Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersen, Øivind
dc.contributor.advisorLein, Ingrid
dc.contributor.advisorEspmark, Åsa Maria
dc.contributor.authorStueland, Marthe
dc.date.accessioned2022-09-23T08:24:28Z
dc.date.available2022-09-23T08:24:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020823
dc.description.abstractSea lice cause significant challenges for the aquaculture industry due to welfare problems, loss in biomass, delice treatments and interactions between escaped farmed salmon and wild stock. Cleaner fish will naturally eat parasites and have become an important biological resource for preventing and controlling the amount of salmon lice. The rapidly increasing use and demand for cleaner fish has led to an increased focus on how this affects cleaner fish. The purpose of this master thesis has been to investigate how welfare justifiable it is to use cleaner fish in Norwegian sea pens, and to assess whether the use act in line with sustainable development. To answer the problem, an integrative literature study was conducted, which included both empirical and theoretical research through an approximate systematic search. Other relevant literature was included through manual searches. The results showed that there are still challenges with high injuries, disease and high mortality in cleaner fish, in addition to escapes that create a risk of infection transmission and genetic changes in natural stocks. This indicates that there are still significant challenges associated with fish welfare and sustainable use of cleaner fish, even though fish farms undoubtedly work hard to facilitate better conditions. From an animal welfare and sustainability perspective, this use is not acceptable until improvements can be documented.en_US
dc.description.abstractLakselus forårsaker betydelige utfordringer for oppdrettsnæringen på grunn av velferdsproblemer, tap av biomasse, avlusningsbehandlinger og interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og villaks. Rensefisk som naturlig spiser parasitter, har blitt en viktig biologisk ressurs for å forebygge og kontrollere mengden lakselus. Den raskt økende bruken og etterspørselen har ført til et økt fokus på hvordan dette påvirker rensefisk. Formålet med studiet har vært å undersøke hvor velferdsmessig forsvarlig det er å ta i bruk rensefisk i norske oppdrettsanlegg, samt vurdere om bruken er i tråd med en bærekraftig utvikling. For å svare på problemstillingen ble det gjennomført en integrativ litteraturstudie, som inkluderte både empirisk og teoretisk forskning gjennom et tilnærmet systematisk søk. Annen hensiktsmessig litteratur ble inkludert gjennom manuelle søk. Resultatene viste at det fortsatt er utfordringer knyttet til skader, sykdom og høy dødelighet hos rensefisk. Dessuten skaper tap og rømming risiko for smitteoverføring og genetiske endringer i naturlige bestand. Dette indikerer at det fortsatt er betydelige utfordringer knyttet til fiskevelferd og bærekraftig bruk av rensefisk. Dette til tross for at oppdrettene utvilsomt arbeider mye for å legge til rette for bedre vilkår. Fra et dyrevelferds- og bærekraftsperspektiv er ikke denne bruken akseptabel før det kan dokumenteres forbedringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBruken av rensefisk fra et dyrevelferds- og bærekraftsperspektiv : en litteraturstudieen_US
dc.title.alternativeThe use of cleaner fish from an animal welfare and sustainability perspective : a literature studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-AAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal