Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanne Fjerdingby Olsen
dc.contributor.advisorHanne Lerche Raadal 
dc.contributor.authorBusko, Sebastian
dc.date.accessioned2024-04-10T16:28:17Z
dc.date.available2024-04-10T16:28:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6987683:56858681
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3125916
dc.description.abstractPå grunn av internasjonal etterspørsel etter høykvalitets oppdrettsfisk, stilles det derfor en del krav til bærekraftig fiskefôr. Tradisjonelt sett har det vært mest vanlig å bruke fiskeolje i fôr, fordi denne inneholder omega-3 -fettsyrer som er essensielt for god fiskehelse og er en viktig del av fiskens diett. Produksjonen av oppdrettsfisk bruker allerede i dag store deler av den globale fiskeoljen, noe som er en verdifull og begrenset ressurs. Dette fører til overfisking, tap av marin biodiversitet og generelt dårlig utnyttelse av ressurser. Dessuten er også fiskeolje viktig del av menneskers diett. Av den grunn er det behov for nye fettkilder, som har potensiale til å erstatte fiskeoljebruken i fiskefôrproduksjonen. Derfor har man satt i gang prosjektet Oil4Feed. Det er et flerårig prosjekt som gjennomføres ved NMBU, i samarbeid med flere av fakultetene og med privataktører som Borregaard i Skien. Hovedmålet til prosjektet er å etablere produksjon av oljerik biomasse, med høyt innhold av langkjedet omega-3 -fettsyrer, dokosaheksaensyre, også kalt DHA. Produksjonen av DHA skal foregå gjennom å utnytte seg av norske grantrær som karbonkilde, ved å bruke mikroorganismen, Aurantiochytrium Limacinum i en fermenteringsprosess. På slutten av prosessen vil man sitte igjen med ferdigfermentert A.Limacinum, som består av en biomasse med høyt innhold av DHA. Dette produktet brukes videre i fiskefôrproduksjonen for å potensielt kunne erstatte fiskeolje. For å se nærmere på problemstillingen om hvorvidt fiskefôr som inneholder A.Limacinum er miljøvennlig og bærekraftig, vil det bli gjennomført en livsløpsanalyse (LCA) som sammenligner forskjellige fiskefôrdietter. Dietten kommer til å inneholde fiskeolje eller A.Limacinum eller begge deler. LCA er en systematisk metode for å evaluere miljøpåvirkningene til for eksempel et produkt. Målet med analysen er å identifisere og vurdere potensielle miljøvirkningene på ulike stadier av fiskefôrproduksjonen. Analysen er delt opp i stegene; 1) energiforbruk i produksjonen, 2) transport av ingredienser og 3) ingredienser. Den funksjonelle enhet (FU) er ‘’1 kg fiskefôr for oppdrettslaks, som oppfyller kravet til DHA-innhold, som er 0,61 – 0,72 % ifølge Aquaculture Feed Formulation Database (IAFFD)’’. Resultatene viser at ved produksjon av 1 kg fiskefôr som inneholder enten fiskeolje eller A.Limacinum, har fordietten som kun inneholder A.Limacinum lavere bidrag i 17 av 18 kategorier ved buk av metoden ReCiPe Midpoint 2016 (H). For kategoriene global warming (GWP), freshwater eutrophication (FEP), terrestial acidification (AP) og landuse (LOP) er forskjellen mellom de to diettene henholdsvis; - 12 %, - 11 %, - 26 % og - 3 % lavere for fôrdietten som ikke inneholder fiskeolje. Resultatene fra analysen viser også at fôringrediensene har det største bidraget til resultatene, større enn energiforbruket og transporten. Tolkningen av studiens resultater konkluderer også med at det i fremtiden kreves mer LCA-data som omhandler fiskefôrproduksjon, og spesielt fermentering ved bruk av mikroorganismer som for eksempel A. Limacinum. Analysen i seg selv gir en indikasjon på hvilke dietter som har lavest bidrag til miljøpåvirkningene. Bruken av resultatene, innebærer videre en diskusjon rundt temaer som omhandler marinbiodiversitet, overfiske, skogbruk og modellering av LCA-analysen.
dc.description.abstractDue to international demand for high-quality farmed fish, there are certain requirements for sustainable fish feed. Traditionally, fish oil has been most used in feed because it contains omega-3 fatty acids essential for good fish health, forming a crucial part of the fish's diet. The production of farmed fish already consumes a significant portion of global fish oil, which is a valuable and limited resource. This leads to overfishing, loss of marine biodiversity, and a general inefficient use of resources. Additionally, fish oil is also an important part of the human diet. For these reasons, there is a need for new sources of fat that have the potential to replace the use of fish oil in fish feed production. Hence, the Oil4Feed project has been initiated. It is a multi-year project conducted at NMBU, in collaboration with several faculties and private entities such as Borregaard in Skien. The main goal of the project is to establish the production of oil-rich biomass with a high content of long-chain omega-3 fatty acids, specifically docosahexaenoic acid (DHA). DHA production will involve utilizing Norwegian spruce trees as a carbon source, using the microorganism Aurantiochytrium Limacinum in a fermentation process. At the end of the process, the result is a fully fermented A. Limacinum biomass with a high DHA content, which is further used in fish feed production to potentially replace fish oil. To further investigate whether fish feed containing A. Limacinum is environmentally friendly and sustainable, a life cycle analysis (LCA) will be conducted, comparing different fish feed diets. The diets will include fish oil, A. Limacinum, or a combination of both. LCA is a systematic method for evaluating the environmental impacts of a product, identifying and assessing potential environmental effects at various stages of fish feed production. The analysis is divided into stages such as energy consumption in production, ingredient transportation, and ingredient production. The functional unit (FU) is defined as '1 kg of fish feed for farmed salmon, meeting the DHA content requirement of 0.61–0.72%, according to the Aquaculture Feed Formulation Database (IAFFD).' The results indicate that the production of 1 kg of fish feed containing either fish oil or A. Limacinum has a lower impact in 17 out of 18 categories for the diettcontaining only A. Limacinum, using the ReCiPe Midpoint 2016 (H) method. For categories such as global warming (GWP), freshwater eutrophication (FEP), terrestrial acidification (AP), and land use (LOP), the difference between the two diets is -12%, -11%, -26%, and -3%, respectively, lower for the fish feed diettwithout fish oil. The analysis also shows that feed ingredients contribute more significantly to the results than energy consumption and transportation. The interpretation of the study also concludes that future research requires more LCA data related to fish feed production, especially regarding fermentation using microorganisms like A. Limacinum. The analysis itself provides an indication of which diets have the lowest contributions to environmental impacts, but the use of the results involves discussions around topics such as marine biodiversity, overfishing, forestry, and the modeling of LCA analysis.
dc.languagenob
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleLCA av fiskefôri prosjekt Oil4Feed
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel