Show simple item record

dc.contributor.advisorBolkesjø, Torjus Folsland
dc.contributor.authorAstrup, Henning Winsnes
dc.coverage.spatialScandinaviaen_US
dc.date.accessioned2021-11-10T14:09:06Z
dc.date.available2021-11-10T14:09:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828916
dc.description.abstractKraftmarkedet i Norge og Norden er i endring, der en omstilling til et mer klimavennlig energisystem er viktig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050. Vi står overfor et grønt skifte der vi i fremtiden vil ha mer uregulerbar kraftproduksjon som vind- og solkraft. Kraftsystemet er komplekst og prisutviklingen bestemmes av tilbud og etterspørsel, eller kraftproduksjon og kraftforbruk. I denne oppgaven skal jeg ta for meg følgende problemstilling; Hvordan vil energimiksen og endringer i kraftforbruk i Norge og Norden bli frem mot 2050, og hvordan vil dette påvirke prisvolatiliteten og prisutviklingen? Metoden som er benyttet for å besvare den nevnte problemstilling omfatter litteraturstudie som danner grunnlaget for egne forbruksfremskrivninger om kraftforbruket i Norge og Norden. Forbruksfremskrivninger er utarbeidet i Microsoft Excel og er inndata som brukes til å kjøre Balmorel- modellen. Gjennom resultatene i denne studien kommer det frem at vindkraft og økende CO2 - pris er med på å presse ned de nordiske kraftprisene med utgangspunkt i antakelser som er benyttet. Til tross for dette vil kraftprisen i snitt øke i alle de nordiske landene, der vi anslår mer volatile priser om vinteren utover analyseperioden. Sommerprisen vil i snitt minke frem mot 2050. Denne studien skiller seg fra andre studier der jeg blant annet har lagt inn et høyt anslag kraftforbruk for datasenter i 2050 på 20 TWh. I denne oppgaven har jeg valgt å se på kraftforbruket i Norge, der jeg brukte den samme forbruksveksten for de øvrige nordiske landene. Dette er forenkling med modifikasjoner der det ved videre studier kan det være aktuelt å se på de øvrige nordiske landene på samme måte som jeg gjorde for Norge.en_US
dc.description.abstractThe Norwegian and Nordic power markets are undergoing significant changes, whereby a transition to a more environmentally friendly energy system features prominently in the pursuit of reaching EU's goal of climate neutrality by 2050. Moreover, we are facing a green shift and a future in which we will have more intermittent power production like wind and solar power. The power grid is complex and the pricing is determined by supply and demand, or (power) consumption and production. In this thesis, we will subsequently address the following question: How will the energy mix and changes in power consumption in Norway and the Nordic region look toward 2050, and how will this affect the price volatility and price development? The method used in investigating the aforementioned topic includes several literature review studies which forms the basis for unique consumer projections for Norway and the Nordic countries. The consumer projections were prepared in Microsoft Excel, using input data to run the Balmorel model. The results of this study suggest, using the assumptions made, that wind power and increasing CO2- prices both contribute to suppressing the Nordic power prices. Despite this, according to this study, the power prices will (on average) increase in all the Nordic countries, where we have assumed more volatile prices during winter throughout the analysis period. The price during summer will (on average) decrease toward 2050. This study stands out from other studies, in that I have (among other things) accounted for a large estimated power consumption from data centers in 2050, at 20 TWh. In this thesis, I have chosen to consider the power consumption in Norway. I have, however, used the same consumer growth for the other Nordic countries. Consequently, this is somewhat simplified with modifications as required. For further studies, it could be relevant to consider the other Nordic countries the same way in which I did for Norway.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKraftmarkedet i Norge og Norden frem mot 2050en_US
dc.title.alternativePower marked in Norway and the Nordic countries toward 2050en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FORNYen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal