Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVarela Tomasco, Paula Alejandra
dc.contributor.authorSchillinger, Ine
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-07-17T13:03:39Z
dc.date.available2018-07-17T13:03:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505887
dc.description.abstractHensikt: Vi vet mye om hvordan kan man øke måltidstrivsel blant eldre på sykehjem, men vi vet mindre om hva friske eldre som bor hjemme trenger for å oppleve et godt måltid. Denne studien ønsker å se nærmere på hva friske, pensjonerte hjemmeboende menn og kvinner over 67 år anser som viktig for å ha et godt måltid. Metode: Det ble gjennomført 14 semistrukturerte dybdeintervjuer med 13 personer over 67 år, hvorpå til slutt fem menn og fem kvinner ble inkludert i studien. Tre av mennene var gift, en var enslig og en var enkemann, og tre av kvinnene var gift, en var skilt og en var enke. Alle respondentene bodde på Østlandet, og ble rekruttert fra den lokale frivillighetssentralen, caféer, eller møteplasser for eldre. Kriteriet var at de alle var pensjonister som kjøpte og lagde sin egen mat. Intervjuene hadde en varighet på 1.5-2 timer, og ble tatt opp med en mobiltelefon før de ble transkribert. Resultater: Fire forskningsspørsmål stod sentralt i denne studien: 1) «Hva påvirker dine matvalg?», 2) «Hva gjør du i hverdagen for å hygge deg med et måltid spist alene?», 3) «Hva påvirker matlysten din?», og 4) «I hvilke situasjoner hygger du deg mest med maten?» «Hva påvirker dine matvalg?»: Matvalg ble påvirket av respondentenes holdning til sunnhet, matlaging og om det var helg eller hverdag. Ferdigmat ble generelt sett på som et lettvint alternativ som ikke var ansett til å være spesielt sunt, og ble av flere respondenter derfor unngått. Jo mindre respondentene likte å lage mat, jo mindre mat lagde de selv. Matvalg i helgene var avhengig av om respondentene bodde sammen med sin ektefelle, eller bodde alene, og de som bodde alene gjorde mindre ut av helgen matmessig enn de som bodde med sin ektefelle. «Hva gjør du i hverdagen for å hygge deg med et måltid spist alene?»: Opplevelsen av å spise et måltid alene var avhengig av om respondenten bodde med sin ektefelle, hadde blitt alene, eller alltid hadde vært alene. De aller fleste respondentene brukte strategier som å lese i avisen, se på TV eller høre på radio når de spiste et måltid alene. De samboende eldre forklarte at dette ble gjort for at de ikke skulle kjede seg under måltidet. Respondentene som hadde mistet sin ektefelle forklarte at strategiene ble brukt for å ikke kjenne på det å være alene. «Hva påvirker matlysten din?»: Smak og lukt var i stor grad med på å påvirke hvor smakfullt et måltid kunne være, sammen med selskapet til maten. Matlyst hang også sammen med om måltider ble opplevd som en fornøyelse eller plikt, og respondentene som bodde alene så mer på måltider som en plikt enn de samboende eldre. «I hvilke situasjoner hygger du deg mest med maten?»: Det ideelle måltidet ble sett på som et middagsmåltid man fikk servert i selskap med gode venner og familie. Det er ikke nødvendigvis maten som gjør det til et ideelt måltid, men atmosfæren rundt måltidet. Det var et tydelig skille mellom det de eldre anså som sitt beste måltid per i dag, og det de anså som det perfekte måltid eller drømmemåltid. Et perfekt måltid eller drømmemåltid involverte oftere et festmåltid enn et «beste måltid», som kunne være en frokost eller lunsj. Eldres beste måltid kan altså oppleves både ved frokostbordet som ved middagsbordet, og fordrer ikke nødvendigvis et festmåltid. Konklusjon: Eldre trives best med å dele et måltid med kjente, og hva som blir servert er mindre viktig om man er i godt selskap. Eldre som har mistet sin ektefelle har mindre matglede enn de samboende eldre, og middagen var det måltidet som ble satt størst pris på å dele med noen. Middagen var også det måltidet hvor følelsen av ensomhet virket størst, hvis middagen ble spist alene. Et ideelt måltid ble oftest beskrevet til å foregå i et sosialt lag med venner og familie.nb_NO
dc.description.abstractObjective: We know much about how to increase wellbeing in meal situations for eldery in nursing homes, but we know less about what healthy eldery people living at home need to experience a good meal. The aim of this study is to consider what healthy, retired, at-home-living men and women over the age of 67 need to experience an ideal meal. Method: Fourteen semi-structured in-depth interviews with thirteen people over the age of 67 were conducted, where eventually five men and five women were included in the study. Three of the men were married, one was single and one was a widower, while three of the women were married, one was divorced and one was a widower. All respondents lived in Eastern Norway, and were recruited from the local volunteer centre, cafes, and meeting places for the elderly. The criterion was that they were all retirees who shopped and made their own food. The interviews had a duration of 1.5-2 hours and were recorded with a mobile phone before they were transcribed. Results: Four research questions were the basis of this study: 1) «What affects your food choices?», 2) «How do you enjoy a meal eaten alone?», 3) «What affects your appetite?» and 4) «In which situations do you enjoy your meal the most?» «What affects your food choices?»: Food choices were influenced by the respondents attitude towards health, cooking and whether it was a weekend or a weekday. Ready-to-eat meals were generally considered just to be a convenient alternative, however not particularly healthy, and was therefore avoided by several respondents. The less the respondents liked to cook, the less food they made themselves. Food choices at weekends were dependent on whether the respondents lived with their spouse or lived alone, and those living alone cooked less of the food eaten on weekends than those living with their spouse. «How do you enjoy a meal eaten alone?»: The experience of eating a meal alone was dependent on whether the respondent lived with their spouse, had lost their spouse and therefore lived alone, or if the respondent had always lived alone. Most respondents used strategies like reading a newspaper, watching television or listening to the radio when they ate a meal alone. The elderly respondents that lived with their spouse explained that this was done so that they did not get bored during the meal. Respondents who had lost their spouses explained that the strategies were used so that they wouldn't feel so alone. «What affects your appetite?»: Taste and smell greatly contributed to the influence of how tasteful a meal is, along with the company. The appetite was also related to whether meals were experienced as a pleasure or as a duty, and the respondents who lived alone regarded meals more as a duty than the respondents living with their spouse. «In what situations do you enjoy your meal the most?»: The ideal meal was seen as a dinner served in a company of good friends and family. It's not necessarily the food that makes it an ideal meal, but the atmosphere around the meal. There was a clear distinction between older people's best meal per today and older people's perfect meal or dream meal. A perfect meal or dream meal more often involved a feast than what a "best meal" did, which could be a breakfast or lunch. Elderly people’s best meal can in other words be experienced at the lunch table as well as at the dinner table, and may not necessarily require a feast. Conclusion: Elderly people like to share a meal with people they know, and what is served is less important if they are in good company. Older people who have lost their spouse appreciate food less than the elderly living with their spouse, and dinner was the meal that most of the respondents wanted to share with someone. Dinner was also the meal where the feeling of loneliness seemed the greatest, if the dinner was eaten alone. An ideal meal was most often described as taking place in a social environment with friends and family.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMatgledenb_NO
dc.title«Det beste måltidet» : gode måltidssituasjoner for hjemmeboende pensjonisternb_NO
dc.title.alternative«The best meal» : good meal situations for home living elderlynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.description.localcodeM-MATnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal