Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrer, Kristine Svartebekk
dc.date.accessioned2013-08-27T11:17:44Z
dc.date.available2013-08-27T11:17:44Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186488
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunnen for denne studien var Nasjonalt råd for ernærings nye kostholdsråd for den norske befolkningen. I rådene er det anbefalt å begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, sukker og mettet fett for å forebygge kroniske kostrelaterte sykdommer i befolkningen, slik som diabetes og overvekt. For å påvirke barns valg av mat mot et sunnere kosthold er det behov for å forstå faktorer som kan påvirke barnas valg og aksept av matvarer Formålet med masteroppgaven er å gi kunnskap som kan bidra til videreutvikling av mat- og helseundervisningen i grunnskoler. Hovedmålet var å studere effekter av et undervisningsprogram på Geitmyra matkultursenter for barn. Det ble kartlagt effekter på barns holdninger til og opplevelser av mat. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på to 6. klasser som bestod av elever i 11-12 års alder. Elevene ble delt i to grupper med en eksperimentell gruppe og en kontrollgruppe. Elevene i den eksperimentelle gruppen deltok i et utdanningsprogram på Geitmyra matkultursenter for barn. Kontrollgruppen deltok i normal undervisning og ble ikke undervist i et utvidet læringsprogram. Utdanningsprogrammet ble gjennomført i løpet av en hel skoleuke. Elevene deltok i teoretisk og praktisk undervisning hvor målet var at de skulle oppleve en glede ved å lage velsmakende og sunn mat til seg selv og andre. Elevene i den eksperimentelle gruppen gjennomførte spørreundersøkelsen ved tre tidspunkter, før, rett etter og inntil seks uker etter undervisningsprogrammet på Geitmyra. Kontrollgruppen besvarte spørreskjemaet to ganger med tre ukers mellomrom. Spørreundersøkelsen bestod av tre deler knyttet til holdninger til mat, aksept og forbruk av utvalgte matvarer, samt måling av matneofobi. Resultatene i fra spørreundersøkelsen viste at elevene fikk et mer positivt forhold til mat, igjennom endrede holdninger og høyere liking for flere av matvarene de ble eksponert for. Undervisningen viste ikke endringer i elevenes matneofobi målt på en holdningsskala. ABSTRACT The background for this study was the National Council of Nutrition’s new dietary advice for the Norwegian population. In the advice it is recommended to limit the intake of red meat, processed meat, salt, sugar and saturated fats to prevent chronic diet-related diseases in the population, such as diabetes and obesity. In order to influence children's food choices toward a healthier diet, there is a need to understand the factors that can affect children’s choice and acceptance of foods. The purpose of this master thesis is to provide knowledge that can contribute to the further development of the food and health education program in primary schools. The main objective was to study the effects of an educational program at Geitmyra Food Culture Centre for Children on children's attitudes toward and experiences of food. A survey was conducted on two school classes of 6th graders with pupils of 11-12 years of age. The pupils were divided into an experimental group and a control group. Students in the experimental group took part in an education program at Geitmyra Food Culture Centre for Children. The control group took part in regular food and health teaching only. The education program was implemented in the course of an entire school week. The pupils took part in theoretical and practical training where the goal was that they would experience joy by creating delicious and healthy food for themselves and others. Pupils in the experimental group conducted the survey at three occasions, before, immediately after and up to six weeks after the education program at Geitmyra. The control group answered the questionnaire twice in a three weeks interval. The questionnaire consisted of three parts related to attitudes toward food, acceptance and consumption of selected foods, as well as the measurement of food neophobia. The results showed that the pupils in the experimental group developed a more positive relationship with food, through changed attitudes and higher liking for several of the foods they were exposed to. Teaching did not show changes in the pupils’ food neophobia measured on a scale.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectAttitudesno_NO
dc.subjectAcceptno_NO
dc.subjectChildrenno_NO
dc.subjecteducation programno_NO
dc.subjectBarnno_NO
dc.subjectHoldningerno_NO
dc.subjectAkseptno_NO
dc.subjectUtdanningsprogramno_NO
dc.subjectMatneofobino_NO
dc.subjectFood neofobiano_NO
dc.titleMatglede hos barn : effekter av et læringsprogramno_NO
dc.title.alternativeFood enjoyment in children : effects of a learning programno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber90no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record