Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHouck, Leif Daniel
dc.contributor.authorNilsen, Viktor Gundrosen
dc.date.accessioned2021-12-29T11:42:13Z
dc.date.available2021-12-29T11:42:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835571
dc.description.abstractByggenæringen har de siste årene hengt etter når det gjelder produktivitet, modernisering og digitalisering i forhold til resten av norsk næringsliv (Todsen, 2018). Noe av grunnen for dette er at det ikke har blitt gjennomført regelmessige forsknings- og utviklingsprosjekter for å gjøre bransjen bedre (Bjørkholt, 2020). I tillegg kan krav om høy kvalitet, språkproblemer på grunn av arbeidsinnvandring og flere miljøkrav være med på å gjøre omstillingen til en fremtidsrettet byggeplass mer krevende. Det å gjenta samarbeid handler om å videreføre samarbeid med bedrifter, team eller personer fra et prosjekt til det neste. Ved å gjøre dette kan det skape positive verdier for de som deltar på prosjektarbeidet. For å synliggjøre de positive verdiene og representantenes erfaringer tar denne masteroppgaven utgangspunkt i en litteraturstudie, kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse for å finne relevante svar på problemstillingen, forskningsspørsmålene og effektene av gjentagende samarbeid. Under arbeidet ble det gjort flere funn som viser at gjentagende samarbeid mellom totalentreprenører og underentreprenører kan skape positive verdier innenfor prosjektarbeid hvis det gjennomføres riktig. Effektivitet og produktivitet innenfor arbeidsoppgaver og daglige gjøremål vil øke betraktelig om man skaper tillit og relasjoner mellom bedrifter og personer på byggeplassen. Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt vil legge til rette for at prosjektene koordineres bedre og at arbeidet går mer sømløst. Det å gjenta samarbeid med team eller personer viser seg å være mer fordelaktig enn å gjenta samarbeid med bestemte bedrifter eller underentreprenører fordi mesteparten av relasjonene og tilliten skapes mellom personer og ikke bedriftene selv. Totalentreprenører og underentreprenører har gode erfaringer med å gjenta samarbeid. Dette skaper gode verdier for bedrifter, prosjektarbeidet og personer som jobber på arbeidsplassen. Gjentagende samarbeid mellom totalentreprenør og underentreprenør kan effektivisere arbeidsplassen, skape større tillit mellom personer og bedrifter, og være med på å forhindre konflikter. Det bygges bedre relasjoner, og kommunikasjonen på arbeidsplassen går lettere dersom samme personene jobber med hverandre over lengre perioder.en_US
dc.description.abstractThrough the last years, the construction industry has lagged behind the majority of Norwegian businesses in terms of productivity, modernization and digitalization (Todsen, 2018). This has happened partly due to the low desire to implement research and development projects so the construction industry can become better (Bjørkholt, 2020). Additionally, new demands of high quality, communication problems due to immigration and more demands related to the environment can make the change to a future-oriented construction site more difficult. A repeated partnership is a way to continue the cooperation between companies, teams or persons from one project to the next. Doing this create positive values for the people who work on the construction site. To enlighten these positive values, this thesis uses a literature study, qualitative interviews, and a quantitative survey to find relevant answers to the issue, research questions, and the effects created by repeated partnership. Some findings from this thesis indicate that repeated partnership between the general contractor and subcontractor can bring positive values related to project-based work when completed right. Effectiveness and efficiency will increase considerably if trust and relations are created between the companies and individuals on the construction site. Communication and the flow of information will make the projects more coordinated and make the completion of tasks more seamless. It is more favorable to repeat partnership with teams or people than to repeat partnership between only companies or subcontractors, due to the relations and trust which is created between the persons and not the subcontractors. The general contractors and subcontractors have good experiences with repeated partnership, due to the values it creates for companies and the people on the construction site. Repeated partnership can make the workplace more efficient, create more trust between persons and contractors and prevent conflicts. It is easier to build relations, and the communication on the work site will be easier when the same people work with each other over longer time periods.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGjentagende samarbeid mellom totalentreprenør og underentreprenøren_US
dc.title.alternativeRepeated partnership between general contractor and subcontractoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-BAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal