Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHanssen, Ole Jørgen
dc.contributor.authorLøstegård, Lin April
dc.date.accessioned2021-11-30T08:27:49Z
dc.date.available2021-11-30T08:27:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832007
dc.description.abstractMengdene organisk avfall som blir sent til biologisk behandling har økt kraftig de siste ti årene. Park- og hageavfall går i hovedsak til kompostering i dag. Kompostering er en aerob prosess der avfallet blir brutt ned av naturlig mikrobeliv. Sluttresultatet er kompost som er et veletablert jordforbedringsmiddel. En annen behandlingsmetode som kan benyttes for å håndtere park- og hageavfallet er. Til forskjell fra kompostering er pyrolyse en anaerob prosess som foregår ved hjelp av høy varme. Substratet blir omgjort til produktene: biokull, syngass og kondensat. Vesar ønsker å utforske mulighetene for å bytte behandlingsmetode for park- og hageavfall fra kompostering til pyrolyse. Oppgaven tar for seg ressursen park- og hageavfall og diskuterer prosessenes klima- og miljøpåvirkninger i et livsløpsperspektiv. Temaene som blir sett på er material- og energibalanse for pyrolyseprosessen, klimagassutslipp, transport av avfallet og øvrige påvirkninger på miljøet fra bruk av kompost og biokull som jordforbedringsmidler. Resultatene viser at pyrolyseprosessen har lavere klimagassutslipp enn komposteringsprosessen under oppgavens beskrevne forutsetninger. Transport av hageavfallet fra gjenvinningsstasjonene til behandlingssted har generelt lite å si for de totale utslippene, men utslippen er lavere for systemet med pyrolyse enn kompostering. Når det kommer til miljøpåvirkningene, er det mange aspekter som må vurderes og vektes opp mot hverandre. Blant disse er faren for spredning av fremmede arter, miljøgifter, plantesykdom og ivaretakelsen av organismer som er viktige for jorda. Farlige organismer og gifter blir kraftig redusert eller destruert under pyrolyseringen, og derfor er spredningsfaren størst fra komposteringsprosessen. Når det gjelder tungmetaller, viser resultatene at innholdet er høyere i kompost enn i biokull. Verdiene av tungmetaller presentert er lave, og miljørisikoen tilknyttet tungmetaller anses dermed som liten. Konklusjonen er at pyrolyse fremstår som den mest gunstige løsningen dersom klimaregnskapet er det viktigste. Pyrolyse er også foretrukket med tanke på spredningsfare av fremmede arter, plantesykdom og miljøgifter. Derimot er kompost et mer veletablert produkt med svært gode jordforbedringsegenskaper. Derfor kommer den beste løsningen for behandling av park- og hageavfall kommer derfor i stor grad an på ønsket bruk og resultat.en_US
dc.description.abstractThe amount of organic waste that is sent to biological treatment has increased sharply in the last decade. Today, green waste mainly goes to composting. Composting is an aerobic process in which natural micro-organisms break down the waste. The result is compost, which is a widely used soil improver. Another treatment method that can be used to handle green waste is pyrolysis. Unlike composting, pyrolysis is an anaerobic process that requires high heat. The substrate is converted to the products: biochar, syngas, and condensate. Vesar wants to explore at the possibilities of changing their chosen treatment method for park and garden waste from composting to pyrolysis. The thesis deals with the resource green waste and looks at both climate and environmental impacts through a life cycle perspective. Topics covered are material and energy flow for the pyrolysis process, greenhouse gas emissions, transport of green waste and impacts on the environment from the use of compost and biochar as soil improvers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSammenligning av klima- og miljøpåvirkninger fra behandlingsløsninger for park- og hageavfall i et livsløpsperspektiv : en analyse av kompostering og pyrolyse som behandlingsalternativer hos Vesaren_US
dc.title.alternativeComparison of climate- and environmental impacts from different treatment solutions of green waste in a life cycle perspective : an analysis of composting and pyrolysis as treatment alternatives at Vesaren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FORNYen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal