Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndresen, Tina
dc.date.accessioned2015-08-03T07:20:58Z
dc.date.available2015-08-03T07:20:58Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294107
dc.description.abstractBakgrunn: Norske barn er blant de friskeste i verden, men spesielt innen områder som kosthold, fysisk aktivitet, astma/allergier, overvekt og psykiske helseplager er tilstanden utfordrende. I barne- og ungdomsårene legges mye av grunnlaget for god helse. For å styrke barns totale oppvekstmiljø må samarbeid mellom de som er tett på barn utvikles. I folkehelseloven legges det opp til at nasjonale, regionale og lokale aktører skal samarbeide og samkjøre sine tiltak for å styrke innsatsen for barn og unge. Det understrekes for å skape en vedvarende og bærekraftig utvikling i nærmiljøet er det nødvendig både å bruke og å videreutvikle de lokale ressursene. Formål: Formålet med studien var å få mer kunnskap i hvilken grad prosjektsamarbeid, relatert til folkehelsearbeid rettet mot barn, mellom offentlig og frivillig sektor er levedyktig. Det er sett på faktorer som kan være positivt for samarbeid og hva som kan utfordre samarbeid. To samarbeidsprosjekter rettet mot barn med spesielt fokus på bruk av natur og kultur er lagt til grunn i undersøkelsen. Metode: Det ble valgt et kvalitativt design for å besvare spørsmål i studien. En offentlig kommunal organisasjon og en frivillig organisasjon innen en kommune er valgt som case fordi de har et spesielt fokus på helsefremmende ideologi i arbeidet sitt. Representanter med kjennskap til prosjektene er valgt fra ulike deler av organisasjonene. To fokusgruppeintervju og to semi-strukturerte individuelle intervju har gitt grunnlag for datamaterialet. Det ble foretatt en fenomenologisk analyse ved bruk av systemisk tekstkondensering. Resultater: Sektorene har felles opplevelse av at samarbeidene bidrar positivt i arbeid mot barns oppvekstsvilkår lokalt, og at begge sektorene har noe å bidra med. Forhold som god forankring til øvre offentlig sektor, god dialog og engasjement, samt dokumentering kan ses på som positive for samarbeidene. Utfordringer kan være i forhold til ulike opplevelser av mål og rammer for arbeidet, uklare roller og ansvarsforhold, dårlig kommunikasjonsflyt og økonomiske rammer. Å snakke om samarbeid i tillegg til mål i samarbeid kan være viktig. Konklusjoner: Studien støtter tidligere funn relatert til samarbeid på tvers av sektorer. Prosjektsamarbeid bør evalueres i større grad når synergieffekt skal vurderes. Samtidig gjenstår det å se hvordan samarbeid generelt videre kan utvikles i et lokalsamfunn til barns beste.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectprosjektnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjecthealth promotionnb_NO
dc.subjectchildrennb_NO
dc.subjectfolkehelsearbeidnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.subjectfrivillig sektornb_NO
dc.titleFolkehelsearbeid i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig sektor : en studie av prosjektsamarbeid rettet mot barnnb_NO
dc.title.alternativeHealth Promotion at The Interseksjon of Public and Voluntery Sector. A Study of Prosject Cooperation Aimed at Childrennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel