Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiskevold, Marius
dc.contributor.authorEikeland, Anna
dc.coverage.spatialNorway, Agderen_US
dc.date.accessioned2022-01-05T12:40:31Z
dc.date.available2022-01-05T12:40:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836200
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i landskapsarkitektur skrevet ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet av Anna Eikeland. Oppgaven omhandler reiseopplevelse langs nye motorveier. Denne oppgaven ser på om måten man bygger veier i dag går utover reiseopplevelsen og hvordan man eventuelt kan forbedre den. Jeg tar for meg caseområdet E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Flere opplever den nye veien som monoton og kjedelig. Utsikt og landskap har fått en sentral rolle i oppgaven og jeg ser på hvordan disse kan bidra til en god reiseopplevelse. I den første delen tar jeg for meg relevant teori, temaer som hva som skal til for å skape en god reiseopplevelse, hvordan man opplever utsikt i fart og på hva som gjør at man blir uoppmerksom i trafikken. Jeg ser også på hvordan motorveier bygges i dag og på ulike veiledere for utbygging av veier. Utfra teorien har jeg laget kriterier for å oppnå en god reiseopplevelse langs motorveier. Den andre delen i oppgaven er analyser. Her har jeg analysert eksempelstrekket, nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Jeg har sett på hvordan de har lagt veitraseen med tanke på geometri, hvordan den ligger i terrenget og omkringliggende arealer. I tillegg har jeg sett på bruk av fjellskjæring og voller langs veien, og utføring av elementer som bruer og tunneler. Jeg har også sett på hvilke utsikter man har både i sørgående retning og i nordgående retning. Utfra analysene ser jeg på hvordan E18 mellom Tvedestrand og Arendal oppfyller kravene jeg har satt for en god reiseopplevelse. I den siste delen av oppgaven ser jeg på ulike tiltak som kunne ha blitt gjort for at reiseopplevelsen skulle ha blitt bedre. Jeg ser på hvilken effekt det hadde hatt hvis man fjernet alle vollene langs veien. Jeg ser på ulike tiltak som kunne ha gjort utsiktene langs veien bedre og på om en endring i veitraseen kunne gitt veien en bedre geometri og forbedret reiseopplevelse.en_US
dc.description.abstractThis is a master thesis in landscape architecture written at the Norwegian University of Life Sciences by Anna Eikeland. The thesis deals with the travel experience along new highways. This thesis examines if the way we build highways today goes at the expense of travel experience and how we can possibly improve it. I consider the case area E18 between Tvedestrand and Arendal. Several experience the new road as monotonous and boring. Views and landscape have been given a central role in the thesis and I have been looking at how these can contribute to a better travel experience. I the first part of the thesis, I consider relevant theory, topics such as what it takes to create a good travel experience, how we experience views while in motion, and what makes us inattentive in traffic. I will also be looking at how highways are built today and at various guides for road development. Based on the theory, I have created criteria for achieving a good travel experience. The second part of the thesis is analyses. Here I have analysed the case area, the new E18 between Tvedestrand and Arendal. I have looked at how they have placed the road in terms of geometry, how it is located in the terrain and what type of areas that lies next to the road. In addition, I have looked at use of rock cut and embankments along the road, and the execution of elements such as bridges and tunnels. I have also looked at what view you get along the road both southbound and northbound direction. Based on the analyses I looked at how E18 between Tvedestrand and Arendal meets the criteria I made for achieving a good travel experience. In the last part of the thesis, I will look at different type of measures that could contribute to improve the travel experience. I examine what effect a removal of all the embankments along the highway would have. I look at different measures that could make the views along the road better, and whether a change in the road route could have given the road a better geometry and improved the travel experience.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMotorveieren_US
dc.subjectHighwaysen_US
dc.subjectTvedestranden_US
dc.subjectArendalen_US
dc.titleReiseopplevelse langs nye motorveieren_US
dc.title.alternativeTravel experience along new highwaysen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal