Show simple item record

dc.contributor.advisorAndersen, Inger Lise
dc.contributor.authorWoldsnes, Benedicte Marie
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-12-02T14:58:34Z
dc.date.available2019-12-02T14:58:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631313
dc.description.abstractPerioden etter avvenning kan være stressende for smågris (Sus scrofa domesticus), og er en velferdsmessig utfordring i norsk svineproduksjon. Målet med denne studien var å undersøke effektene av ulike typer rotematerialer hos avvente smågris. Vi predikerte at rotematerialer, og spesielt en kombinasjon av materialer, ville stimulere positive atferder og redusere negative, samt øke tilvekst og redusere risikoen for svak utvikling. I tillegg predikerte vi at griser med tilgang til rotematerialer hadde mindre frykt for ukjente mennesker og fremmede objekter, samt bedre evne til samarbeid og problemløsning. Avvente griser (n=120, Norsvin TN70 × Duroc) ble delt i grupper på 4 (n=6 grupper/behandling) og gitt en av fem ulike behandlinger (kontroll, pellets, halm, torv eller en kombinasjon «kombo» av pellets, halm og torv) to ganger daglig i fem uker, fra 5-10 ukers alder. Atferd ble registrert ved hjelp av videoopptak, fra materialene ble delt ut til 30 min etter utdeling, og analysert som generalisert lineær blandet modell. Grisene ble veid før og etter forsøket, og vekt ble analysert som generell lineær modell. Etter 5 uker med behandling, ble grisene testet i en frykt for menneske-test (eksponert for ukjent menneske i 1 min), en fremmed objekt-test (eksponert for vedkubbe i 10 min) og en problemløsningstest (plastbokser med lokk og rotematerialer inni, testet i 5 min.). Griser som fikk rotematerialer lekte og utforsket mer enn kontrollgruppen, og manipulerte andre griser signifikant mindre (P<0.001). Behandling hadde ingen signifikant effekt på 10-ukers vekten (P=0.833). Kombogruppen nærmet seg mennesket signifikant tidligst (P<0.001), og kombo- og pelletsgruppene brukte mest tid å snuse på mennesket (P<0.001). Torvgruppen hadde kortest latenstid på tilnærming til det ukjente objektet (P<0.001), og kontrollgruppen brukte minst tid på utforskning av objektet (P<0.001). I problemløsningstesten hadde torv- og kombogrupper kortest latenstid på tilnærming til boksene (P<0.001), og kombogruppen samarbeidet tidligere om å få tak i materialene (løfte lokket slik at én eller flere fikk hodet inn i boksen, P<0.001). Kombogruppen samarbeidet oftere (P=0.001) og brukte mest tid på utforskning av materialet i boksene (P<0.001). Vi konkluderer at rotematerialer, og spesielt torv og en kombinasjon av pellets, halm og torv stimulerer positive atferder hos smågris. Tilgang til rotematerialer reduserer frykt for fremmede objekter, og en kombinasjon av materialer reduserer frykt for ukjente mennesker, og øker evnen til samarbeid og problemløsning hos avvente smågris.nb_NO
dc.description.abstractThe period after weaning can be stressful for pigs (Sus scrofa domesticus), and is one of the major animal welfare issues in Norwegian pig production. The goal of this study was to investigate the effects of different rooting materials in weaned pigs. We predicted that rooting materials, and especially a combination of materials, would stimulate positive and reduce negative behaviours, as well as increase body weight and reduce the risk of failure to thrive. Additionally, we predicted that pigs stimulated with rooting materials would have less fear of unfamiliar people and novel objects, and show greater cooperation and problem solving abilities. Weaned pigs (n=120, Norsvin TN70 × Duroc breed) were housed in groups of 4 (n=6 groups/treatment) and given one of five different treatments (control, pellets, straw, peat or a combination («combo») of pellets, straw and peat) twice daily for five weeks, from 5-10 weeks of age. Behaviour data were extracted from video recordings of the period from material delivery to 30 min after daily rooting material delivery and analyzed in generalized linear mixed models. The pigs were weighed before and after the study, and the weight was analyzed in general linear model. After five weeks of treatment, the pigs were tested in a human approach test (1-min exposure of an unfamiliar person), a novel object test (10-min exposure to a birch log) and a problem solving test (5-min exposure to covered plastic boxes containing rooting materials). Pigs given rooting materials played and explored more than the control group, and manipulated pen mates less (P<0.001). Treatment had no significant effect on 10-week body weight (P=0.833). Latency to approach an unfamiliar human was shortest in the combo group (P<0.001), and the combo and pellets groups spent the most time nosing the human (P<0.001). The peat group had the shortest latency to approach the novel object (P<0.001), and the control group spent the least time interacting with the novel object (P<0.001). In the problem solving test the peat and combo groups had the shortest latencies to approach the boxes (P<0.001), and the combo group was the quickest to collaboratively gain access to the material inside the boxes (by lifting the trapdoor enabling one or more to get their head inside the box, P<0.001). The combo group collaborated more frequently (P=0.001) and spent the most time exploring the material in the boxes (P<0.001). We conclude that rooting materials, especially peat and a combination of pellets, straw and peat, stimulate positive behavior in pigs. Access to rooting materials also reduces fear of novel objects, and a combination of materials reduces fear of unfamiliar humans, and increases cooperation and problem solving abilities in weaned pigs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBehavioural biologynb_NO
dc.subjectWeaned pigsnb_NO
dc.subjectRooting materialsnb_NO
dc.subjectExploratory behaviournb_NO
dc.subjectEnvironmental enrichmentnb_NO
dc.subjectAnimal welfarenb_NO
dc.titleBetydningen av miljøberikelse for avvente smågris: effekter av ulike rotematerialer på atferd og velferdnb_NO
dc.title.alternativeThe importance of environmental enrichment in weaned pigs: effects of different rooting materials on behaviour and welfarenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.description.localcode
dc.description.localcodeM-BIOL
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record