Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Nina
dc.contributor.advisorTinholt, Mari
dc.contributor.advisorLea, Tor
dc.contributor.authorHellenes, Mona
dc.date.accessioned2017-10-04T10:46:26Z
dc.date.available2017-10-04T10:46:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458314
dc.description.abstractSammenhengen mellom kreft og trombose er velkjent, likeså er sammenhengen mellom koagulasjonsaktivitet og tumorprogresjon. Ved å få økt kunnskap om de underliggende molekylære mekanismene i disse prosessene, vil man kunne oppnå en bedre tilpasset behandling for de pasientene som lider av kreft eller av kreftrelatert trombose. De prokoagulante og de antikoagulante egenskapene til koagulasjonsfaktor V (FV) er velkjente, men sammenhengen til kreft er ennå ikke studert. Målet for denne masteroppgaven var å oppnå en bedre forståelse av de underliggende mekanismene som knytter FV og kreft sammen. I første omgang konstruerte vi en FV overekspresjonsmodell for å kunne studere effekten av FV i brystkreftceller. I tillegg studerte vi virkningen av FV i brystkreftcellene MDA-MB-231, MCF-7 og SUM102. Vi ønsket å studere effekten doxorubicinbehandling og hemming av p53 hadde på produksjonen av FV i cellene, samt effekten av FV i forhold til celle-overlevelse. FV overekspresjonsmodellen viste seg dessverre ikke å være optimal og viste et høyt utrykk av F5 mRNA, men med lave nivåer av FV proteiner. FV overekspresjonsmodellen inneholdt to nye mutasjoner. Den første, i ekson 2, som endret et spleisesete og den andre, en synonym mutasjon i ekson 13. Ved å rette opp mutasjonen i ekson 2 viste det seg at denne hadde en effekt på det uttrykte mRNA nivået av F5, men mutasjonen påvirket tilsynelatende ikke proteinnivået. Det var ikke mulig å rette opp den andre mutasjonen og derav ble det heller ikke mulig å studere om denne har en innvirkning på utrykket av FV mRNA eller protein. Ved å bruke FV overekspresjonsmodellen oppnådde vi ikke høye nok FV verdier på proteinnivå til å kunne bruke denne modellen videre i in vitro studier. Med hensyn til F5 mRNA uttrykk i brystkreftceller som ble eksponert for doxorubicin, viste cellene en økning i mRNA uttrykk sammenliknet med ubehandlede celler. Denne økningen i uttrykt F5 mRNA ble videre påvirket av hemmingen av p53 som førte til en senkning av F5 mRNA uttrykket i brystkreftcellene. I tillegg førte en hemming av FV, før cellene ble behandlet med doxorubicin, til økt levedyktighet sammenliknet med cellene som var eksponert for doxorubicin, der FV ikke ble hemmet. Resultatene indikerer at FV har en sammenheng med doxorubicin indusert celledød og har en sammenheng med p53 aktivitet. Disse resultatene gir oss en økt kunnskap og dypere forståelse av hvilken rolle FV spiller i brystkreftceller.nb_NO
dc.description.abstractThere is a well-known link between cancer and the risk of thrombosis. Moreover, the association between increased coagulation and tumour progression is also well established. In gaining a better understanding of the underlying molecular mechanisms, one can obtain a more individualized treatment for patients suffering from cancer or cancer-related thrombosis. In this regard, the coagulation factor V (FV) has not yet been studied, although its procoagulant and anticoagulant properties is well known. Throughout this thesis, we therefore aim to gain a better understanding of these underlying mechanisms relating coagulation FV and cancer. A FV overexpression construct was made to study the effect of FV in breast cancer cells. The breast cancer cells were also tested concerning an effect of doxorubicin treatment and p53 inhibition upon FV expression, as well as cell viability upon FV inhibition. The study performed for this thesis, revealed an FV overexpression vector with a high F5 mRNA expression, but low levels of secreted FV protein levels were measured. The FV overexpression construct contained two novel mutations, where the first, in exon 2, was changing a splicing site and the second, in exon 13, was a synonymous mutation. Correction of the first mutation in exon 2 showed to influence the F5 mRNA expression but not the expressed FV protein level. The second mutation was not possible to correct and its effect was therefore not possible to study. The construct was unsuccessful in gaining a high enough FV expression at protein levels for further studying the functional effects of FV in cancer. Results regarding F5 mRNA expression when breast cancer cells were exposed to doxorubicin, revealed an increase in mRNA expression compared to non-treated cells. This increase in F5 mRNA expression was further affected by the inhibition of p53 which was leading to a decrease in F5 mRNA expression in the breast cancer cells. Further the inhibition of FV in the same breast cancer cells, before treated with doxorubicin, led to an increase in cell viability compared to non-inhibited cells exposed to doxorubicin. These results indicate that FV plays a role in the doxorubicin induced cell death, associated with the p53 pathway, and give us better knowledge and understanding of the role of FV in breast cancer cells.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBreast cancernb_NO
dc.subjectDoxorubicinnb_NO
dc.subjectFactor Vnb_NO
dc.titleCoagulation factor V and doxorubicin in breast cancernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.description.localcodeM-BIOTEKnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal