Show simple item record

dc.contributor.advisorSæbø, Solve
dc.contributor.advisorAlmøy, Trygve
dc.contributor.authorRimal, Raju
dc.date.accessioned2020-09-21T14:27:25Z
dc.date.available2020-09-21T14:27:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-575-1636-9
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678882
dc.description.abstractA linear regression model defines a linear relationship between two or more random variables. The random variables that depend on other random variables are often called response variables and the independent random variables are called predictor variables. In most cases not all variation is relevant for regression, i.e. only a certain amount of the variation in the predictors is relevant and only so for a part of the variation in the response. This leads to a reduction of the linear regression model where one can imagine a subspace of the space spanned by the predictor variables that contains all the relevant information for a subspace of the space spanned by the response variables. In this thesis, we attempt to compare some new methods which are based on the envelope model and some established methods such as principal components regression (PCR) and partial least squares regression (PLS). The comparison tests these methods on their performance of producing minimum prediction and estimation error while modelling data simulated with specifically designed properties. For the simulation, we have also created an R-package called simrel with a web interface. A simulation model for a multi-response multivariate linear model, on which the simulation tool is based, is discussed in the first paper. This paper prepares a basic foundation for the simulations with the concept of reduction of regression models. The second paper discusses the similarities of the envelope, PCR and PLS population models. This paper compares the prediction performance of several multivariate methods using a model with a single response. The final two papers make an extensive investigation evaluating the pre- diction and estimation performance of established (PCR, PLS1 and PLS2) and newly developed envelope based (Xenv and Senv) methods. Unsurprisingly the study found that not one method dominates in all situations, but their performance depends on the properties of the data they model. How- ever, the envelope based methods have shown remarkable performance in many cases, both in prediction and estimation. The study also recommends researchers to use and evaluate the envelope methods.en_US
dc.description.abstractEn lineær regresjonsmodell definerer et lineært forhold mellom to eller flere tilfeldige variabler. De tilfeldige variablene som er avhengige av andre tilfeldige variabler, kalles ofte responsvariabler, og de uavhengige tilfeldige variablene kalles prediktorvariabler. I de fleste tilfeller er ikke all variasjon relevant for regresjon, dvs. bare en viss mengde variasjonen i prediktorene er relevante, og bare for en del av variasjonen i responsen. Dette fører til en reduksjon av den lineære regresjonsmodellen der man kan forestille seg et underrom av rommet som spennesut av prediktorvariablene som inneholder all relevant informasjon for et underrom av rommet spent ut av responsvariablene. I denne avhandlingen prøver vi å sammenligne noen nye metoder som er basert på Envelopemodellen og noen etablerte metoder som principal komponent regresjon (PCR) og partiell minste kvadraters regresjon (PLS). Sammenligningen tester disse metodene på deres ytelse til å produsere minimum prediksjon- og estimeringsfeil, mens modelleringsdata simuleres med spesielt designede egenskaper. For simuleringen har vi også laget en R-pakke kalt simrel med et webgrensesnitt. En simuleringsmodell for multirespons, multivariat lineær modell, som simuleringsverktøyet bygger på, diskuteres i den første artikkelen. Denne artikkelen utarbeider et grunnleggende fundament for simuleringene basert på konseptet om reduksjon av regresjonsmodeller. Den andre artikkelen diskuterer likhetene i Envelope-, PCR- og PLS-populasjonsmodellene. Denne artikkelen sammenligner prediksjonsytelsen til flere multivariate metoder ved bruk av en modell med en enkelt respons. De to siste artiklene gir en grundig evaluering av prediksjons- og estimeringsegenskapene til etablerte metoder (PCR, PLS1 og PLS2) og nyutviklede envelope-baserte metoder (Xenv og Senv). Ikke uventet fant studien at det ikke finnes en enkelt metode som dominerer i alle situasjoner, men resultatene deres avhenger av egenskapene til dataene de modellerer. Imidlertid har envelope-baserte metoder vist bemerkelsesverdig resultater i mange tilfeller, både når det gjelder prediksjon og estimering. Studien anbefaler også forskere å bruke og evaluere envelope-metodene.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2019:76
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectSimulationen_US
dc.subjectR-packageen_US
dc.subjectMultivariate Analysisen_US
dc.subjectMethod Comparisonen_US
dc.subjectEnvelope Estimation Methodsen_US
dc.subjectRelevant Spaceen_US
dc.subjectDimension Reductionen_US
dc.subjectPartial Least Squares Regressionen_US
dc.subjectRegressionen_US
dc.subjectPrincipal Componentsen_US
dc.titleExploration of multi-response multivariate methodsen_US
dc.title.alternativeUtforskning av multi-respons multivariate metoderen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal