Show simple item record

dc.contributor.authorGullesen, Petrine A.
dc.date.accessioned2015-03-10T10:36:02Z
dc.date.available2015-03-10T10:36:02Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-03-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278785
dc.description.abstractMenneskers har benyttet seg av hester i mange århundre. De har blitt brukt som transportmiddel, i landbruk, krig, konkurranse, hobby, turkamerat og som terapidyr. Samspill mellom hest og menneske har vært avgjørende for avl bruk av dyrene og videre avl. Menneskers seleksjon har påvirket både temperament og fysiologi i en retning som har vært gunstig for deres behov og preferanser, det har gitt oss grunnlaget for de hestene vi har i dag. Kommunikasjon mellom individer skjer ofte ubevist og vi vet ikke alltid hvilke faktorer som er avgjørende for utfallet. Kroppsspråk har et stort spekter av variasjoner og kan ha hårfine nyanser. Disse nyansene kan bli forsterket av fenotypen til et individ. Dette kan igjen påvirke hvordan andre individer oppfatter signalene og væremåten til den som bærer fenotypen. Vi har også sett at ved domestisering av husdyr og kjæledyr mot produksjons og sosiale egenskaper skjer det flere forandringer med dyret. Ikke bare atferd, produksjonsresultat og kroppsstørrelse forandres, men dyrene endrer blant annet kranieform og større avtegn. I denne oppgaven vil det bli undersøkt om enkelte morfologiske trekk på varmblods ridehest har sammenheng med atferd. Tidligere forskning har vist at hårvirvler kan ha effekt på hesters reaktivitet. På mennesker er det vist at holdning og beinstruktur i ansiktet kan påvirke utskilling av hormoner og derav atferd og valg. De morfologiske trekkene som ble undersøkt i oppgava er valgt på bakgrunn av tidligere forskning og ideen om at trekkene kan ha en fysiologisk påvirkning på atferd. Og med tanke på hvilke trekk hos hesten som kan ha en effekt ved kommunikasjon med mennesker og andre dyr. Det gjort atferstester og kartlegging av morfologiske trekk på 45 hester fordelt på fire staller. Det ble også gitt en spørreundersøkelse for å kunne observasjonene i atferstesten. Det ble funnet noe forskjell på kjønn i ulike momenter av testene. Det ble kun funnet forskjell mellom stallene på et moment av testen. Det ble funnet sammenheng mellommorfologiske trekk og atferd. Sammenhengene viste seg oftest i testmomentene som hadde kontinuerlige registreringer, som latenstid. Humans have used horses for many centuries. They have been used as means of transport, in agriculture, war, competition, and as companion and therapeutically purposes. The human-horse interactions have been crucial for the breeding of the animal. Human selection have affected both temperament and physiology in a direction that has been beneficial to our needs and preferences and it has given us the basis for the horses we have today. Communication between individuals happens often unconsciously and we do not always know which factors are decisive for the outcome. Body language has a huge range of variations and can have subtle shades. These nuances can be reinforced by the phenotype of an individual. This in turn can affect how other individuals perceive signals from the animal carrying the phenotype. We have also seen that the domestication of livestock and pets towards production and social characteristics have contributed to changes in the animals, not only in behavior but also in the product, such as change in the size of the body, but also other changes such as changes in the shape of the cranium of the animals an greater marks. In this thesis, it was examined whether certain morphological traits reflects behavior in warmblood riding horses. Earlier research has shown that hair whorls can have an effect on reactivity of horses. In humans, it is shown that attitude and bone structure of the face may affect secretion of hormones and hence affect behavior and decision-making. The morphological traits investigated in this thesis were chosen on the basis from previous research and the idea that traits can have a physiological effect on behavior. And considering the features of the horse that can have an effect on communication with humans and other animals. Behavioral tests were performed, and mapping of morphological traits were done on 45 horses in four stables. Some differences between the different sexes were observed in various aspects of the tests. Differences between stables were only found in one of the aspects of the tests. Correlations between morphological traits and behavior were also found, and these were shown more often in the test torque that had continuous records, such as latency.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleMorfologiske trekk og korrelasjoner til atferd hos varmblods ridehestnb_NO
dc.title.alternativeMorphological traits and correlations to behavior in warmblooded horse .nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ethology: 485nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record