Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGunnar Ridderström
dc.contributor.authorHolm, Yngvild Eggen
dc.date.accessioned2023-11-13T17:27:19Z
dc.date.available2023-11-13T17:27:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6909828:55561248
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102253
dc.description.abstractKlimaendringer medfører økte nedbørsmengder og regnhendelser av mer intens karakter. Befolkningsvekst og politisk fokus på fortetting har ført til flere tette flater i byer og tettsteder. Kombinasjonen av dette vil føre til større utfordringer med overvann i framtiden, og stiller krav til god klimatilpasning og overvannshåndtering. Arealene rundt oss må planlegges på en helhetlig måte for å unngå overvannsskader. De senere årene har det blitt økt fokus på at arealplanlegging på alle plannivå må ta hensyn til økte nedbørsmengder. Kommunen er en sentral aktør for å sikre at hensynet til overvann ivaretas. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan overvannshåndtering ivaretas i kommuneplanens arealdel, og videre sikres til detaljreguleringsplaner. For å undersøke dette har vi foretatt en kvalitativ studie av Nittedal og Ullensaker kommune, basert på dokumentstudier og intervjuer. Vi har tatt utgangspunkt i relevant litteratur, veiledere og forskning for å belyse oppgavens problemstilling. Planteoretiske tilnærminger, klimatilpasningsbarrierer og urban robusthet er benyttet som teoretisk rammeverk i oppgaven. Nittedal og Ullensaker kommune har et bevisst fokus på håndtering av overvann fra kommuneplanens arealdel til detaljreguleringsplaner. Kommunene har bestemmelser i kommuneplanens arealdel som tar stilling til hva utbygger må foreta av overvannshåndtering i detaljreguleringsplan. I plankartet er grønnstruktur lite benyttet til håndtering av overvann, og det er kun Nittedal som har hensynssone for overvannsflom. For å sikre ivaretakelse av overvannshåndtering fra kommuneplanens arealdel til detaljreguleringsplan er strategiplan/temaplan, områdereguleringsplan, kartlegging og VA-norm viktig. I Nittedal og Ullensaker kommune er ressurser og kunnskap avgjørende for å oppnå robusthet i møte med økte nedbørsmengder. Lokal kartlegging i kommunene er helt sentralt for å stille gode bestemmelser, utnytte plankartet, og sikre helhetlig overvannshåndtering fra kommuneplanens arealdel til detaljreguleringsplan. Det er viktig at kommunene prioriterer å innhente kunnskap og ressurser til overvannskartlegging.
dc.description.abstractClimate change leads to increased precipitation and rain events of a more intense character. Population growth and political focus on densification have resulted in more dense areas in cities and towns. This combination leads to greater challenges with stormwater in the future and requires climate adaptation and stormwater management. The areas around us must be planned in a comprehensive way to avoid stormwater damage. In recent years, there has been an increased focus on the fact that spatial planning at all levels must take account of increased rainfall, and the municipality has a key role in ensuring stormwater management. The purpose of this thesis is to examine how stormwater management is ensured from the land-use element of the municipal master plan, to detailed zoning plans. To investigate this, we have carried out a qualitative study of Nittedal and Ullensaker municipality, based on document studies and interviews. Relevant literature, policy handbooks, and former research are used to answer the main research question. Planning theory, climate adaptation barriers, and urban resilience are used as theoretical framework in the thesis. Nittedal and Ullensaker municipality have a conscious focus on managing stormwater from the land-use element of the municipal master plan to detailed zoning plans. The municipalities have provisions in the land-use element of the municipal master plan that decides what developers must do concerning stormwater management in the detailed zoning plans. In the map of the land-use element of the municipal master plan, green structure is rarely used for managing stormwater, and only Nittedal has a zone requiring special consideration for stormwater flooding. Strategic/thematic plans, area zoning plans, mapping and VA norms are important to ensure that stormwater management is included from the land-use element of the municipal master plan to detailed zoning plans. In Nittedal and Ullensaker municipality, resources and knowledge are essential to achieve resilience in the face of climate change. Local mapping in the municipalities is essential to make good provisions, make use of the planning map, and ensuring overall stormwater management from the land-use element of the municipal plan to detailed zoning plans. The municipalities must prioritize acquiring knowledge and resources for stormwater mapping.
dc.languagenob
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleOvervannshåndtering: Fra kommuneplanens arealdel til detaljreguleringsplan - En studie av Nittedal og Ullensaker kommune
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel