Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolm, Erling Dokk
dc.contributor.authorKnutsen, Jon Christian
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2022-05-06T13:12:27Z
dc.date.available2022-05-06T13:12:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994620
dc.description.abstractDet overordnede målet med oppgaven har vært å få en mer omfattende forståelse av høyhustematikken i Oslo, og med en diskursanalytisk tilnærming se nærmere på planprosessene til et utvalg relevante prosjekter. Hovedvekten til oppgaven er ilagt hvordan private aktører argumenterer for foreslåtte høyhus i sine planforslag. I tillegg er det sett nærmere på hvor planforslagene bryter med det overordnede planrammeverket i Oslo, hvordan Plan- og bygningsetaten og øvrige relevante interessenter har respondert på argumentasjonen og forslagene generelt, og hvordan prosjektene har endret seg gjennom planprosessen. Det ble valgt ut tre ulike prosjekter, eller caser, i Oslo som er inne i en reguleringsprosess, der hvert prosjekt tar sikte på å utvikle ett eller flere høyhus innenfor sitt planområde. Disse casene ble studert individuelt ved å analysere relevante dokumenter som har blitt utarbeidet gjennom planprosessen til hvert prosjekt. Dokumentene er hentet fra «Saksinnyn» på Oslo kommune sin hjemmeside, og er offentlig tilgjengelige. Oppgaven er skrevet fra et nøytralt ståsted. Oppgaven avdekker at planforslagene delvis bryter med overordnede planer og føringer for høyhusutvikling i Oslo. Det er også avdekket at forslagsstillerne legger mye vekt på å sikre samfunnsinteresser i argumentasjonen sin. Derfor kan det fremstå som om de forsøker å argumentere på en måte for å etablere en diskurs om at deres prosjekt er av en høyverdig karakter, og likevel bør bli godkjent. Det kan i tillegg delvis svekke den vanlige oppfatningen av at det utvikles høyhus kun for å maksimere profitt. Videre er det avdekket at Plan- og bygningsetaten stiller seg kritiske til at forslagene bryter med de overordnede planene, til tross for denne argumentasjonen. I tillegg til at de fortsatt i stor grad legger høyhusstrategien fra 2005 til grunn i sine vurderinger av planforslagene, til tross for at det er vedtatt at denne strategien skal revideres i løpet av de kommende årene. Dette fører til at det gjøres større eller mindre endringer av planforslagene gjennom planprosessen, siden de private utviklerne både ønsker, og er nødt til å imøtekomme Plan- og bygningsetatens vurderinger og oppfordringer.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis has been to gain a more comprehensive understanding of the high-rise building theme in Oslo, and with a discourse-analytical approach take a closer look at the planning process related to a selection of relevant projects. The main emphasis of the thesis is on how private developers defend proposed high-rise buildings in their plan proposals. In addition to this, a closer look is taken at how the City of Oslo Planning and Building Services and others have responded to these arguments and proposals in general, and how the projects have changed throughout the planning process. Three different projects, or cases, located in Oslo were selected. These projects are in the process of being regulated, with a desire to develop one or more high-rise buildings within its planning area. These projects were studied individually by analysing relevant documents that have been prepared through the planning process for each project. The documents are taken from "Saksinnyn" on Oslo Municipality's website and are publicly available. The thesis is written from a neutral point of view. It is revealed that the selected plan proposals partially violate overall plans and guidelines regarding high-rise development in Oslo. It is also revealed that the proponents through their argumentation place a lot of emphasis on securing societal interests. Therefore, it may appear as if they are trying to argue in such a manner to establish a discourse that their project has a higher purpose, and therefore should be approved. In addition to this, it may partly weaken the common perception that high-rise buildings are being developed only to maximize profits. Furthermore, it is revealed that the City of Oslo Planning and Building Services is critical of the fact that the proposals violate the overall guidelines, despite these arguments. Additionally, they still largely base their assessments of the plan proposals on the city of Oslo high-rise development-strategy from 2005, despite the fact that it has been decided that this strategy will be revised in the coming years. This means that both minor and major changes are made to the plan proposals throughout the planning process, since the private developers attempts to accommodate the City of Oslo Planning and Building Services’ assessments and requests.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHøyhus i Oslo : casestudie av hvordan det argumenteres for å få tillatelse til å bygge morgendagens høyhusen_US
dc.title.alternativeHigh-rise buildings in Oslo : a case study of how it is argued to get permission to build tomorrow’s high-rise buildingsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIEen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal