Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFjeld, Dag
dc.contributor.authorMaagaard, Johan Stener
dc.date.accessioned2021-10-27T08:35:26Z
dc.date.available2021-10-27T08:35:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825887
dc.description.abstractFor at sagbruk og industri skal ha tilgang til virke er de avhengige av at skognæringen har et jevnt avvirkningskvantum gjennom året, i tillegg til at man ønsker en jevn flyt av tømmer til nasjonal og internasjonal industri. Variasjoner knyttet til sesong, vær, avvirkningsmønster og region påvirker transportledetidene. Lange ledetider kan være med å variere tilgangen til tømmer for industri og sagbruk, samt påvirke kvaliteten på tømmeret. Studien omfatter kartlegging av variasjoner i transportledetider, analyse av faktorer som driver lange ledetider og verifisering av hovedårsaker til lange ledetider og tiltak fra transportledere. Studien er gjennomført på vegne av Glommen Mjøsen Skog SA og Transportfelleskapet Østlandet i deres felles arbeidsområde. I studien analyseres transportledetidene med avviksmeldinger som er innrapportert av transportører fra og med januar 2018 til og med januar 2021. I tillegg ble ledetidene analysert i GIS sammen med kart over løsmasser og vegklasser for å se påvirkningen disse faktorene hadde på ledetiden. Studien ble delt inn i tre steg; 1) Kartlegge variasjoner i transportledetid basert på transportklarmeldinger og fraktbrev, 2) Analysere effekter av faktorer, og 3) Verifisering av hovedårsaker til lange ledetider og tiltak. Resultatene viser at ledetiden for massevirke er lengre enn for sagtømmer. Massevirke med velteplasser i områder med jordarter som har dårlig permeabilitet (silt og leire) hadde en lengre ledetid enn velteplasser med jordarter med god permeabilitet (sand og grus) i Sør-Øst og Sør-Vest. For massevirke lagt ved offentlig veg på sommeren i Nord-vest, Nord-øst, Sør-vest og Sør-øst var gjennomsnittlig ledetid kortere sammenlignet med massevirke lagt ved skogsbilveg. Studien viser at det er viktig med en god koordinering i planer mellom de ulike leddene i virkesforsyningen for å sikre korte transportledetider og tilstrekkelig kapasitet til å motta tømmer på terminaler/industri.en_US
dc.description.abstractTo ensure access to timber for the sawmills and industry, they are dependent on the forest industry having a steady felling quantity throughout the year. A steady flow of timber to the national and international industry is also desirable. Variations related to season, weather, felling pattern, and region affect transport lead times. Long lead times can vary the supply of timber for the industry and affect the quality of the timber. The study includes mapping variations in transport lead times, analysis of factors that drive long lead times, and verification of the main causes of long lead times and measures from transport managers. The study was conducted on behalf of Glommen Mjøsen Skog SA and Transportfelleskapet Østlandet in their common work area in Innlandet county. The study analyzes the transport lead times with deviation reports reported by transporters from and including January 2018 to and including January 2021. In addition, the lead times were analyzed in GIS together with maps of loose materials and road classes to see the impact these factors had on the lead time. The study got divided into three steps; 1) Map variations in transport lead time based on transport ready reports and consignment notes, 2) Analyze effects of factors, and 3) Verify the main reasons for long lead times and identify measures. The results show that the lead time for pulpwood is longer than for sawn timber. Mass timber with tipping sites in areas with soils with poor permeability (silt and clay) had a longer lead time than tipping sites with soils with good permeability (sand and gravel) in the South-East and South-West regions. For pulpwood laid by public roads in the summer in North-West, North-East, South-West, and South-East, the average lead time was shorter when compared to pulpwood laid by forest roads. The study shows that it is essential to have good coordination in plans between the various links in the timber supply to ensure short transport lead times and sufficient capacity to receive timber at terminals/industry.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleTransportledetider : en kartlegging av variasjon og årsakeren_US
dc.title.alternativeTransportation lead times : a survey of variation and causesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-SFen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal