Now showing items 1-20 of 1113

  • Trebroers bestandighet 

   Brisendal, Hedda Ivarrud (Master thesis, 2010-10-22)
   I denne masteroppgaven er det foretatt en vurdering av Statens Vegvesens inspeksjonsrutiner for trebroer. Formålet med dette er å kontrollere om rutinene eventuelt kan forbedres eller suppleres, noe som videre kan bidra ...
  • Solvers for differential equations for a neuron model with non-linear dynamics 

   Jahnsen, Anders Grønvik (Master thesis, 2010-10-29)
   The human kind knows a lot about nature but it is still overwhelming many phenomena the humans in total do not know much about. This is in uenced by the fact that many of the systems in nature are complex. A possible ...
  • Årungen som mulig vannkilde for Fiskelaboratoriet ved UMB. Dokumentasjon av membranfiltrering. 

   Søyring, Henrik Sebastian (Master thesis, 2010-10-29)
   Fiskefjøset på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, som er et lite oppdrettsanlegg som produserer fisk kun til forsøkssammenheng. Ønsket å se på løsninger for vannbehandling på inntaksvannet, avløpsvannet eller en ...
  • Livsløpsanalyse av flytende vindturbiner med hensyn på interne og eksterne faktorer i sammenligning med bunnfaste vindturbiner 

   Lysne Sanden, Inghild; Vold, Bjørn Ivar (Master thesis, 2010-10-29)
   Denne masteroppgaven er en del av utviklingen av Njord, et flytende vindturbinkonsept ved UMB. Det blir i denne oppgaven fokusert på å avdekke kostnadene knyttet til hele livsløpet til vindturbinkonseptet. Dette inkluderer ...
  • Monteringskonsept for flytende offshore vindturbiner 

   Moss, David Wauthier; Myhr, Anders (Master thesis, 2010-10-29)
   This thesis is based on previous work from 2008 by MSc students David W. Moss and Anders Myhr. They have been working on a concept study for large scale assembly of floating offshore wind turbines. Further improvement of ...
  • Klarlegge om dosering av CO2 og filtrering gjennom marmorgrus gir ønsket resultat med tanke på korrosjonskontroll 

   Alvem, Sondre (Master thesis, 2010-11-24)
   Bakgrunnen for oppgaven er at Vestfold Interkommunale Vannverks anlegg på Seierstad produserer vann med for lavt innhold av kalsium i henhold til anbefalinger i drikkevannsforskriften. Det er derfor et ønske om å bygge om ...
  • LEED- Et miljøsertifiseringssystem 

   Garder, Geirmund (Master thesis, 2010-11-24)
   Ved å utføre et litteraturstudie om emnet LEED og norske byggeregler med veiledningsmateriale, etterfulgt av et case-studie, forsøker denne oppgaven å finne tiltak som kan bidra til økt miljøbevissthet i byggebransjen, i ...
  • Trefiberarmering av betong - kontroll av styrkeegenskaper ved spaltestrekkforsøk 

   Haaland, Fredrik Moen (Master thesis, 2010-12-01)
   Fiberarmert betong blir stadig mer aktuelt som byggemateriale, noe som har ført til en bred og intensivert forskning på området. I Norge har man i hovedsak konsentrert seg om stålfiber og forskjellige typer polymer-fiber, ...
  • Gjenbruk av eksisterende industribygninger 

   Strand Sjølie, Erlend; Skårdal, Vegard (Master thesis, 2010-12-01)
   Med denne oppgaven ønsker vi å vise at det er mulig å oppnå et godt energiresultat ved gjenbruk av eksisterende industribygninger. Dette har vi forsøkt å vise eksemplifisert ved to casebygg. Litteraturstudiet tar for seg ...
  • Modellerings- og analyseprogrammer for treindustrien 

   Lunde, Christian (Master thesis, 2010-12-01)
   Sammendrag Tre som byggemateriale har lang tradisjon i Norge. For bolighus er det mest anvendte byggemateriale trevirke. Endring av teknisk forskrift gir større muligheter for å benytte trevirke som bærende konstruksjon ...
  • Modeling a biorefinery : an ecotechnological approach to energy production using microalgae and anaerobic digestion 

   Strømme, Jon Eivind Tululu (Master thesis, 2010-12-06)
   The sustainability of first generation biofuels is hotly debated. Development of second generation biofuels produced from non-food sources such as microalgae, has therefore increasingly gained attention. Mass production ...
  • Fordeling av fibre i fersk fiberarmert betong 

   Nikolaisen, Eirik Birkeland (Master thesis, 2010-12-15)
   This study examines the distribution of steel - and plastic fiber in fresh fiber reinforced concrete. This is in relevance to, whether the use of fiber reinforced concrete in structural concrete is advantageous or not. The ...
  • Byggherrestyrte entrepriser, fordeler og ulemper samt undersøkelse av et konkret prosjekt 

   Carlsen, Anders (Master thesis, 2010-12-16)
   Denne hovedoppgaven hadde som formål å gjennomgå byggherrestyrte sideentrepriser som modell for byggeprosjekter, med de fordeler og ulemper det innebærer, samt undersøke et konkret prosjekt hvor modellen var brukt. Kapitel ...
  • Implementering av hurtiglading for elbil i Norge 

   Håbesland, Nicolai (Master thesis, 2010-12-16)
   Denne oppgaven ble skrevet på bakgrunn av at Zero skal gjennomføre et prosjekt om å fase inn hurtiglading for elbil og elbiler tilrettelagt for dette. Oppgaven tar opp problemstillinger rundt hurtiglading, forskjellige ...
  • Quantitative microbial risk assessment of agricultural use of fecal matter treated with urea and ash 

   Fidjeland, Jørgen (Master thesis, 2010-12-27)
   Today about 2,6 billion people lack access to improved sanitation and over 2 billion people use pit latrines. This results in spreading of pathogens from excreta into the environment and drinking water sources, causing ...
  • BIM i praksis 

   Lunn, Halvor Skramstad (Master thesis, 2011-04-19)
   I byggebransjen hører vi ofte om bygningsinformasjons modeller (heretter omtalt som BIM). Det har vært gjort mange masteroppgaver på dette temaet, ofte med fokus på programvarenes muligheter og begrensninger. I dag blir ...
  • Metode for registrering av fotoluminescens i silisiumwafere 

   Eng, Odd-Magnus (Master thesis, 2011-04-27)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å finne ut om det hyperspektrale kamera Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har i dag kan brukes til fotoluminescensopptak ...
  • Terrestrial photogrammetry for velocity measurement of Kronebreen calving front 

   Svanem, Mari (Master thesis, 2011-04-27)
   Satellittbilete har lenge vore bruka til å måle hastigheit på isbrear. Den tidsmessige nøyaktigheita for denne metoden er begrensa til banemønsteret, medan den romlege oppløysinga blir bestemt av opptaksgeometrien. ...
  • Kvalitetsevaluering og forbedring av ytre orientering til bilder tatt fra drone. 

   Tiltnes, Anders Arnesen (Master thesis, 2011-04-27)
   Måling i bilder fotografert fra mikrodroner (UAV) gir nye muligheter for nærfotogrammetriske prosjekter. Droner kan fly i farlige og utilgjengelige miljøer og de kan fotografere objekter fra alle mulige vinkler. I denne ...
  • Modeling of Extracellular Potentials Measured by Microelectrode Arrays 

   Sørensen, Øystein (Master thesis, 2011-05-09)
   Microelectrode arrays (MEAs) offer a promising way to study single-cell and network activity in cortical columns, with high spatial and temporal resolution. This thesis investigates models relating the measured local field ...