Show simple item record

dc.contributor.advisorClemetsen, Morten
dc.contributor.authorDyngen, Magnus Åmelfot
dc.coverage.spatialNorway, Rogaland, Ølenen_US
dc.date.accessioned2022-03-28T14:45:53Z
dc.date.available2022-03-28T14:45:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988125
dc.description.abstractOver 80% av den norske befolkningen bor i dag i urbaniserte områder (Butenschøn, 2020), og trenden er at stadig flere bor i tettbygde byer og strøk. Dette stiller økte krav til måten vi utformer tettstedene. I tråd med bærekraftsmålene bør tettstedene aspirere mot å redusere klimaavtrykket per innbygger, ha attraktive sentrum med liv i gatene, og ha tilgang til både boliger og arbeidsplasser for innbyggerne. På tross av disse målene ser vi tendenser til at den moderne arealplanleggingen blir forbeholdt de mer urbane byområdene. Mange av de mindre tettstedene preges fortsatt av store avstander og lite liv i sentrum, og bilkjøring til de fleste funksjonene er mange steder fortsatt normen. Med dette som bakgrunn tar oppgaven opp tema knyttet til attraktivitet og fortetting av eksisterende områder i Ølen sentrum. I et casestudie går jeg inn på dagens situasjon i Ølen, og undersøker hvilke utfordringer og muligheter som finnes i området. Her tar jeg en tematisk gjennomgang av sentrumsstrukturene, og forklarer hvordan ulike tiltak og grep kan føre til bedre utnyttelse av sentrumet. I prosjekteringsdelen går jeg inn i et tomteområde sentralt i Ølen kalt Eidselva, og viser hvordan Ølen gjennom transformasjon av området kan få nytt liv og økt aktivitet i sentrum. Her etablerer jeg helt nye forbindelser og møteplasser, og jeg tar i bruk tiltak som skal fremme lek, oppdagelse og sosialitet. I den avsluttende delen av oppgaven diskuteres funnene fra casestudiet og prosjekteringsdelen.en_US
dc.description.abstractOver 80% of the Norwegian population today live in urbanized areas (Butenschøn, 2020), and the trend is that more and more people live in densely populated cities and areas. This places increased demands on the way we design the settlements. In line with the sustainability goals, urban areas should aspire to reduce the climate footprint per inhabitant, have attractive centers with life on the streets, and have access to both housing and jobs for the inhabitants. Despite these goals, we see tendencies for modern spatial planning to be reserved for the more urban areas. Many of the smaller settlements are still characterized by large distances and little life in the city center, and driving to most functions is still the norm in many places. With this as a background, the thesis addresses topics related to attractiveness and densification of existing areas in Ølen center. In a case study, I go into the current situation in Ølen, and examine the challenges and opportunities that exist in the area. Here I take a thematic review of the city center structures, and explain how various measures and measures can lead to better utilization of the city center. In the design part, I go into a plot area in the center of Ølen called Eidselva, and show how Ølen through transformation of the area can get new life and increased activity in the center. Here I establish completely new connections and meeting places, and I implement measures that will promote play, discovery and sociality. In the final part of the thesis, the findings from the case study and the design part are discussed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStedsutviklingen_US
dc.subjectTettstederen_US
dc.subjectEidselvaen_US
dc.subjectMøteplasseren_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.subjecttownsen_US
dc.subjectDensificationen_US
dc.titleAttraktive tettsteder : utforming og tiltak i Ølen sentrumen_US
dc.title.alternativeAttractive towns : analysis and design proposal in the center of Ølenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal