Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkipperud, Lindis
dc.contributor.advisorOughton, Deborah
dc.contributor.advisorJensen, Karl Andreas
dc.contributor.authorTryti, Johan
dc.date.accessioned2021-11-29T12:54:39Z
dc.date.available2021-11-29T12:54:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831931
dc.description.abstractNaturally occurring radioactive materials are present everywhere in nature. These may cause harm to organisms. Therefore, it is important to know of their behaviour in the environment. The total concentration of an element does not give enough information about the risk, as it says nothing about the elements distribution in a system. This work focuses on several uranium, and how changes in pH and humic acid content affects its distribution. In addition, a few other elements are mentioned, due to the convenience of analysing multiple elements on the ICP-MS. Alum shale from two different locations were mixed with water for metals to leach into the water. The pH of the two different locations was different after leaching (4 and 8). This difference in pH made it possible to compare the effect of humic acid with low and high pH. After leaching water samples were taken out, and the pH and humic acid content was changed. To compare different sizes, 3 kDa and 45 µm filters were used. The low P-values obtained for the tests (>0.10) meant differences between pHs could not be proven. This was likely due to a low number of observations. To get better results, it would have been beneficial with more observations within each group. The general results from the groups were still used to draw some conclusions. The results showed a decrease in U concentrations with increasing humic acid concentrations. When comparing the two locations, the decrease was much steeper for K34 than RV4G, likely due to the difference in pH. This was expected, and likely a result from the higher charge on the humic acid causing it to have decreased affinity to uranyl ions (UO_2^(2+)).en_US
dc.description.abstractNaturleg førekommande radioaktive materiale (NORM) er overalt i naturen. Desse kan påføre skade til organismar. Difor er det viktig å ha kunnskap om oppførselen deira i miljøet. Å vite om eit element sin totale konsentrasjon gir ikkje nok kunnskap om risikoen, då det ikkje seier noko om korleis det førekjem i eit system. Dette arbeidet fokusere på uran, og korleis forandring i pH og huminsyreinnhald kan påverke urans fordeling. I tillegg er eit par andre element nemnd, då dette er lett å praktisk gjere ved bruk av ICP-MS. Alunskifer frå to ulike lokasjonar var blanda med vatn for at metall kunne lekke ut. Det va forskjell i pH mellom dei to lokasjonene etter utlekk (4 vs 8). Denne forskjellen I pH gjorde det lett å samanlikne effekten av huminsyre ved låg og høg pH. Etter utlekk var vassprøver teke ut, og pH og huminsyreinnhald var endra. For å sjå på fordelinga av ulike element var 3 kDa og 45 µm filter nytta. Låge P-verdiar fått frå forsøket (>0.10) gjorde at ulikheitar mellom ulike grupper ikkje kunne bevisast. Dette er truleg grunna få observasjonar i kva gruppe. Resultata kunne likevel nyttast for å dra sjå nokre samanhengar. Resultata viste ei minking i U konsentrasjon ved auka huminsyreinnhald. Ved samanlikning av dei to gruppene var minkinga mykje brattare for K34 enn RV4G. Dette skjedde truleg grunna ein forskjell i pH, då den lågare pHen i RV4G førte til høgare ladning, og mindre affinitet til uranyl-iona (U𝑂��2 2+).en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSpeciation of key NORM nuclides in natural watersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Kjemi: 440en_US
dc.description.localcodeM-RADen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal