Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHåbjørg, Kjersti Vallevik
dc.contributor.authorAass, Kim André
dc.coverage.spatialNorway, Buskerud, Drammenen_US
dc.date.accessioned2022-01-01T20:49:35Z
dc.date.available2022-01-01T20:49:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835667
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler fornyelse av Bacheparken, en kommunalt eid og driftet park i Drammen by i Viken. Parken er anlagt i 1847 som en Engelsk landskapspark. Parken ble tegnet av Hans Gude i 1846, etter ønske fra Kjøpmannen Niels Bache og ble anlagt som en privat hage tilknyttet Baches handelsgård på Bragernes. Til tross for at nedbygging og bearbeidinger har ført til en reduksjon av parkens størrelse og et modifisert utseende, ligger mange av strukturene igjen og parken er fortsatt godt gjenkjennelig, i dag 174 år etter. Formålet med dette arbeidet er å vise hvordan parken kan fornyes, samtidig som en bevarer anleggets kontinuitet som en landskapspark anlagt etter engelsk forbilder. Det blir gjort en gjennomgang av anleggets historie og registreringer i dagens anlegg. Det fremlegges et forslag basert på funnene. Her vises det hvordan Bacheparken kan fornyes i lys av sin historie som Engelsk landskapspark. Viktige elementer her er fremhevelsen av de eksisterende kvalitetene i samspill med det nye. Spesielt argumenteres det for at strukturering av vegetasjon er viktig. Ettersom arealene rundt parken er nedbygget har de romlige forholdene og proporsjonene mellom den vertikale bygningsmassen, trærne og parkens størrelse endret seg. Det som var praktisk for 170 år siden tilknyttet en privat hage er ikke lenger praktisk for det som i dag er en offentlig park. Der det historiske i for stor grad går på bekostning av praktiske aspekter tilknyttet dagens bruk får dagens bruk forrang.en_US
dc.description.abstractThis thesis is about a renewal of Bacheparken, a municipally owned and operated park in Drammen. The park was laid out in 1847 as an English landscape park. The park was designed by Hans Gude in 1846, at the request of the merchant Niels Bache and was originally a private garden connected to Bache’s ressidence. Despite the fact that urbanization has led to a reduction in the parks size and altered its appearance, many of the structures remain, and the park is still easlily recognizable today 174 years after. The purpose of this work is to show how the park can be renewed, while preserving its continuity as a landscape park designed according to English principles. A review is made of the facility’s history followed by registrations in the present-day-park. In the final part, a proposal is presented based on the findings. Here it is shown how Bacheparken can be renewed in light of its history as an English landscape park. Important elements are the emphasis on existing qualities in interaction with new ones. In particular, it is argued that restructuring the vegetation is important. As the areas around the park have been reduced, the spatial proportions between the vertical building mass, the trees and the size of the park has been altered. What was practical 170 years ago in a private garden is no longer practical for what is today a public park. Where historical aspects are in the way of present day needs, the present day is favourised.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleFornyelse av Bacheparkenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal