Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSamsonstuen, Stine
dc.date.accessioned2015-07-16T09:18:34Z
dc.date.available2015-07-16T09:18:34Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293267
dc.description.abstractDet er kjent at innavl vil oppstå i populasjoner med seleksjon, fordi seleksjon reduserer antall dyr som bidrar til neste generasjon. Ugunstige effekter av innavl på prestasjonsegenskaper er tidligere vist hos norsk kaldblodstraver, men ikke hos varmblodstraver i Norge. Formålet med denne oppgaven var derfor å undersøke om det var en effekt av innavl på prestasjonsegenskaper hos varmblodstraver i Norge. Datasettet bestod av 1217 hester født 1988 og 2006/2007. Pedigreefilen ble generert ved å spore tilbake forfedrene til de 1217 hestene, og inneholdt totalt 8483 individer. Gjennomsnittlig dybde var 7,75 og 9,24 generasjoner for hester født henholdsvis 1988 og 2006/2007. Genotypeinformasjon var tilgjengelig for 240 av hestene født 2006 og 2007, og ble benyttet for å undersøke pedigreekvaliteten hos norsk varmblodstraver. Innavlskoeffisienter (F) ble estimert basert på pedigree (Fped) og genomiske data (Fsnp og Fhom). En klar sammenheng mellom innavlskoeffisientene indikerte en god pedigree. For å utnytte et større datamateriale ble effekten av innavl derfor estimert basert på Fped for prestasjonsvariablene; roten av kumulerte antall starter (t-start), 4-roten av kumulerte, transformerte og standardiserte inntjente penger per start (t-krinn) og logit-transformerte kumulerte diskvalifikasjoner per start (t-disk). Egenskapene var kumulert for individene over 3-5 års sesongen. Effekten ble estimert for 807 individer født årgangene 1988 og 2006/2007 med en lineær dyremodell med faste effekter og en lineær modell med faste effekter hvor den additive genetiske effekten var ekskludert. For begge modellene vil en økende innavlskoeffisient påvirke prestasjonsvariabelen t-krinn i negativ retning, og for dyremodellen var effekten signifikant. Modellene med og uten additiv genetisk effekt gir henholdsvis 0,366 og 0,269 standardavvik dårligere prestasjon for en hest som er 10 % innavlet. Modellen uten den additive genetiske effekten gir en signifikant effekt av innavl på t-disk, noe som indikerer at individer med høy F tjener mindre og blir disket mer. Dette er et betydelig handicap i løpssammenheng, og bør stimulere oppdrettere til å velge hingster som gir avkom med lav innavlskoeffisient. An increase in inbreeding as a response to selection is well known. Selection reduces the numbers individuals that contribute to the next generation. Unfavorable effects of inbreeding have been found in Norwegian cold-blooded trotters, but never in warm-blooded trotters in Norway. This study was based on 1217 Norwegian warm-blooded trotters, born in 1988 and 2006/2007. By tracking ancestors of the 1217 horses back to their founders, the pedigree data was generated. Complete generation equivalent (CGE) showed a depth in pedigree of 7.75 and 9.24 generations for horses born in 1988 and 2006/2007, respectively. Genotype was available for 240 horses born in 2006 and 2007. Utilizing genotypes, the quality of pedigreedata was investigated. Inbreeding coefficients (F) were estimated by utilizing both pedigree (Fped) and genomic data (Fsnp and Fhom), and showed a high correlation between the parameters. To exploit a larger data set, the effect of inbreeding was estimated based on Fped for the performance traits; power transformed starts with the square root (t-start), fourth root transformation of cumulated, transformed and standardized earnings per start (t-krinn) and a logit-transformed cumulated disqualifications per start (t-disk). The traits were cumulated for the individuals over 3-5 years of age. The effect was estimated for 807 horses born 1988 and 2006/2007, using a linear animal model with fixed effects and another linear model with fixed effects but ignoring the additive genetic effect. For both models, an increasing inbreeding coefficient influenced the t-krinn negatively, and for the animal model, the effect was significant. A horse with an Fped value of 10 % is expected to perform respectively 0.366 and 0.269 standard deviation units worse than a non-inbred horse, based on the models with and without the additive genetic effect. The model without the additive genetic effect gave a significant effect of inbreeding for t-disk, which indicated that horses with a higher level of inbreeding perform poorer than horses with a lower level of inbreeding. This is considered a handicap in racing, and should encourage breeders to use a stallion that produce offspring with a low inbreeding coefficient.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVarmblodstravernb_NO
dc.subjectInnavlnb_NO
dc.subjectPrestasjonnb_NO
dc.subjectTrotternb_NO
dc.subjectPerformancenb_NO
dc.subjectRacing performancenb_NO
dc.titleEffekt av innavl på prestasjonsegenskaper hos varmblodstraver i Norgenb_NO
dc.title.alternativeThe effect of inbreeding on racing performance in warm-blooded trotters in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Sports medicine: 850nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel