Show simple item record

dc.contributor.advisorRidderstrøm, Gunnar
dc.contributor.authorHals, Mathias Kilsti
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-11-22T13:35:53Z
dc.date.available2022-11-22T13:35:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033442
dc.description.abstractNår vi skal snu transporthierarkiet og nedprioritere privatbilismen i tråd med de politiske målene for byene våre er det viktig å gi gode transportalternativ til innbyggerne. Vi må dermed kunne tilby mobilitet som både er rask, fleksibel og økonomisk bærekraftig. Det mange trekker fram som et fullverdig alternativ til privatbilen er en kombinasjon mellom kollektivtrafikk og sykkel, der sykkelen benyttes til eller fra kollektivknutepunktene. For å få flere til å ta sykkelen fatt til stasjonen eller holdeplassen så satses det mye på sykkel, både i Norge og rundt om i verden. Hovedfokuset har imidlertid vært på å legge til rette for sykkelen mens den er i bevegelse, selv om sykkelen er parkert majoriteten av tiden. Lite fokus, både innen forskningen og innen sykkelsatsningen, har blitt gitt til sykkelparkeringen. I denne oppgaven har jeg dermed tatt for meg hvordan vi bør bygge sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. Oppgaven har hatt som mål å identifisere viktige egenskaper som sykkelparkeringen bør inneha. Dette skal sikre en kvalitet på parkeringen som sørger for at syklister tar parkeringen i bruk og at man stimulerer til flere sykkelreiser. Som du vil se i denne oppgaven er sykkelparkering et viktig tiltak for å insentivere økt sykling til kollektivknutepunkter, men om man skal lykkes med å bygge sykkelparkering som faktisk blir tatt i bruk må man vite mer om hvilke egenskaper som gjør sykkelparkeringen god. Altfor ofte dukker sykkelparkering opp kun som en ettertanke, og resultatene blir ofte deretter. For å tilby god sykkelparkering er det sentralt å tenke på plasseringen av sykkelparkeringen og kvaliteten på det anlegget du tilbyr. Plasseringen må sikre nærhet til målpunktet, intuitive adkomstveier og naturlige tilkomster uten store omveier. Den må også plasseres offentlig og synlig, både slik at den er lett synlig når man kommer til målpunktet, og slik at den drar nytte av sikkerhetsaspektet som kommer av naturlig overvåkning i befolkede områder. Videre må kvaliteten på selve stativene være god. De må kunne holde sykkelen stabilt, gi gode låsemuligheter og beskyttelse mot vær og vind. Det er også en fordel å også tilby sykkelparkering av særlig høy kvalitet, slik som sykkelskap, og parkering som er tilpasset det brede mangfoldet av sykler som finnes i dag.en_US
dc.description.abstractNorway and Norwegian cities have clear political goals when it comes to turning the transport hierarchy on its head and deprioritizing the private car. When we do that, we have to offer good transportation options to our citizens. We have to offer mobilities that are fast, flexible, and economically sustainable. An option many has mentioned as a serious competitive alternative to the private car is a combination between public transportation and bicycles, where the bike is used as feedering mode for public transportation hubs. To get more people to cycle to the station or bus stop investments in bicycle infrastructure is high, both in Norway and all around the world. The main focus has been on facilitating for the bike while it’s in motion, even though the bike is parked most of the time. There has been little focus, both in research and in public spending, given to bicycle parking. In this thesis, I have thus considered how we should build bicycle parking at public transport hubs. The paper has aimed to identify important characteristics that bicycle parking should possess. This is meant to ensure a quality of parking that ensures that cyclists use the parking and encourage more people to cycle. As you will see in this thesis, bicycle parking is an important measure to stimulate increased cycling to public transport hubs, but if you want to succeed in building bicycle parking that is actually used, you must know more about the characteristics that make bicycle parking good. All too often, planning of bicycle parking appears only as an afterthought, and the results are often accordingly. In order to offer good bicycle parking, it is important to think about the location of the bicycle parking and the quality of the facility you offer. The location should ensure proximity to the destination point, intuitive access roads and natural access points without major detours. It must also be placed publicly and visibly, both so that it is easily visible when reaching the destination point, and so that it benefits from the security aspect that comes from natural surveillance in populated areas. Furthermore, the quality of the racks themselves must be good. They must be able to keep the bike stable, provide good locking possibilities and protection against the weather. It is also an advantage to offer bicycle parking of particularly high quality, such as bicycle lockers, and parking that is adapted to the large selection of bicycles available today.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHva er god sykkelparkering? : en studie av kvalitet i sykkelparkering ved kollektivknutepunkteren_US
dc.title.alternativeWhat is good bicycle parking? : a study of quality in bicycle parking at public transport hubsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal