Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLekang, Odd Ivar
dc.contributor.advisorKvame, Kristoffer Larsen
dc.contributor.advisorSørum, Henning
dc.contributor.authorKumwenda, Anna Chiluba Lillevik
dc.date.accessioned2022-02-28T14:53:38Z
dc.date.available2022-02-28T14:53:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981829
dc.description.abstractAtlanterhavslaksen er en anadrom fisk, som vil si at den vandrer mellom ferskvann og saltvann i forskjellige stadier i livet. Oppdrettslaksen blir flyttet fra ferskvann til saltvann når den går fra parr-stadiet til smolt. Det er en generell oppfatning at smolten går ned i vekt etter sjøsetting, men det finnes lite litteratur og tall om hvor mye den går ned i vekt. Vektnedgang ved sjøsetting kan ha betydning for handelsmessige forhold mellom settefiskanlegg og matfiskanlegg. Dette var årsaken til at det ble gjennomført et forsøk på Fossing Storsmolt, som er et settefiskanlegg. Det ble brukt 4 forsøkskar på cirka 1x1x1 meter (1 m3), til tre forsøk som foregikk i 5 dager og et fjerde forsøk som foregikk i 11 dager for å se videre vektutvikling. Totalt ble 98 fisk fordelt likt i hvert kar, halvparten i ferskvann og halvparten i saltvann. Gjennomsnittet av gjennomsnittsvekten i alle forsøkene var 195,7 +16,5 gram for fisken i ferskvann og 199,9 +11,4 gram for fisken i saltvann. Fisken ble målt og veid hver dag, med unntak av siste forsøk, da den ble målt to ganger i den utvidede perioden. Med alle forsøkene summert gikk gjennomsnittsvekten til fisken i saltvannskarene ned 6,9 +4,2 %, mens fisken i ferskvannskarene gikk ned 6,2 +2,2 % tilsvarende, i løpet av 5 dager. I løpet av samme periode gikk også fiskene i saltkvannskarene ned i gjennomsnitt 0,24 +0,05 g/°C og fiskene i ferskvannskarene gikk ned 0,25 +0,05 g/°C, i gjennomsnitt. Fra dag 1-2 gikk fisken i saltvannskarene ned 11,6 +1,9 % i gjennomsnittsvekt, mens fisken i ferskvannskarene gikk ned 4,1 +0,5 %. Tilsvarende hadde fisken i saltvannskarene hadde også en vektnedgang på -0,41+0,21 g/°C, mens fisken i ferskvannskarene hadde en vektnedgang på -0,17+0,07 g/°C i samme periode. Total gikk fisken i saltvannskarene ned 0,7 % mer av gjennomsnittsvekten enn fisken i ferskvann, men det var ingen forskjell i vektnedgang sammenlignet med vanntemperaturen. Den største forskjellen i vektnedgang var fra dag 1 til dag 2, da fisken i saltvann gikk ned over dobbelt så mye som fisken i ferskvann, uavhengig av temperatur.en_US
dc.description.abstractThe Atlantic salmon is an anadromous fish, which means that lives in both freshwater and seawater in different life stages. Farmed salmon is transferred from freshwater to seawater when it goes from being a parr to a smolt. In general, smolt are known to lose weight when transferred to seawater. There’s no apparent literature or numbers about how much weight they lose. The weight loss may have implications for commercial conditions, and this is the reason four trials were completed at Fossing Storsmolt. The fish were divided into 4 fish tanks of around 1x1x1 meter (1m3 ), in three trials which lasted for 5 days, and a fourth trial which lasted for 11 days to see further development. Each trial had 98 fish, which were evenly distributed to each fish tank. The sum of the average weight of all the fish before trial was 195,7 +16,5 grams for the fish in freshwater and 199,9 +11,4 grams for the fish in seawater. The fish were measured and weighed every day, except in the last trial where the fish got weighed twice in the extended period. The weight from all the trials were summarized, for the five first days, and the fish in the saltwater tanks lost 6,9 +4,2 % in average of their average weight, while the fish in the freshwater tanks, which lost 6,2 +2,2 %. During the same number of days, the fish in the saltwater tanks lost 0,24 +0,05 g/°C in average weight and the fish in the freshwater tanks lost 0,25 +0,05 g/°C. From day 1 to day 2, the fish in the saltwater tanks lost 11,6 +1,9 % of their average weight, while the fish in the freshwater tanks lost 4,1 +0,5 % at the same time. The weight loss of gram per degree Celsius in this period was -0,41+0,21 g/°C for the fish in the seawater tanks and -0,17+0,07 g/°C for the fish in the freshwater tanks. The fish in the saltwater tanks lost 0,7 % more of the average weight compared to the fish in freshwater. There was no difference in weight loss when compared to water temperature. The biggest difference in the trial was from day 1 to 2 where the fish in the saltwater lost twice as much weight as the fish in freshwater, independent of temperature.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVektnedgang i smolt av Atlanterhavslaks (Salmo salar) - fra ferskvann til saltvannen_US
dc.title.alternativeWeight loss in smolt from Atlantic salmon (Salmo salar) – from fresh water to seawateren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-MPPen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal