Show simple item record

dc.contributor.advisorTore Edvard Bergaust
dc.contributor.authorHummel, Magnhild
dc.date.accessioned2023-11-11T17:27:21Z
dc.date.available2023-11-11T17:27:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6866702:55035022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102021
dc.description.abstractLandskapet langs ferdselsårer er preget av menneskelig aktivitet opp gjennom tidene. Historien og sporene er viktig å ta vare på. Det er et lokalt, nasjonalt og internasjonalt ansvar. Turismen i fjellområder vokser og det er viktig at den gjøres bærekraftig for å ikke ødelegge for senere generasjoner. Kombinasjonen av å ta vare på kulturhistorien og legge til rette for reiselivet er derfor viktig. Teorikapittelet redegjør for restaureringsmetoder, lover, forskrifter, retningslinjer, definisjoner og turisme i forbindelse med kulturminner. Det skaper et godt grunnlag for alle kapitlene etter. I eksempelstudiet presenteres tre historiske veger og åtte rasteplasser fra ulike nasjonale turistveger. Etter hver veg eller rasteplass legges det fram elementer som bidrar til at plassen er en del av landskapet, fremmer utsikten, ivaretar historien eller påvirker tempoet vegen oppleves i. Disse elementene har inspirert og formet casestudiet. Området som denne oppgaven tar for seg, er vegmiljøet på Haukelifjell med fokus på gamle Haukeliveg. Casestudiet er delt i tre: historie, analyser og presentasjon av områdene. Denne informasjonen er brukt videre til å forme de tre løsningsforslag presentert i kapittel 5, resultat. Forslagene viser prosjektert er rasteplasser langs gamlevegen. Designet er tenkt å øke forståelsen og opplevelsen av det historiske landskapet og sporene i større grad enn i dag. Ønsket er å legge til rette for å utforske området til fots. Målet med oppgaven er at den kan legges til grunn og inspirere til istandsettelse av historiske vegfar med mål om å etablere nasjonale vandreveger på historiske vegfar på lik linje med nasjonale turistveger for kjørende. Forslagene presentert i oppgaven er spesifikke og tilpasset caseområdet. De kan derfor ikke direkte overføres til andre områder, men sammen med diskusjonene er de et utgangspunkt for lokale løsninger til andre historiske vegfar.
dc.description.abstractThe landscape along transport routes has been shaped by human activity over the years. The history and traces are important to preserve. It is a local, national and international responsibility. Tourism in mountain areas is increasing, and it is important that it is sustainable so as not to destroy nature for future generations. The combination of preserving cultural history and facilitating tourism is therefore important. The theory chapter explains restoration methods, laws, regulations, guidelines, definitions and tourism in connection with cultural heritage sites. This creates a good foundation for all the chapters that follow. The case study presents three historic roads and eight rest areas from various national tourist routes. After each road or rest area, elements are presented that contribute to the area being part of the landscape, promote the view, preserve history or affect the pace at which the road is experienced. These elements have inspired and shaped the case study. The area that this thesis deals with is the road environment on Haukelifjell with a focus on the old Haukeliveg. The case study is divided into three parts: history, analysis and presentation of the areas. This information has been used to shape the three proposed solutions presented in Chapter 5, Results. The proposals plan for rest areas along old Haukeliveg. The design is intended to increase the understanding and experience of the historic landscape and tracks to a greater extent than today. The intent is to make it easier to explore the area on foot. The aim of this study is that it can be used as a basis for and inspire the restoration of historic paths with the goal of establishing national hiking trails on historic paths on a par with national tourist routes for motorists. The proposals presented in this thesis are specific and adapted to the case area. They cannot therefore be directly transferred to other areas, but together with the discussions, they are a starting point for local solutions for other historic routes.
dc.languagenob
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleEn nasjonal vandreveg på historiske vegfar - En casestudie på gamle Haukeliveg
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record