Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIhlebæk, Camilla Martha
dc.contributor.authorSegtnan, Anne
dc.coverage.spatialNorway, Østfolden_US
dc.date.accessioned2021-10-01T07:30:38Z
dc.date.available2021-10-01T07:30:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786854
dc.description.abstractBakgrunn: Hvert år opplever rundt en femtedel av befolkningen psykiske helseproblemer og i Østfold var 17 % av befolkningen i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av psykiske symptomer og lidelser i 2018. Det er i dag bred enighet om at helse skapes der menneskene bor og lever sine liv, og i relasjoner mellom mennesker. Derfor er det behov for mer kunnskap om hvordan nærmiljøfaktorer og sosiale faktorer påvirker psykisk helse i Østfold. Hensikt: Å undersøke om opplevde nærmiljøkvaliteter og sosiale faktorer var assosiert med selvrapportert psykisk helse blant befolkningen i Østfold. Metode: Datamaterialet til denne tverrsnittstudien var et analytisk utvalg (N=12 006) hentet fra spørreundersøkelsen «Oss i Østfold 2019» utført av Østfold fylkeskommune. Spørreskjema inneholdt spørsmål om sosiodemografi, nærmiljøkvaliteter (trivsel, stedstilhørighet, nærmiljøtilbud og trygghet), sosiale faktorer (sosial støtte, ensomhet og deltagelse) og psykisk helse (Hopkin Symptom Checklist). Logistisk regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke sammenhenger mellom nærmiljøkvaliteter, sosiale faktorer og selvrapporterte psykiske plager, og det ble kontrollert for sosiodemografiske faktorer. Resultater: Totalt sett var det 20,5 % av respondentene som rapporterte psykiske plager. Resultatene viste at med høyere trivsel, stedstilhørighet og trygghet så var det en lavere risiko for å rapportere psykiske plager. En lavere risiko for psykiske plager ble også funnet med økende grad av sosial støtte. Økende grad av ensomhet ga en økt odds ratio for psykiske plager. Den fulljusterte modellen forklarte 35 % av variansen i psykiske plager. Konklusjon: I denne studien ble det funnet at nærmiljøkvaliteter og sosiale relasjoner var assosiert med psykisk helse i befolkningen i Østfold. Det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på disse faktorene i det forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeidet for å sikre god psykisk helse i befolkningen.en_US
dc.description.abstractBackground: Approximately 20% of the population faces mental health problems annually. In 2018, 17% of the Østfold population were in contact with the primary health care service due to mental illness. Today, it is generally agreed that health is created where people live their lives, and in inter-human relations. Thus, there is a need for extended knowledge about how qualities of the local community and social factors affect the mental health in Østfold. Aim: To investigate if perceived qualities of the local community and social factors were associated with psychological distress in the Østfold population. Methods: The data for this study was an analytical selection (N=12 006) from the questionnaire «Oss i Østfold 2019», conducted by Østfold fylkeskommune. The questionnaire comprised questions about sociodemographics, qualities of the local community (neighborhood satisfaction, place attachment, physical neighborhood features and safety), social factors (social support, loneliness and participation) and mental health (Hopkin Symptom Checklist). Logistic regression analysis was used in order to investigate associations between qualities of the local community, social factors and self-reported psychological distress. Results: A total of 20,5 % of the respondents reported psychological distress. The results showed that people reporting a higher degree of neighborhood satisfaction, place attachment and safety had lower odds for reporting psychological distress. Reduced odds for psychological distress was also found for people with a higher degree of social support. Higher degree of loneliness was associated with increased odds for psychological distress. The fully adjusted model explained 35 % of the variance in psychological distress. Conclusion: In this study it has been found that qualities of the local community and social relations were associated with mental health in the Østfold population. Thus, it is important to pay attention to these factors in the public health work to secure good mental health in the population.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPublic healthen_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.titleHar kvaliteter ved nærmiljøet betydning for selvrapportert psykiske helse i Østfold? : en kvantitativ studie av befolkningen i Østfold fra 2019en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263en_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal