Show simple item record

dc.contributor.advisorBastien, Sheri Lee
dc.contributor.advisorOlafsen, Sigmund
dc.contributor.authorØverdahl, Eli Mari
dc.coverage.spatialNorway, Vestfolden_US
dc.date.accessioned2021-10-11T12:58:28Z
dc.date.available2021-10-11T12:58:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789066
dc.description.abstractBakgrunn: Veitrafikkstøy er ofte assosiert med irritasjon, plagsomhet og andre negative assosiasjoner. Det er vist sammenheng mellom veitrafikkstøy og sykdommer, som blant annet hjerte- og karsykdommer. Sammenhengen mellom veitrafikkstøy og livskvalitet, trivsel og subjektive helseplager er mer diffus. Veitrafikkstøy er en del av hverdagen til mange, og totalbelastningen av å bli støyeksponert fra veitrafikkstøyen over flere år er et undervurdert problem. Formål: Formålet med studien var å få mer innsikt i hvordan veitrafikkstøy oppleves og hvordan det påvirker livene til de støyeksponerte, samt deres bruk av bolig og uteområde. I tillegg har studien utforsket bruken og utviklingen av mestringsstrategier for å håndtere eksponeringen av støy fra E18. Dette har blitt gjort med et folkehelsevitenskapelig perspektiv. Metode: Studien har tatt i bruk kvalitativ metode med case-studie som studiedesign og semi- strukturerte intervjuer for å innsamle empiri. Dette har foregått over det digitale verktøyet Teams med hensyn til covid-19. For å analysere datamaterialet ble systematisk tekstkondensering valgt. Dette ledet til tre hovedtema, Helse, Støy og Forebyggende tiltak. Resultater: Å bli støyeksponert fra E18 opplevdes negativt for deltagerne. Beboerne har vært utsatt for veitrafikkstøy over flere tiår, men etter utvidelsen av E18 i 2014 har støybelastningen økt og gitt større utfordringer for å håndtere støyen. Veitrafikkstøyens påvirkning har ledet til økt oppmerksomhet på støyen, irritasjon og nedsatt trivsel ved å ikke få utnyttet boligen og uteområdet som ønsket. I tillegg har flere utviklet frustrasjon ved å ikke bli hørt og sett av Statens vegvesen etter at E18 var ferdig. Totalbelastningen av å være støyeksponert har gitt nedsatt livskvalitet og trivsel. Deltagerne har utviklet flere mestringsstrategier som har virket positivt inn på helsen og livskvaliteten. I tillegg har tilgang på egen hage og grøntområde i nærheten virket helsefremmende og som en stressreduserende buffer. Konklusjon: Veitrafikkstøy fra E18 kan sees på som en stressor som har en negativ innvirkning på trivsel, helse og livskvalitet.en_US
dc.description.abstractBackground: Road traffic noise is often associated with irritation, nuisance and other negative associations. A connection has been shown between road traffic noise and diseases, such as cardiovascular disease. The connection between road traffic noise and quality of life, well-being and subjective health complaints is more diffuse. Road traffic noise is a part of everyday life for many, and the total burden of being exposed to noise from road traffic noise over several years is an underestimated problem. Purpose: The purpose of this study was to gain more insight into how road traffic noise is experienced and how it affects the lives of those exposed to noise, as well as their use of housing and outdoor areas. In addition, the study has explored the use and development of coping strategies to deal with the exposure of noise from E18. This has been done through a public health perspective. Method: This study has used qualitative method with case study as study design and semi-structured interviews were used to collect empirical data. This has been done using the digital tool Teams due to covid-19. To analyze the data material, systematic text condensation was used. This led to three main themes, Health, Noise and Preventive measures. Results: Being exposed to noise from E18 was experienced negatively for the participants. Residents have been exposed to road traffic noise for several decades, but after the expansion of E18 in 2014, the noise has increased and posed grater challenges in dealing with the noise. The impact of road traffic noise has led to increased attention to the noise, irritation and a reduction in well-being by not being able to utilize the home and the outdoor area as desired. In addition, several have developed frustration with not being heard and seen by The Norwegian Public Roads Administration after E18 was completed. The total burden of being exposed to noise has resulted in reduced quality of life. The participants have developed several coping strategies that have had a positive effect on health and quality of life. In addition, access to a garden and green area nearby has been effective as a health-promoting and stress-reducing buffer. Conclusion: Road traffic noise from E18 can be seen as a stressor that has a negative impact on well- being, health and quality of life.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrafficen_US
dc.subjectSandefjorden_US
dc.subjectTønsbergen_US
dc.titleEn kvalitativ studie om subjektiv opplevelse av veitrafikkstøy fra E18 Tønsberg - Sandefjorden_US
dc.title.alternativeA qualitative study of subjective experiences on traffic noise from E18 Toensberg – Sandefjorden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal