Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBærug, Sølve
dc.contributor.authorWaage, Camilla
dc.coverage.spatialNorway, Rogalanden_US
dc.date.accessioned2022-03-28T13:28:26Z
dc.date.available2022-03-28T13:28:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988087
dc.description.abstractMasteroppgaven er en studie som skal sammenligne antagelser mot faktiske kjøpere ved eiendomsutvikling. Hensikten med studiet er å undersøke hvordan en stor eiendomsutvikler samsvarer antagelser i fasene akkvisisjon, utforming og markedsføring om målgrupper, med faktiske kjøpere av nye boliger på Nord-Jæren. Denne masteroppgaven er inspirert av Nielsen (2018). Studiet blir utført ved metodetriangulering, der alle antagelser mot faktisk data blir sammenlignet. Sammenlignende mellom teori og praksis innenfor eiendomsutviklingsprosessene og markedsanalyse blir gjennomført med litteraturstudie, semistrukturert intervju og datainnsamling samt dokumentgransking. Alt av informasjon og intervju fra eiendomsutviklerfirmaet er anonymisert. Casestudiet inneholder 4 prosjekter som er navngitt case Stavanger, case Sandnes, case Sola og case Randaberg. I slutten av masteroppgaven blir casestudiene oppsummert, samt sammenlignet med tidligere kunnskapsstatus fra Nielsen (2018) sin masteroppgave. Resultatene blir diskutert og konkludert i slutten av oppgaven. Hovedfunnet er at en stor eiendomsutvikler på Nord-Jæren bruker ikke formelle markedsanalyser for boligprosjektene. Teorien samsvarer ikke med hvordan et eiendomsutviklerfirma finner målgruppen i praksis. De utfører uformelle møter der de har tverrfaglig diskusjoner, hovedsakelig basert på lokalkunnskap og «magefølelse». Sammenlignet med Nielsen (2018) som har undersøkt sentrale Østlandet, er tendensene like. Fire av fem casestudier til Nielsen (2018) hadde ikke utført en formell markedsanalyse. I min casestudie har fire av fire ikke utført formell markedsanalyse. Dette viser likheter på hvordan eiendomsutviklerfirmaer på sentrale Østlandet og Nord-Jæren antar målgrupper til nye boligprosjekter.en_US
dc.description.abstractThe master’s thesis is a study that will compare assumptions against actual buyers in real estate development. The purpose of the study is to investigate how a large real estate developer matches assumptions in the phases acquisition, design and marketing of target groups, with actual buyers of new homes on North-Jæren. This master's degree is inspired by Nielsen (2018). The study is performed by method triangulation, where all assumptions against actual data are compared. The theoretical basis within real estate development and market analysis is carried out by literature study, semi-structured interview and data collection as well as document review. All information and interviews from the real estate developer company are anonymized. The case study contains 4 projects named case Stavanger, case Sandnes, case Sola and case Randaberg. At the end of the master's thesis, the case studies are compared, as well as compared with previous knowledge status from Nielsen's master's thesis (2018). The results are discussed and concluded at the end of the thesis. There are findings that a large real esate developer in Nord Jæren does not use market analyzes for the housing projects. The theory does not correspond to how a real estate development company finds the target group in practice. They hold informal meetings where they have interdisciplinary discussions and local knowledge in the center. Compared with Nielsen (2018) which has examined central Eastern Norway, which is a larger market area, there are similar trends. Four out of five of Nielsen's (2018) case studies had not performed a formal market analysis. This shows similarities in how real estate development companies in central Eastern Norway and North-Jæren adopt target groups for new housing projects.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBoligpreferanser og målgrupper i eiendomsutviklingen_US
dc.title.alternativeHousing preferences and target groups in real estate developmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber86en_US
dc.description.localcodeM-EUTVen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal