Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDramstad, Wenche
dc.contributor.advisorThorén, Anne-Karine Halvorsen
dc.contributor.authorMadsen, Selma Solenes
dc.contributor.authorGaaren, Susanne
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-14T20:38:43Z
dc.date.available2020-10-14T20:38:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682895
dc.description.abstractSom samfunn står vi i dag overfor ulike utfordringer knyttet til klima, tap av biologisk mangfold og urbanisering, og engasjementet for miljømessig bærekraft er nå større enn aldri før. Samtidig øker fokuset på den sosiale bærekraften i byer. Vi ser derfor at det er et behov for å planlegge byrom som både fungerer som attraktive sosiale møteplasser, og som tar hensyn til fremtidige miljømessige utfordringer. I vår masteroppgave tok vi for oss økosystemtjenester og hvordan vi som landskapsarkitekter kan utforme mer bærekraftige byrom ved å benytte økosystemtjenestene som grunnlag for utforming. Økosystemtjenester er tjenester og goder vi får fra økosystemene og naturen (NOU 2013: 10, s. 9). Både økosystemet i sin helhet og enkeltelementer i økosystemet kan levere økosystemtjenester. For å imøtekomme fremtidens klimautfordringer og behovet for bærekraftig utforming av byer og tettsteder kan et fokus på økosystemtjenester være hensiktsmessig. I dag finnes det mye generell informasjon om økosystemtjenester og planlegging, men informasjonen er lite anvendbar når det kommer til konkret handling og fysisk utforming (Magnussen et. al., 2015; Lierop, 2011; Di Marino et. al., 2019). Vi mente at det var behov for mer kunnskap om hvordan økosystemtjenestebegrepet kunne oversettes til utforming av byrom. Vi ønsket også å finne ut om tilnærmingen kunne bidra til mer bærekraftige byrom, sosialt og miljømessig.en_US
dc.description.abstractOur society today is facing different challenges related to climate change, biodiversity loss and urbanisation, and the engagement on environmental sustainability is now greater than before. At the same time the importance of social sustainability in the cities is increasing. We therefore see that there is a need to plan urban spaces that will function both as attractive social venues as well as considering the environmental challenges of the future. In our master thesis we adressed ecosystem services and how landscape architects can form more sustainable urban spaces by using ecosystem services as a basis for design. Ecosystem services are services and goods provided to us by the ecosystems and nature (NOU 2013: 10, p. 9) Both the ecosystem in itself and elements of an ecosystem can provide ecosystem services. To meet the future climate challenges and the need for more sustainable design of cities and communities, he delivery of ecosystem services can be valuable. Today there is a lot of general information on ecosystem services and planning, but the information is not applicable when it comes to design (Magnussen et. al., 2015; Lierop, 2011; Di Marino et. al., 2019). In our opinion there is a need for more knowledge about how the term ecosystem services can be translated and implicated into the design of urban spaces. We also wanted to find out if the approach could contribute to develop more socially and environmentally sustainable urban spaces.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectØkosystemtjenesteren_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.subjectByromen_US
dc.titleGrønnere byrom : økosystemtjenester som grunnlag for utforming av bærekraftige byromen_US
dc.title.alternativeGreener urban spaces : ecosystem services as a basis for design of sustainable urban spacesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230en_US
dc.source.pagenumber215en_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal