Show simple item record

dc.contributor.advisorHugo, Aksel
dc.contributor.advisorBjønness, Birgitte
dc.contributor.authorStrande, Amalie Bråthen
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-06-14T12:27:36Z
dc.date.available2022-06-14T12:27:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998698
dc.description.abstractFagfornyelsen (LK20) har gitt norsk skole de tverrfaglige temaer folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Skolene er nå forpliktet til å legge tilrette for tverrfaglig arbeid med temaet bærekraftig utvikling (Sinnes, 2015), og i skolen kan dette arbeidet være tverrfaglige prosjekter. Kvalitativ forskning gjort før fagfornyelsen viste at vurdering kan virke hemmende på arbeidet med bærekraftig utvikling i skolen (Bjønness & Sinnes, 2019), og det viser at møtet mellom vurdering og UBU er vanskelig i praksis. Hvordan lærere planlegger og gjennomfører vurdering i tverrfaglige prosjekter innen bærekraftig utvikling (TPiBU), og hvilke utfordringer som melder seg i vurderingsarbeidet er lite kjent, dette ligger til grunn for forskningsspørsmålet: hvilken praksis har lærere på videregående skole knyttet til vurdering i tverrfaglige prosjekter innen bærekraftig utvikling, og hvilke utfordringer og dilemmaer opplever de knyttet til vurdering av de tverrfaglige prosjektene? I forbindelse med denne masteroppgaven ble det gjennomført kvalitativ forskning i form av fokusgruppeintervjuer og semistrukturerte intervjuer på to videregående skoler. Informantene er lærere, og studien får frem lærerperspektiver på planlegging og gjennomføring av vurdering i TPiBU. Funn fra denne forskningen viser at lærerne vurderer elevene med formative formål. De anvender eksempelvis refleksjonslogg for å vurdere kompetanser som er viktige for bærekraftig utvikling. Det kommer likevel frem at disse kompetansene som oftest ikke vektlegges i vurderingssituasjoner, og bærekraftig utvikling vurderes ikke i alle fag. Forskningen tyder på at vurderingens rolle blir utydelig i møtet med elevenes utvikling av nøkkelkompetanser. Gjennom tematisk analyse utkrystalliserer det seg flere utfordringsområder, og blant disse er dårlig samsvar mellom læreplaner, vurderingsforskrift og hva elevene vurderes etter i praksis, og vurdering kan virke hemmende på arbeidet med TPiBU. Dypere mål, som bærekraftig utvikling, er vanskelig å vurdere i skolen. En bedre og mer helhetlig vurderingspraksis i TPiBU gjør det nødvendig med bedre samsvar mellom læreplaner, vurderingsforskrift og skolesystemet. Studien tyder på at det er hensiktsmessig å vurdere det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling med tverrfaglige vurderingssituasjoner. Mer praksisnær forskning er nødvendig for å finne konkrete løsninger på hvordan lærere kan gjennomføre vurderingspraksis i TPiBU, slik at den også støtter elevenes læreprosess innen bærekraftig utvikling.en_US
dc.description.abstractFagfornyelsen (LK20) have given Norwegian school the interdisciplinary topics public health and life mastery, sustainable development, and democracy and citizenship. Schools are now obligated to facilitate interdisciplinary work with sustainable development (Sinnes, 2015), and in school this work can be interdisciplinary projects. Qualitative research done before fagfornyelsen showed that assessment can have an inhibitory effect on work with sustainable development (Bjønness & Sinnes, 2019), and it turns out that the interface between assessment and ESD is difficult in practice. How teachers plan and execute assessment in interdisciplinary projects in sustainable development (IPiSD), and what challenges arise in the assessment is little known, and this is the foundation for the research question: what practice do teachers in upper secondary school have regarding assessment in interdisciplinary projects in sustainable development, and what challenges and dilemmas do they experience regarding assessment of the interdisciplinary projects? In conjunction with this master’s thesis, qualitative research in the form of focus group interviews and semi-structured interviews was conducted at two upper secondary schools in Norway. The informants are teachers, and the study brings out teachers’ perspectives on planning and execution of assessment in IPiSD. Findings from this study shows that teachers assess students with formative intents. They for instance use reflection log to assess competencies that are important to sustainable development. Despite this, it becomes clear that these competencies often are not emphasized in assessment, and sustainable development is not assessed in all subjects. This study indicates that the role of assessment becomes unclear in the face of students’ development of key competencies for sustainable development. Through thematic analysis, several challenging areas crystallize, and among these are poor accordance between curriculum, assessment regulation, and how students are assessed in practice, and assessment can have an inhibitory effect on work with IPiSD. Deeper goals, like sustainable development, are hard to assess. A better and more holistic assessment practice in IPiSD requires better accordance between curriculum, assessment regulation, and the school system. This study indicates that it is appropriate to assess the interdisciplinary topic sustainable development with interdisciplinary assessment situations. More research close to practice is necessary in order to find tangible solutions to how teachers can execute assessment practices in IPiSD, in a way that also supports student learning in sustainable development.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.title«Det er ikke så mange av de dypere målene som det er lett å vurdere i skolen» : læreres erfaringer og praksis med vurdering i tverrfaglige prosjekter innen bærekraftig utviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LUNen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal