Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEvjen, Bente Jorid
dc.date.accessioned2015-07-28T10:55:15Z
dc.date.available2015-07-28T10:55:15Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293742
dc.description.abstractDet blir stadig større fokus på de positive effektene av at flere går eller sykler, og mange fortau og gang- og sykkelveier blir oppgradert til å være universelt utformet. Likevel har ikke hensynet til myke trafikanter og universell utforming blitt særlig innarbeidet i håndbøkene i Statens vegvesen, som legger føringene for hvordan selve byggefasen av prosjektene skal foregå. Denne oppgaven søker å finne svar på hvordan myke trafikanter blir ivaretatt i veiarbeid, og hvordan tilrettelegge for flest mulig. Det benyttes tre veiarbeid i Trondheim kommune som case. Basert på analyser gjennomført i forbindelse med casene, har jeg kunnet sett på hvordan føringer og anbefalinger fra håndbøkene og annen litteratur blir brukt til å tilrettelegge for myke trafikanter i dag. Funnene ble at de myke trafikantene blir tenkt på i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen, men ikke i tilstrekkelig grad. Dette fører til at løsningene ikke alltid blir så gode, spesielt i situasjoner der det skjer mye forandringer. Jeg fant i tillegg ut at universell utforming for myke trafikanter i veiarbeid ble lite vurdert, både i planleggingsog gjennomføringsfasen. Jeg har jobbet med konkrete løsningsforslag til hvordan man i fremtiden kan tilrettelegge for flest mulig i veiarbeid. For å komme frem til løsningsforslagene har jeg benyttet meg av data fra analysene, og knyttet dette til teori om universell utforming. Jeg foreslår at man i veiarbeid bør gjennomføre en tilgjengelighetsanalyse når veisystemet for myke trafikanter skal endres. Dette for å identifisere problemene, for så å kunne sette inn tiltak. Ofte er det ikke avanserte tiltak som trengs. Jeg kommer også med eksempler på tiltak og løsninger som kan bli brukt. Dette presenterer jeg ved bruk av ulike bilder, foto og konseptskisser. There is a increasing focus on the positive effects of that people are walking or bicycling, and many sidewalks and walk-and bikeways are being upgraded to be universally designed. Yet no consideration for pedestrians and universal design has been incorporated in manuals of Statens Vegvesen, which states the guidelines for how the actual construction phase of the projects will take place. This thesis seeks to find answers to how vulnerable road users are safeguarded in roadworks, and how to facilitate as many as possible. Three roadworks in Trondheim municipality are used as case studies. Based on analyzes carried out in connection with the cases, I have been able to see how guidelines and recommendations of manuals and other literature are being used to facilitate vulnerable road users today. The findings were that the pedestrians are thought about in both the planning and implementation phase, but not sufficiently. This causes that the solutions are not that good, especially in situations where there is a lot of changes. I found in addition that universal design for pedestrians in road works were little considered, both in the planning and implementation phases. I have worked with concrete solutions for how to facilitate for as many as possible in roadworks. To get to this solutions, I have taken advantage of data from analyzes, and linked them to the theory of universal design. I suggest that in roadworks they should conduct an accessibility analysis when the road system for vulnerable road users are to be changed. This to identify problems, and then being able to put them into action. Often it's not advanced measures needed. I also come with examples of measures and solutions that can be used. This I present using different pictures, photography and concept sketches.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleIvaretakelse av myke trafikanter i veiarbeidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel