Show simple item record

dc.contributor.authorSundet, Anne
dc.date.accessioned2012-06-21T09:26:28Z
dc.date.available2012-06-21T09:26:28Z
dc.date.issued2012-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186143
dc.description.abstractBakgrunn: I løpet av 2010 var det totalt 14606 innsatte i norske fengsel. Innsatte i norske fengsel har dårligere helse enn befolkningen generelt, dette gjelder både somatiske og psykiske lidelser. Problemområdene som nevnes er blant annet astma- og allergiplager, leversykdommer, psykiske problemer og muskel- og skjelettplager. Norske helsemyndigheter blir stadig mer fokusert på å sette inn forebyggende og helsefremmende tiltak hos utsatte grupper spesielt og i befolkningen generelt. Dette vil på sikt kunne gagne samfunnet og det enkelte individ. Forskningsfunn viser at natur og dyr kan være unike helseressurser. Økt kunnskap om hvilken effekt dyr og natur kan ha på menneskers helse er viktig, da dette kan redusere bruken av andre ressurser, og bidra til nyttig kunnskap som kan tas i bruk i forebyggende og helsefremmende arbeid. En kartleggingsstudie av bruken av dyr og natur-/grøntområder i norske fengsel vil legge grunnlag for videre forskning som kan bidra til kunnskap om hvilken helseressurs det kan være å benytte seg av dyr og natur innen kriminalomsorgen i Norge. Metode: Kvantitativ metode i form av spørreskjema ble valgt for å finne svar på problemstillingen. Spørreskjemaet kartla hvilke fengsel som aktivt tar i bruk dyr og natur-/grøntområder, antall dyr, ulike dyrearter, omfang av natur-/grøntområde, topografiske trekk, vekster, aktivitetene som blir utført. Hvor mange innsatte som får delta og hvor mange innsatte som ønsker å delta. Erfaringene de ansatte har med å ta i bruk aktiviteter knyttet til dyr og natur-/grøntområde, om det har blitt utarbeidet retningslinjer for denne bruken og hvem som har utarbeidet disse. Resultater: Alle fengsel som deltok i denne undersøkelsen har natur-/grøntområde, ni fengsel har i tillegg dyr. I gjennomsnitt har hvert fengsel 2,9 (Konfidensintervall 95% 1,7-4,1) ulike topografiske utforminger for sitt natur-/grøntområde, og 5,3 (3,6-6,9) ulike vekster. Det utføres i gjennomsnitt 4,9 (3,6-6,2) aktiviteter per fengsel knyttet opp mot natur-/grøntområdet. I to av fengslene er disse aktivitetene obligatoriske. Innsatte er inkludert i stell og pleie av dyrene i alle fengslene. Innsatte har mulighet til å være med dyrene når de måtte ønske det utenom gjøremålsbelagt- eller celletid i alle utenom to fengsel. I gjennomsnitt utfyller dyrene 3,8 (3.3-4,3) ulike funksjoner, og 5,1 (4,2-5,9) ulike aktiviteter gjennomføres i gjennomsnitt per fengsel. I 3 av fengslene er aktivitetene med dyr obligatoriske. Konklusjon: Denne studien har gitt verdifull informasjon om hvilke ressurser norske fengsel har til å utføre aktiviteter knyttet til dyr og natur-/grøntområde, og har lagt grunnlaget for videre forskning på feltet. Det anbefales at det utføres mer forskning på feltet, og da spesielt på helseeffekten dyr og natur kan ha på innsatte. Positive resultater kan gi innsatte i norske fengsel et større og forbedret tilbud i aktiviteter knyttet til dyr og natur, som kan virke helsefremmende og forebygge helseproblemer blant innsatte. Abstract Background: During 2010 there were a total of 14606 inmates in the Norwegian prison-system. Inmates in Norwegian prisons have poorer health then the general population, both when it comes to somatic diseases and phsyciatric problems. Problems mentioned are amongst other asthma and allergies, liver-diseases, phsyciatric problems and muscle and skeletal diseases. The Norwegian government is in a larger extent focusing on preventing health problems, and focuses on health promoting work, in vulnerable groups in particular and in the society in general. In the long term could this be beneficial for the Norwegian society and the individuals. Research shows that nature and animals can be unique resources. Increased knowledge about which effects nature and animals have on people is important since it can reduce the usage of other resources. It can also contribute to valuable knowledge that can be used during work preventing health problems and in health promoting work. A descriptive study of the use of animals and nature/green environment could be the basis for further research that can contribute to the knowledge of what health-benefits the usage of animals and nature within the Norwegian prison system gives. Method: Quantitative method in use of a questioner was chosen to find answers to this study. The questioner mapped which prisons make active use of animals and nature, numbers of animal, which types of animals, how large the green environments are, topography, plants and which activities are arranged. How many inmates get to participate, and how many inmates want to participate. What experiences the employees have when it comes to activities using animals and nature. Has guidelines been made when it comes to the use of animals and nature in prisons, and who have made these guidelines. Results: All the prisons that took part in the survey have nature/green environments, nine prisons have animals as well. On average each prison have 2,9 (Confidence interval 95% 1,7-4,1) different topographic areas within their green environment, and 5,3 (3,6-6,9) different plants. The prisons have, on average 4,9 (3,6-6,2) activities each, which involves green environment. In two of the prisons these activities are obligatory. Inmates are included in the care and welfare of the animals, in all of the prisons. Inmates can spend time with the animals whenever they feel like it, except during work hours or lockup, in all but two prisons. On average the animals fill 3,8 (3,3-4,3) different functions, and 5,1 (4,2-5,9) different activities on average pr prison. In 3 of the prison the activities with animals are obligatory. Conclusion: This study has provided valuable information about the resources Norwegian prisons has to carry out activities related to animals and nature-/green environment, and has laid the foundation for further research in this field. It is recommended that there be more research in this field, particularly on the health impact animals and nature can have on inmates. Positive results can provide inmates in Norwegian prisons a larger and improved offer in activities related to animals and nature, which can promote health and prevent health problems among inmates.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectkriminalomsorgno_NO
dc.subjectfengslerno_NO
dc.subjecthelsefremmende tiltakno_NO
dc.subjectdyrno_NO
dc.subjectnaturno_NO
dc.subjecthealth careno_NO
dc.subjectanimalsno_NO
dc.subjectprisonsno_NO
dc.subjectNorwayno_NO
dc.titleBruken av dyr og natur-/grøntområder i norske fengsel : en kartleggingsstudieno_NO
dc.title.alternativeThe use of animals and nature/green environments in Norwegian prisons : a descriptive studyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefaglige disipliner: 829no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829no_NO
dc.source.pagenumber85no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record