Show simple item record

dc.contributor.advisorPatil, Grete Grindal
dc.contributor.advisorAsbjørnslett, Mona
dc.contributor.advisorSkarpaas, Lisebet Skeie
dc.contributor.authorBirkeland, Linda Berstad
dc.date.accessioned2021-10-05T07:44:56Z
dc.date.available2021-10-05T07:44:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787589
dc.description.abstractBakgrunn: Overgangen til å være student ved et universitet kan være en krevende periode i livet, hvor store deler av hverdagslivet endres betraktelig. Det er mange nye inntrykk på kort tid og for noen kan overgangen medføre negative helsekonsekvenser. Dette er en av grunnene til at studenter trekkes frem som en viktig målgruppe i Folkehelsemeldinga fra 2019, med behov for økt innsats og oppfølging fra det offentlige. Informasjon om denne målgruppen, som for eksempel om deres hverdagsliv, vil være av betydning for folkehelsearbeid. Videre vet man at det er et samspill mellom hverdagslivets mange aktiviteter og helse, og at hva vi gjør påvirker hvordan vi har det og omvendt. Det finnes imidlertid lite forskning med et slikt aktivitetsvitenskapelig perspektiv der studenter er målgruppe. Hensikt: Formålet med denne studien var å utforske universitetsstudenters opplevelser av eget hverdagsliv i overgangen til å bli student. Datainnsamlingen fant sted i februar 2021 under koronapandemien (covid-19), som i ulik grad preget studentenes hverdagsliv. Funnene drøftes ut ifra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv med fokus på aktivitet og helse. Metode: Studien har en kvalitativ metode og et utforskende deskriptivt design. Det er altså studentenes egne erfaringer og opplevelser som er i fokus. Det aktuelle utvalget bestod av syv studenter i alderen 19-23 år. Det ble gjennomført livsformsintervjuer (inspirert) med en semistrukturert intervjuguide. Datamaterialet er analysert ved bruk av en tematisk analyse. Funn: Studiens funn forklares og utdypes gjennom følgende tre hovedtemaer: Overgangen til universitetet, En ny hverdag og Koronapandemien (covid-19). Gjennom disse temaene belyses informantenes mulighet til å gjøre meningsfulle aktiviteter i eget hverdagsliv. Funnene viser blant annet at overgangen til universitetet kan være krevende, med tanke på å flytte hjemmefra, klare seg selv, bo i kollektiv og mye skolearbeid. Funnene viser videre at koronapandemien har vært en ekstra utfordring i hverdagen, som har begrenset informantenes muligheter til å gjøre ulike aktiviteter. Dette påvirker følgelig deres helse og trivsel. Samtidig viser funnene at overgangen også har gitt mange nye muligheter, som for eksempel mer frihet og nye meningsfulle interesser og aktiviteter. Oppsummering: Overgangen til universitetet kan være krevende. Funnene viser imidlertid også at universitetet kan være en viktig faglig og sosial arena, som opprettholder eller fremmer muligheten til å delta i ulike meningsfulle aktiviteter.en_US
dc.description.abstractBackground: The transition to becoming a university student can be a demanding period in life. There are a lot of new impressions over a short period of time and for some this transition can cause negative health consequences. This is one of the reasons why students are highlighted as a target group in the Public Health Report from 2019, in need of improved effort and follow-up from the public sector. Information about this target group, such as details from their everyday life, is important for public health work. Furthermore, we know that there is an interaction between occupation and health. However, there is little research on this target group (students) that uses an occupational science perspective. Purpose: The purpose of this study was to explore university students’ own experiences of everyday life in the transition to becoming a student. The data was collected in February 2021 during the coronavirus pandemic, which affected the students’ everyday life. The findings were discussed using an occupational science perspective with a focus on occupation and health. Method: The study used a qualitative method and an exploratory descriptive design. In other words, it was the students’ own personal experiences that were in focus. The study sample consisted of seven students in the age 19-23 years. It was conducted life form interviews (inspired) with a semi-structured interview guide. The data material has been analyzed using a thematic analysis. Findings: The study’s findings are explained through the following three main themes: The transition to university, A new everyday life and The coronavirus pandemic (COVID-19). Through these themes the students’ opportunity to do meaningful occupations in everyday life is highlighted. The results show that the transition to university can be a demanding period in life. Some challenges that were mentioned during the interviews were related to moving away from home, managing life and heavy schoolwork. The findings further show that the ongoing pandemic has been an additional challenge in the students’ everyday life, which again has limited their possibilities. This can consequently affect their health and well-being. At the same time the findings also show that the transition has provided many new opportunities, such as more freedom and new meaningful interests and occupations. Summary: The transition to university can be demanding. However, the findings also show that the university can be regarded as an important academic and social arena, which maintains or promotes the opportunity to participate in meaningful occupations.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStudentsen_US
dc.subjectStudenteren_US
dc.subjectHigher educationen_US
dc.titleFørsteårsstudenters hverdagsliv : en kvalitativ studieen_US
dc.title.alternativeThe everyday life of first-year students : a qualitative studyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal