ved kalorimetrisk analyse. I tillegg ble virkningen av katalytiske mengder av ulike edelmetallsalter på herdingsprosessen undersøkt gjennom Differential Scanning Calorimetry (DSC)-analyse av 4,4´-bifenoldipropargyleter tilsatt katalytiske mengder (1 mol%) av finfordelt metallisk platina (nanoplatina), tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0), kaliumgull(III)klorid, gull(III)kloridhydrat eller trifenylfosfingull(I)klorid. Av disse tilsetningene var det kun palladiumforbindelsen som påvirket herdingsprosessen i noen påviselig grad gjennom signifikant reduksjon av polymeriseringstemperaturen.The aim of the work presented in this thesis was the development of methods for the synthesis of propargyl-terminated resins, a group of high temperature resistant thermosetting materials with applications within the defense and aerospace industry. 4,4´-Biphenol mono(propargyl ether) was synthesized and tested in the preparation of silicon-containing propargyl-terminated monomers. The incorporation of silicon reduces the brittleness of these materials, something which is of major concern. Syntheses of these monomers by dehydrogenative coupling reactions between 4,4´-biphenol mono(propargyl ether) and silyl hydrides catalyzed by tris(pentafluorphenyl)boran were attempted. 4,4´-Biphenol mono(propargyl ether) was also tested in alkylation reactions with alkyl bromides and acylation reactions with terephthalic acid chloride and adipic acid chloride. The development of efficient reaction conditions for the synthesis of more classic propargyl-terminated monomers from bisphenols was then studied, and satisfactory preparation methods were established. The curing process of the propargyl-terminated monomers was studied using calorimetric analysis. In addition, the influence of catalytic quantities (1 mol-%) of transition metal salts on the curing process of 4,4´-biphenol di(propargyl ether) was investigated using Differential Scanning Calorimetry (DSC) analysis by addition of metallic platinum (nano platinum), tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), potassium gold(III) chloride, gold(III) chloride hydrate and triphenylphosphine gold(I) chloride. Only the palladium compound was found to significantly influence the curing prosess by reduction of the polymerization temperature.no_NO
dc.description.sponsorshipForsvarets forskningsinstituttno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectOrganisk kjemino_NO
dc.subjectPropargylterminerte resinerno_NO
dc.subjectHøytemperaturbestandig herdeplastmaterialerno_NO
dc.subjectForsvars- og romfartssektorenno_NO
dc.subjectPropargyl-terminated monomersno_NO
dc.subjectHigh temperature resistant thermosetting materialsno_NO
dc.subjectDifferential Scanning Calorimetryno_NO
dc.subjectPolymer chemistryno_NO
dc.titleSynteser og studier av propargylterminerte resinerno_NO
dc.title.alternativeSynthesis and studies of propargyl-terminated resinsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440no_NO
dc.source.pagenumber94no_NO
dc.relation.projectForsvarets forskningsinstituttno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record