Show simple item record

dc.contributor.advisorSteffensen, Inger-Lise Karin
dc.contributor.advisorDevold, Tove Gulbrandsen
dc.contributor.authorJohnsrud, Celine
dc.contributor.authorTahiri, Mirlinda
dc.date.accessioned2022-07-20T11:16:30Z
dc.date.available2022-07-20T11:16:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007212
dc.description.abstractBackground: Food additives are substances added to food for various technological functions, e.g., to increase shelf life and improve appearance, texture, smell, and taste. Since the 18th century, food additives have increased significantly, and today it is almost impossible to avoid them in food products. New publications suggest that permissible consistency agents used in foods can affect intestinal health by impairing intestinal barrier function, increasing antigen exposure, modulating the microbiome, and increasing the incidence of inflammatory bowel disease (IBD). Carrageenan (CGN) (E 407)/processed Eucheuma seaweed (E 407a) and carboxymethylcellulose (CMC) (E 466) are some of the substances that attract attention, where several studies suggest that the E-substances can have negative effects on intestinal health concerning changes in the intestinal flora and intestinal inflammation in animals, as well as recurrence of active disease in patients with IBD. Purpose: Questions constantly arise about the use of CGN and CMC, where FHI has received concerns about the impact on intestinal health. Based on these factors, a scoping review was conducted to summarize and map evidence and identify knowledge gaps about the negative effects of the food additives CGN and CMC on intestinal health. Method: A scoping review was performed according to a predefined protocol and the guidance of the PRISMA-ScR checklist. Two literature searches were performed: a test literature search and a main literature search. The systematic main-literature search was performed in the following databases: Ovid MEDLINE, Ovid Embase, Scopus, Web of Science Core Collection, Cochrane Library, and Epistemonikos. Eppi-Reviewer 4 was used to select articles and perform data extraction. Results: 1151 articles were identified in six databases and three by reviewing the literature search, which was assessed by title and summary according to the inclusion and exclusion criteria. 255 articles were considered potentially relevant and were assessed in the full-text version according to the same inclusion criteria. A total of 214 articles were included in this scoping review, and 41 full-text articles were excluded based on inclusion and exclusion criteria. 196 publications on CGN and 82 on CMC were identified. Conclusion: It is suggested that CGN and CMC may cause adverse effects on intestinal health concerning barrier function and/or permeability, including inflammation and intestinal microbiota. Nevertheless, more research is needed in the area before one can draw any conclusions, as there is a lack of good long-term studies and human studies.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes i maten for ulike teknologiske funksjoner, bl.a. for å øke holdbarheten, forbedre utseende, tekstur, lukt og smak. Siden 1800-tallet har bruken av tilsetningsstoffer økt betydelig, og i dag er det nesten umulig å unngå disse i matprodukter. Nye publikasjoner tyder på at tillatte konsistensmidler benyttet i næringsmidler kan påvirke tarmhelsen ved å svekke tarmbarrierefunksjonen og øke antigeneksponering, modulere mikrobiotaen og øke forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Karragenan (CGN) (E 407)/prosessert Eucheuma tang (E 407a) og karboksymetylcellulose (CMC) (E 466) er noen av stoffene som vekker oppsikt, der flere studier tyder på at E-stoffene kan gi negative effekter på tarmhelsen i forhold til endringer på tarmflora og tarminflammasjon hos dyr, samt tilbakefall av aktiv sykdom hos pasienter med IBD. Formål: Det dukker opp stadig vekk spørsmål om bruken av CGN og CMC, der FHI har mottatt bekymringer i forhold til påvirkning i tarmhelsen. På bakgrunn av disse faktorene ble det utført en kartleggingsoversikt for å få en oversikt over eksisterende forskningslitteratur og identifisere kunnskapshull om negative effekter av tilsetningsstoffene CGN og CMC på tarmhelsen. Metode: En kartleggingsoversikt ble utført etter en forhåndsdefinert protokoll og veiledning av PRISMA-ScR sjekkliste. Det ble foretatt to litteratursøk; et prøve-litteratursøk og et hoved- litteratursøk. Det systematiske hoved-litteratursøket ble utført i følgende databaser: Ovid MEDLINE, Ovid Embase, Scopus, Web of Science Core Collection, Cochrane Library og Epistemonikos. Eppi-Reviewer 4 ble benyttet til å selektere artikler og utføre dataekstrasjon. Resultater: 1151 artikler ble identifisert i seks databaser og tre ved gjennomgang av litteratursøket, hvorav ble vurdert etter tittel og sammendrag i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriteriene. 255 artikler ble vurdert som potensielt relevante og vurdert i fulltekst etter samme inklusjonskriterier. Totalt 214 artikler ble inkludert i denne kartleggingsoversikten etter at totalt 41 fulltekstartikler ble ekskludert på bakgrunn av inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det ble identifisert 196 publikasjoner om CGN og 82 om CMC. Konklusjon: Det antydes at CGN og CMC kan forårsake negative effekter på tarmhelsen i forhold til barrierefunksjon og/eller permeabilitet inkludert inflammasjon og tarmmikrobiota. Likevel er det nødvendig med mer forskning på området før en definert konklusjon, da det mangler gode langtidsstudier og humanstudier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKarragenanen_US
dc.subjectKarboksymetylcelluloseen_US
dc.subjectPermeabiliteten_US
dc.subjectIntestinal microbiomeen_US
dc.titlePåvirkning av karragenan og karboksymetylcellulose på tarmhelse : en kartleggingsoversikten_US
dc.title.alternativeEffects of carrageenan and carboxymethylcellulose on intestinal health : a scoping reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.description.localcodeM-MATVITen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal