Show simple item record

dc.contributor.authorWang, Anneline
dc.date.accessioned2013-07-12T11:34:02Z
dc.date.available2013-07-12T11:34:02Z
dc.date.issued2013-07-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186478
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å undersøke de tre kjemikaliene Perfluorooctane sulfonate (PFOS), Perfluorononanoic acid (PFNA) og Tetrabromobispehenol-A (TBBPA) sitt karsinogene potensiale. Dette ble gjort ved å utføre Syriskhamsterembryo (SHE) celletransformasjonsanalyse (CTA). Dette er en in vitro analyse basert på endring i cellekoloniers morfologi etter eksponering av karsinogene stoffer. Cellene benyttet er primærceller, isolert fra 13 dager gamle Syriske hamsterembryoer. Denne analysen har blitt benyttet i flere tiår og Organization for Economic Co-operation (OECD) har gjort en prevalideringsstudie og lagd en anbefalt protokoll, samt en fotoguide for å hjelpe med scoringen av transformerte kolonier. Konsentrasjoner mellom 0,1 nM og 550 μM ble testet av de ulike kjemikaliene, basert på doseområde tester utført for hvert enkelt kjemikalie. I tillegg til analysen av SHE celle transformasjon ble det utført en DCF analyse. Dette ble gjort for å se om eksponering av SHE celler av PFOS, Perfluorooctanic acid (PFOA), PFNA og TBBPA ville øke produksjonen av reaktive oksidanter (ROS) i cellene. Dette ble gjort for å undersøke om økt ROS produksjon kunne være en grunn til eventuelt karsinogent potensiale. I eksperimentene med de perfluorerte stoffene ble konsentrasjoner mellom 1 μM og 1 mM undersøkt. I eksperimentet med TBBPA ble konsentrasjoner mellom 10 nM og 1 mM testet. Resultatene fra analysen etter eksponering av SHE celler for PFOS kunne ikke gi et gyldig resultat, fordi det var for lav transformasjonsrate på den positive kontrollen Benzo-a-Pyrene (B[a]P). PFNA eksponeringen ga et usikkert resultat med bare en signifikant konsentrasjon i tillegg til den positive kontrollen. TBBPA ga derimot et positivt resultat i SHE CTA med to konsentrasjoner signifikant forskjellig fra den negative kontrollen Dimethyl sulfoxide (DMSO). På bakgrunn av DCF forsøkene ser det ikke ut til at de perfluorerte stoffene testet her gir økning i ROS produksjon i forhold til DMSO kontrollen. Det var ikke mulig å undersøke om TBBPA ga økning i ROS produksjon basert på testen benyttet i denne studien. The main objective of this thesis was to investigate the carcinogenic potential of the three toxicants Perfluorooctane sulfonate (PFOS), Perfluorononanoic acid (PFNA) and Tetrabromobispehenol- A (TBBPA), using the Syrian Hamster Embryo (SHE) Cell Transformation assay (CTA). The SHE CTA is an in vitro assay based on the morphological change of cell colonies when exposed to carcinogenic compounds. The cells used were primary cells isolated from Syrian hamster embryos. The SHE CTA has been used for several decades (Rivedal 1982), and the Organization for Economic Co-operation (OECD) has recently performed a prevalidation study and made a recommended protocol with a photo catalogue to help the scoring of the transformed colonies (Maire et al. 2012a; Maire et al. 2012b). Concentrations between 0.1 nM and 550 μM were tested in the current study, based on a dose range-finding experiment for each of the chemicals. In addition to the SHE CTA, the DCF assay was used to investigate if exposure to PFOS, Perfluorooctanic acid (PFOA), PFNA and TBBPA would increase the production of reactive oxygen species (ROS) in SHE cells. This was tested to investigate if increased ROS production could be one of the mechanisms behind potential carcinogenicity of the compounds. In the experiments with the perfluorinated compounds concentrations between 1 μM and 1 mM were tested. In the experiment with TBBPA concentrations between 10 nM and 1 mM were tested. The SHE CTA of PFOS did not give a valid answer, because of too low transformation frequency in the positive control Benzo-a-Pyrene (B[a]P). PFNA gave an inconclusive result, with only one concentration significantly different from the negative control Dimethyl sulfoxide (DMSO) in the experiments. TBBPA on the other hand gave a positive response in the SHE CTA with two positive concentrations, and it is therefore possible to say that TBBPA causes transformation in SHE cells. On the basis of the DCF assay experiments, it is unlikely that increase in ROS production is a part of the mechanisms behind these perfluorinated compounds’ cytotoxic and carcinogenic potential. It was not possible to detect if TBBPA caused an increase in ROS production based on the assay used in this thesis.no_NO
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectPollutantsno_NO
dc.subjectPerfluorooctane sulfonatesno_NO
dc.subjectPerfluorononanoic acidsno_NO
dc.subjectTetrabromobispehenol-Ano_NO
dc.subjectSyrian Hamster Embryono_NO
dc.titleEffects of four environmental pollutants on Syrian hamster embryo cellsno_NO
dc.title.alternativeEffekter av fire miljøgifter på syriske hamsterembryocellerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Organic chemistry: 441no_NO
dc.source.pagenumber51no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record