Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPrestløkken, Egil
dc.contributor.authorHval, Lars Martin
dc.date.accessioned2021-01-28T13:31:39Z
dc.date.available2021-01-28T13:31:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725215
dc.description.abstractDenne oppgaven består av en teoridel og gjennomføringen av ett forsøk ved bruk av in vitro gass måling system. Litteraturdelen tar for seg de viktigste næringsstoffene til drøvtyggeren, samt nedbrytingen av disse og ulike måter måle fordøyelighet på. Videre er det omtalt om sagflis, og bruk av sagflis som fôrmiddel. Oppgaven har til hensikt å undersøke potensialet til sagflis av bjørk som fôr til drøvtyggere. Skal sagflis brukes som fôrmiddel til drøvtyggere må sagflisa behandles for å øke fordøyeligheten. I dette forsøket er det brukt dampeksplodering, lut og ammoniakk som behandlingsmetoder for å se om disse metodene øker tilgjengeligheten av cellulosen og hemicellulosen, og dermed øke fôrverdien på sagflisa. Metoden som ble brukt under forsøket er ANKOM RF Gas Produksjonssystem, som måler gassproduksjonen i glass, kontinuerlig gjennom inkubasjonen. Mengden gass som blir produsert er brukt som et mål på hvor mye av fôret som blir fordøyd. Den dampeksploderte sagflisa har betydelig høyere gassproduksjon enn ubehandlet sagflis, og kjemisk behandling av den dampeksploderte sagflisa ser ut til å være av mindre betydning. En ser lite tørrstofftap fra sagflisa som ikke er dampeksplodert, noe som kan tyde på at lite av sagflisa er fordøyd. Disse resultatene kan være et grunnlag for videre arbeid med sagflis som fôrmiddel til drøvtyggere. Dampeksplodering av sagflis bør inkluderes i videre studier med drøvtyggere, over lengre forsøksperioder. Samt det bør lages ulike varianter som testes som et full skala forsøk på vomfistulerte kyr.en_US
dc.description.abstractThis thesis consists of a theoretical part and the implementation of an experiment using in vitro gas measurement system. The literature section deals with the most important nutrients for the ruminant, as well as their degradation and methods for determination of digestibility. The thesis aims to investigate the potential of sawdust of birch as feed for ruminants. If sawdust are to be used as feed for ruminants, the sawdust must be treated to increase digestibility. In this experiment, steam explosion, sodium hydroxide and ammonia have been used as treatment methods to see if these methods increase the availability of cellulose and hemicellulose, and thus increase the feed value of the sawdust. The method used during the experiment is the ANKOM RF Gas Production System, which measures gas production in glass, continuously throughout the incubation. The amount of gas produced is used as a measure of digestibility. The steam-exploded sawdust has significantly higher gas production than untreated sawdust, and chemical treatment of the steam-exploded sawdust seems to be of less importance. The dry matter lost from sawdust, that not have been exploded in steam was minor, which indicate low digestion. These results should be considered as background for further work with sawdust as a feed for ruminants. Steam explosion of wood chips should be included in further studies with ruminants, over longer trial periods. In addition, various treatments should be tested as a full-scale experiment on rumen-fistulated cows.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDrøvtyggerernæringen_US
dc.subjectDampeksploderingen_US
dc.titlePotensialet til flis av bjørk som grovfôrerstatter til drøvtyggere undersøkt in vitroen_US
dc.title.alternativePotential of birch cuttings as forage substitute to ruminants studied in vitroen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.source.pagenumber56en_US
dc.description.localcodeM-HVen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal