Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWehmer, Anders Edvin Haakensen
dc.contributor.authorFlo, Celine Elise
dc.date.accessioned2015-08-04T11:59:18Z
dc.date.available2015-08-04T11:59:18Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294542
dc.description.abstractI denne oppgaven belyses utfordringene ved implementering av BREEAM i byggeprosjekter. Implementeringen er både omfattende og tidkrevende for flere aktører i bransjen. Det er fremdeles nytt for mange, og ikke alle har klart å tilegne seg nok kunnskap. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge utfordringene og eventuelt utbredelsen av dem, for så å komme med forslag til forbedring for å lette fremtidig arbeid. Kvalitativ metode, ved semistrukturert dybdeintervju, er benyttet som forskningsmetode. En intervjuguide med forskningsspørsmål og intervjuspørsmål ble utviklet. Forskningsspørsmålene definerer «hva» det ønskes svar på, og intervjuspørsmålene definerer «hvordan» disse svarene skal tilegnes. Intervjuguiden fungerte som et grunnlag under intervjuene med tiltakshaver, entreprenør og prosjekterende. Flere utfordringer ble beskrevet, blant annet tid og kunnskapsnivå. Enkelte så ut til å være mer utbredt enn andre. Mange av de avdekkede utfordringene er ikke unike for BREEAM, men utfordringer som gjenspeiler seg uansett endringsprosess og bransje. Likevel er det noen utfordringer som spesifikt er knyttet til BREEAM slik som dokumentasjonskrav, BRE og manualen. Flere av utfordringene hadde sammenheng med hverandre og de kan bunne i erfaringen og kunnskapen i bransjen. Enkelte utfordringer er i første omgang vanskelig å bedre fra aktørene sin side. Flere av utfordringene kan unngås eller reduseres ved å tenke på BREEAM tidlig i prosjektet. Fra tidlig stadium er det viktig å skape eierskap hos de involverte aktørene. Det kan øke engasjementet og samspillet kan styrkes. Team-mentalitet med høyt kommunikasjonsnivå bør være et av hovedfokusene gjennom prosessen. Det kan gjøre samhandlingen bedre og faren for irritasjon mellom aktørene kan reduseres. Et sterkt grunnlag som styrker implementeringen og prosessen, er en detaljert og godt kontrakt. For å gi best mulig grunnlag for prosjektet, må anbudet være nøye beskrevet av tiltakshaver slik at entreprenør kan gi et så nøyaktig pristilbud som mulig. Det reduserer faren for endringer på senere stadium i prosessen, som igjen reduserer kostnader. Dette krever at tiltakshaver har satt seg inn i BREEAM og har tilstrekkelig kunnskap. I tillegg bør det være gode rutiner og systemer for å få en jevn prosess, samt god dokumentasjonsflyt. Abstract This paper seeks to uncover the challenges in the implementation of BREEAM in construction projects. The implementation process is both extensive and time-consuming for several of the industry players. For many it is still new, and not everybody has managed to acquire the necessary knowledge. The purpose of this thesis is to outline the challenges and the possible propagation of them, and later come up with suggestions as to how to improve them. Qualitative research method, with semi-structured interview, is used. An interview guide including research questions and interview questions was developed. Where the research questions define what to find out, while the interview question define how to obtain that knowledge. The interview guide worked as a foundation during the interviews with owners, contractors and engineers. Multiple challenges were described and among them time and knowledge level. Some looked to be more pervasive than others. Many of the uncovered challenges are not unique to BREEAM, but rather challenges that reflects whatever change process or industry. Still there are some challenges specifically connected to BREEAM, such as documentation requirements, BRE and the technical manual. Multiple of the challenges were intertwined and they might originate in experience and knowledge level in the industry. Some challenges are initially difficult for the industry players to change. Many of the challenges may be avoided or reduced by considering BREEAM early on. It is important to create ownership amongst the participants from an early stage. This might result in higher commitment and a stronger team spirit. Team-mentality with high communication levels should be one of the main focuses throughout the process. It may result in a better interaction and the risk irritation between the participants reduces. A strong foundation, that may strengthen the implementation process, is a detailed and well-formulated contract. To give the best possible basis for the project, the tender must be as precise as possible so that the contractor can provide a price as accurate as possible. This reduces the risk of changes at later stages in the project, which again reduces cost. This requires that the owner have adequate knowledge about BREEAM. In addition, the project should have well-functioning routines and systems to secure a smooth process and documentation flow.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBREEAMnb_NO
dc.subjectImplementeringnb_NO
dc.subjectImplementationnb_NO
dc.subjectUtfordringernb_NO
dc.subjectChallengesnb_NO
dc.titleUtfordringene ved BREEAM og implementeringsprosessen i byggeprosjekternb_NO
dc.title.alternativeThe challenges with BREEAM and the implementation process in construction projectsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel