Show simple item record

dc.contributor.advisorÅdnøy, Tormod
dc.contributor.advisorKlemetsdal, Gunnar
dc.contributor.advisorBanerjee, Sandip
dc.contributor.advisorTaye, Mestawet
dc.contributor.authorGebreslase, Haile Welearegay
dc.date.accessioned2022-04-08T11:55:55Z
dc.date.available2022-04-08T11:55:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-575-1805-9
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990768
dc.description.abstractThe overall aim of this study was to investigate options to breed sheep for milk production and to find out the optimal proportion of Awassi in Local sheep breeds for milk production through the prevailing Community-Based Breeding Programs (CBBP) at Central Highlands of Ethiopia. The data was collected from Local (Menz, Wollo), Awassi-Local (AL) crossbred and pure Awassi ewes kept under farmers (FE) and breeding station (BE) environments, two production systems, in the 2015 to 2017 production years. A total of 1506 (466 from FE and 1040 from BE) test-day milk yield (TDMY) records from 326 (115 from FE and 211 from BE) lactating ewes (Local, AL, and pure Awassi) kept in either FE or BE were used, and univariate repeatability models with Legendre polynomials (LP) coefficients (up to 3rd order) nested by genetic groups were used to model lactation curves from the TDMY data. The ewes were at different ages and different lactation stages. Paper I aimed at estimating milk production performance using an approach that allows comparisons based on a limited number of data. Results revealed that the group of ewes with a high % Awassi produced consistently more milk than the Local breeds at the farmers’ condition. Groups with 30-50% Awassi and >50% Awassi ewes produced significantly (p < 0.05) more than Local (0% Awassi) ewes over 120 Days in milk (DIM). Significant differences were also observed between <30% Awassi and >50% Awassi crossbred groups. The group of ewes with a high-level Awassi proportion (>50%) produced over 70% more milk than the Local ewes. This demonstrates the potential that exists in increasing milk production through the initiated crossbreeding program. In Paper II variances and genetic parameters of TDMY in sheep recorded at two governmental breeding and multiplication centers (DB-R and AG-R) were estimated. Here it was shown that the 100% Awassi ewes produced significantly (p < 0.05) more milk than the other studied ewe genetic groups (0%, 50%, and 75% Awassi) over the 120 DIM. The Local ewes produced significantly less TDMY than the other groups. The genetic advantage of the increased Awassi percentage was larger at the two centers than under farmers’ conditions. Moreover, the advantage of Awassi increased when a comparison was done over more than 120 DIM. For TDMY, the estimate of heritability (h2) was 0.10 ± 0.08 and of repeatability (r) 0.15 ± 0.03. The largest accuracy (r ai,âi) for breeding value prediction was found among the sires, due to sires being progeny tested. Accuracy could increase if actions could be taken to increase the size of the genetic parameters. If TDMY was recorded for all ewes at the two centers, preferably with increased heritability and repeatability values, there is potential to increase selection accuracy and genetic gain produced by the dissemination program. In Paper III data from the farmers’ field (reported in Paper I) and from the two breeding and multiplication centers (reported in Paper II) were utilized to evaluate genotype by environment interaction (G x E) for TDMY by estimates of contrasts between milk production estimates for the same proportions of Awassi and comparable stages of lactation in the two environments (BE vs. FE). No significant G x E interaction was found for any of the genetic groups across 120 days in milk. This implies that genetic superiority at breeding centers will in large be realized in the farmers’ environment. However, the fitted graphs modelled indicate significantly (p < 0.05) less TDMY in FE compared to BE for the early stage of lactation for 0% Awassi (Local), 30% Awassi, and >30 - 50% Awassi ewes, but not for the >50% Awassi. In conclusion: even with the limited number of ewes and records from the farmers’ field as well as from the breeding centers, this study shows the potential that exists for increasing milk production of ewes through the initiated crossbreeding program in the central highlands of Ethiopia. The genetic variance found for TDMY is exploitable, though more data from ewes at breeding centers is preferable. Selection can be performed at the breeding centers and the genetic superiority at breeding centers will be realized in the farmers' environment. Further evaluation of the genetic parameters including other important traits with more data is required. Hovudmålet med denne studien var å undersøkja måtar å avla for mjølkeproduksjon og å finna optimalt innslag av Awassi i lokale sauerasar for mjølkeproduksjon basert på det etablerte Community-Based Breeding Programs (CBBP) i Central Highlands of Ethiopia. Data frå 2015-2017 blei samla frå sau som var av Lokale rasar (Menz, Wollo), kryssingar mellom Lokale rasar og Awassi (AL), og reine Awassi; enten hos bønder (FE) eller på avlsstasjonar (BE) – to ulike produksjonssystem. Til saman 1506 (466 frå FE og 1040 frå BE) testdagsregistreringar av mjølkeavdrått (TDMY) frå 326 (115 frå FE og 211 frå BE) mjølkande søyer (Lokale, AL, og reine Awassi) haldne enten i FE- eller BE-miljø blei analyserte med univariate gjentaksgradsmodellar der koeffisientar (opp til 3. grad) av Legendre-polynom (LP) innan genetiske grupper modellerte laktasjonskurvene. Søyene hadde ulike aldrar og laktasjonsstadiar. Artikkel I prøvde å estimera mjølkeproduksjon med ein metode som tillet samanlikning med begrensa data tilgjengeleg. Det blei vist at søyer med ein høg % Awassi ga meir mjølk enn Lokale søyer under vilkår hos bønder. Grupper med kryssingar med 30-50% Awassi og >50% Awassi ga signifikant (p < 0,05) meir mjølk stipulert for ein 120 dagars laktasjon (DIM) enn Lokale (0% Awassi) søyer. Signifikante skilnadar blei òg funne mellom <30% og >50% kryssingsgrupper. Gruppa med høg Awassi-andel (>50%) ga over 70% meir mjølk enn Lokale søyer. Dette viser at det starta kryssingsprogrammet gir potensiale for å auka mjølkeproduksjon. I artikkel II estimerte ein variansar og genetiske parameter for TDMY frå søyer på to statlege avls- og oppformerings-senter (DB-R og AG-R). Her blei det vist at 100% Awassi søyer ga signifikant (p < 0,05) meir mjølk enn dei andre genetiske gruppene ein samanlikna med (0%, 50% og 75% Awassi) over 120 DIM. Lokale søyer ga signifikant mindre TDMY enn andre grupper. Fordelen med auka Awassi-prosent var større på dei to sentera enn hos bønder. Elles auka fordelen med Awassi når ein samanlikna over meir enn 120 DIM. For TDMY var estimat av arvegrad (h2) 0.10 ± 0.08 og for gjentaksgrad (r) 0.15 ± 0.03. Høgast sikkerhet for avlsverdiprediksjon (r ai,âi ) fann ein blant fedrar fordi dei var avkomsgranska. Sikkerheten kunne auka viss ein sette inn tiltak for å auka dei genetiske parametrane. Med TDMY registrert på alle søyer på dei to sentra, helst med høgare arvegrad og gjentaksgrad, kunne ein ha auka seleksjons-nøyaktigheten og dermed avlsframgangen som kjem av CBBP. I artikkel III brukte ein data frå bøndene (som i artikkel I) og frå dei to avls- og oppformeringssentra (som i artikkel II) for å evaluera genotype-miljø samspel (G x E) for TDMY ved å estimera kontrastar mellom BE og FE for same andelar av Awassi og samanliknbare stadiar i laktasjonen. For 120 DIM viste ingen av dei genetiske gruppene (basert på % Awassi) signifikante kontrastar. Ein fann ikkje signifikant G x E samspel for nokon av gruppene basert på 120 DIM. Dette betyr at genetiske fortrinn på avlssentra i stor grad vil bli realisert òg hos bøndene. Men dei tilpassa grafane viste signifikant (p < 0,05) mindre TDMY i FE samanlikna med BE i tidleg laktasjon for 0% Awassi (Lokal), 30% Awassi og >30 - 50% Awassi søyer, men ikkje for >50% Awassi. Som konklusjon kan ein seia at til og med med begrensa tal søyer og målingar frå bønder og avlssenter viser studien potensialet for å auka mjølkeproduksjon frå søyer gjennom det kryssingsprogrammet som er starta i det sentrale høglandsområdet i Etiopia. Den genetiske variansen som ein fann for TDMY er høg nok til å nyttast, sjølv om meir data frå søyene på avlssentera er å foretrekkja. Avlsdyrutval kan gjerast på sentera og deira genetiske potensiale koma til nytte i miljøet hos bøndene. Vidare evaluering av genetiske parameter òg for andre viktige eigenskapar der ein tar med meir data trengst.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhd Thesis;2021:34
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBreeding for Milk Production in Sheep in Ethiopiaen_US
dc.title.alternativeAvl for mjølkeproduksjon med sau i Etiopiaen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.source.pagenumber142en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal