Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSølve, Bærug
dc.contributor.authorMagnus, Roland Dahlen
dc.date.accessioned2021-12-03T12:55:23Z
dc.date.available2021-12-03T12:55:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832776
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan mellomstore og store aktører i eiendomsbransjen gjennomfører markedsanalyser når det vurderes akkvisisjon av fast eiendom til boligformål i geografisk nye markedsområder. Geografisk nye markedsområder er i denne oppgaven definert som kommuner der aktørene tidligere ikke har ervervet fast eiendom til boligformål. Samtlige involverte aktører i studien er kommersielle aktører som opererer i det private eiendomsmarkedet, og har hovedkontor lokalisert i Oslo. For å besvare oppgavens eksplorerende utformet problemstilling ble det anvendt en kvalitativ undersøkelsesmetode. Det er avholdt semistrukturerte intervjuer med fem mellomstore og store aktører i eiendomsbransjen, som alle har lang erfaring med akkvisisjon av fast eiendom til boligformål i geografisk nye markedsområder. Funn fra intervjuene er deretter gjennom diskusjon og analyse knyttet mot teori fra hovedsakelig Brunes (2015), Geltner et al. (2014), Leikvam & Olsson (2014) og Røsnes & Kristoffersen (2014). Diskusjon og analyse av funn fra intervjuene gir innsikt i hvordan aktørene i praksis gjennomfører utarbeidelse av markedsanalyser ved akkvisisjon av fast eiendom i geografisk nye markedsområder, samt hvilke spesifikke markedsegenskaper som vurderes i markedsanalyser ved akkvisisjon av fast eiendom i geografisk nye markedsområder. Hvilke spesifikke markedsegenskaper aktørene undersøker ved akkvisisjon av fast eiendom i geografisk nye markedsområder samsvarer i stor grad med presentert teori. Oppgaven har avdekket at samtlige aktører i studien gjennomfører todelte markedsanalyser når det vurderes akkvisisjon av fast eiendom i geografisk nye markedsområder. Den todelte markedsanalysen til aktørene er inndelt i en innledende markedsmessig kartlegging av et større geografisk område, før det deretter gjennomføres en markedsanalyse av den konkrete eiendommen som vurderes for erverv. Gjennomgående er det presisert fra aktørene i studien at det er avgjørende å tilegne seg lokalkunnskap om et marked før erverv av eiendom i geografisk nye markedsområder. Aktørenes overordnete hensikt med markedsanalysene er tilsynelatende at de skal bli trygge på markedets evne til å absorbere nye boliger, samt kartlegge at det er mulig å oppnå en salgspris til sluttbruker som er forenelig med krav til økonomisk avkastning.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the master's thesis is to investigate how medium-sized and large companies in the real estate industry carry out market analyses when assessing the acquisition of real estate for residential purposes in geographically new market areas. In this thesis, geographically new market areas are defined as municipalities where the companies have not previously acquired real estate for residential purposes. All companies involved in the study are commercial companies operating in the private real estate market and are headquartered in Oslo. A qualitative research method was used to answer the thesis' exploratory designed research question. Semi-structured interviews have been conducted with five medium-sized and large companies in the real estate industry, all of whom have extensive experience in acquiring real estate for residential purposes in geographically new market areas. Findings from the interviews are then through discussion and analysis linked to theory from mainly Brunes (2015), Geltner et al. (2014), Leikvam & Olsson (2014) and Røsnes & Kristoffersen (2014). Discussion and analysis of findings from the interviews provide insight into how the companies in practice carry out the process market analyses when acquiring real estate in geographically new market areas, as well as which specific market characteristics are assessed in market analyses when acquiring real estate in geographically new market areas. The specific market characteristics that the companies examine when acquiring real estate in geographically new market areas largely correspond to the theory presented. The thesis has revealed that all companies in the study carry out two-part market analyses when assessing the acquisition of real estate in geographically new market areas. The two-part market analysis will be divided into an initial market mapping of a larger geographical area, before a market analysis of the specific property that is assessed for the acquisition will then be carried out. It is generally emphasized by the actors in the study that it is crucial to work up local knowledge in a market before acquiring property in geographically new market areas. The companies' overall purpose with the market analyses is apparently to make them confident in the market's ability to absorb new homes, and to estimate that it is possible to achieve a sales price to the end-user that is compatible with requirements for financial returns.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMarkedsanalyser ved akkvisisjon av fast eiendom i geografisk nye markedsområderen_US
dc.title.alternativeMarket analysis when acquiring real estate in geographical new market areasen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EUTVen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal