Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTjåland, Ola
dc.date.accessioned2013-09-06T12:54:58Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186620
dc.description.abstractFlere bakterieslekter har evne til å danne biofilm og det er antatt at biofilmdannelse spiller en rolle når det kommer til deres overlevelse i næringsmiddelindustrien. Enda viktigere er kanskje det at deres tilstedeværelse kan ha en positiv påvirkning på sykdomsfremkallende mikroorganismer. Kunnskap om sammensetning av biofilm matriks hos flere ulike bakteriestammer vil derfor være nyttig med tanke på forebygging og fjerning av biofilm i næringsmiddelindustrien. Hensikten med dette arbeidet var å finne ut om ulike kjemiske forbindelser (Enzymer, Daminosyrer og norspermidin) kunne ha en hemmende effekt på et bredt spekter av bakteriestammer isolert fra matindustrien. I tillegg har det også i den senere tid vært økt fokus på bakteriers egen evne til å løse opp biofilm. Man ønsket derfor å se om bakterier fra matindustri kunne produsere forbindelser som løsnet biofilm. Bakterier ble dyrket i glassrør og i mikrotiterplater i tryptone soya broth. For å undersøke om noen bakterier dannet stoffer som løser opp biofilm ble hver enkelt stamme inkubert i fem glassrør over en tidsperiode på 14 dager med forskjellige uttak. Mengde dannet biofilm ble så målt ved A 600nm. Supernatant fra noen utvalgte bakteriestammer ble så testet for å se om de kunne ha en oppløsende effekt på biofilm. I mikrotiterplater ble det i tillegg tilsatt enzymer, Daminosyrer og norspermidin. Før platene ble inkubert i to dager. Etter to dager ble mikrotiterplatene behandlet på en tilsvarende måte som for glasssrør. I dette arbeidet ble det vist at DNAse kunne ha en effekt på hemming av biofilm, noe som antyder at DNA er en stor del av biofilm matriks hos bakterier. Det ble også funnet noen effekter på hemming av biofilm med enzymer og D-aminosyrer innad i ulike bakterieslekter, henholdsvi hos Pseudomonas spp. og Serratia spp. Gjennom arbeidet ble det også observert variasjoner innenfor slektene, som ikke var mindre enn variasjonene mellom slektene. Dette indikerer at når man jobber med biofilmdannnelse hos en spesifikk bakteriestamme bør man være forsiktig med å generalisere og si at dette gjelder for alle bakterier av denne typen.no_NO
dc.description.abstractSeveral bacteria have the ability to produce biofilm and it is assumed that biofilm formation plays an important role when it comes to their survival in food industry. More importantly perhaps is that their presence might have a positive effect on pathogenic microorganisms. Therefore knowledge of the composition of the biofilm matrix in several different bacterial strains will be useful in the prevention and removal of biofilms in the food industry. The purpose of this work was to determine whether different chemical compounds (enzymes, D-amino acids and norspermidine) could have an inhibitory effect on a wide range of bacterial strains, isolated from the food industry. In addition we wanted to see if bacteria from the food industry produced compounds which sloughed biofilm. Bacteria were grown in glass tubes and in microtiter plates in Tryptone soya broth. To investigate whether some bacteria formed substances that dissolve the biofilm each strain was incubated in five glass tubes over a period of 14 days with different outlets. Amount of biofilm was measured at OD 600nm. Supernatant from selected strains were then tested to see if they could have a disruptive effect on biofilm. The microtiter plates were added enzymes, D-amino acids and norspermidine. Before the plates were incubated for two days. After two days, the microtiter plates were treated in a similar manner as the glass tubes. In this work it was shown that DNAse could have an effect on the inhibition of biofilm, which suggests that the DNA is a big part of the biofilm matrix in bacteria. We also observed effects on the inhibition of biofilm when using enzymes and D-amino acids within the genus of Pseudomonas and Serratia Through the work of this thesis it was also observed variations within the genus, which was no less than the variation between genuses. This indicates that when working with biofilm formation on a specific bacterial strain, one should be careful not to generalize.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleHemming og frigjøring av biofilm hos bakterier isolert fra næringsmiddelindustrienno_NO
dc.title.alternativeInhibition and release of biofilm in bacteria isolated from the food industryno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Food science and technology: 600no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::General microbiology: 472no_NO
dc.description.embargo2018-05-15
dc.source.pagenumber89no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel