Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRaanaas, Ruth Kjærsti
dc.contributor.advisorRudman, Debbie
dc.contributor.authorLange, Joakim Slinning
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-05-12T09:13:07Z
dc.date.available2022-05-12T09:13:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995394
dc.description.abstractThe “neoliberal turn” that has played out since the last decades of the twentieth century has received much scholarly attention in terms of the ways in which neoliberalism – seen as a set of economic policies – has negatively impacted health. Less attention has been given to the ways in which the new social policies of prevention and health promotion, that were elaborated in the same period, can be understood as a part of the shift, as well as the empirical study of the particular ways in which the neoliberal rationality of population management is expressed in the concrete social policies themselves. Part I of the thesis aims to demonstrate the importance of conceiving of public health not only in terms of how the economic policies responsible for “releasing market forces” has led to negative impacts on public health, but also as a central social policy in the construction of the conditions of possibility for the competitive market economy itself; as well as the relevance of such an approach to the study of social policies of prevention and health promotion in Norway during the 1980s, a country which is generally perceived to be “social democratic,” rather than “neoliberal.” Part II presents the findings from a critical discourse analysis of “Health Policy Toward the Year 2000. National Health Plan,” a White Paper published by the Department of Social Affairs under Labor at the end of the 1980s. The text is analyzed within a governmentality-framework and from the question: how is public health discursively constructed in the text? Part III discusses how a neoliberal rationality can be seen expressed in the discursive construction of “public health” found in this social policy.en_US
dc.description.abstractDen «nyliberale vendingen» som har spilt seg ut siden de siste årtiene av det tyvende århundret har mottatt mye oppmerksomhet hva gjelder de måtene som nyliberalismen – forstått som et sett med økonomiske reformer – negativt har påvirket folkehelsen. Mindre oppmerksomhet er viet måtene hvor den nye forebyggende politikken, som ble artikulert i den samme perioden, kan forstås som del av skiftet, det samme gjelder for empiriske studier av hvordan denne nyliberale rasjonaliteten for populasjonshåndtering kommer til uttrykk i den konkrete sosialpolitikken som ble presentert av myndighetene. Del I av oppgaven forsøker å vise viktigheten av ikke bare å forstå «folkehelsen» som et skadelidende offer for en økonomisk politikk som innebærer en «frigjørelse av markedskreftene», men også som en sentral form for politisk intervensjon som retter seg mot å skape betingelsene for en konkurranse-orientert markedsøkonomi; for det andre argumenterer den for at en slik forståelse av sosialpolitikk også er relevant tilnærming til studiet av Norsk forebyggende og helsefremmende arbeid mot slutten av 1980-tallet, en politikk som stadig karakteriseres som «sosialdemokratisk,» i motsetning til «nyliberal». Del II presenterer funnene fra en kritisk diskursanalyse av det helsepolitiske dokumentet Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan, som ble publisert av Sosialdepartementet under Arbeiderpartiet i 1988. Teksten analyseres innenfor et governmentality-rammeverk og ut fra spørsmålet: hvordan blir folkehelse diskursivt konstruert i teksten? Del III diskuterer hvordan en nyliberal styringsrasjonalitet kan sees å komme til uttrykk i denne diskursive konstruksjonen av «folkehelse».en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleManaging population at the end of the 1980s : the construction of health promotion and disease prevention as an expression of a neoliberal rationality : a critical discourse analysis of White Paper no. 41, 1987-88 Health Policy Toward the Year 2000. National Health Planen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal