Show simple item record

dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.advisorBengtson, May-Bente
dc.contributor.authorAndresen, Lars Åge Sjølie
dc.date.accessioned2021-09-30T13:47:25Z
dc.date.available2021-09-30T13:47:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786707
dc.description.abstractBakgrunn: Studier har vist at kvinner med inflammatorisk tarmsykdom (inflammatory bowel disease/IBD) har økt risiko for uheldige svangerskapsutfall som liten for svangerskapsalder (small for gestational age/SGA) og for tidlig fødsel (Preterm birth/PTB). Det er kjent at tobakksrøyking påvirker både svangerskapsutfall og sykdomsaktivitet hos kvinner med IBD. Det er liten kunnskap om snusbruk og svangerskapsutfall for denne gruppen. Metode: Vi benytter data hentet fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). For gravide kvinner med IBD har vi informasjon om medisinforbruk, sykdomsaktivitet og operasjoner knyttet til sykdommen fra spørreskjemaet innsamlet i prosjektet IBD in pregnancy and environmental factors. Svangerskapsutfall er fra medisinsk fødselsregister og andre relevante variabler fra Q1 i Moba. Vi benyttet regresjonsanalyse for å undersøke sammenhengen mellom snusing før/under svangerskapet og sykdomsaktivitet, samt de ulike svangerskapsutfallene fødselsvekt og svangerskapslengde, og vi justerte for konfundere. Vi utførte en medieringsanalyse for å undersøkelse om sykdomsaktivitet eller svangerskapsvektøkning (Gestational weight gain/GWG) var medierende faktorer for sammenhengen mellom snus og henholdsvis fødselsvekt og svangerskapslengde. Resultat: Vi fant ingen signifikante sammenhenger mellom snusing og SGA (p=0.641) og PTB (p=0.856). Vi fant heller ingen sammenheng mellom snus og sykdomsaktivitet (p=1.0). Fordelingen av fødselsvekt og svangerskapslengde blant snusere og ikke-snusere viste ikke statistiske signifikante sammenhenger mellom mors snusing og barnets fødselsvektvekt og svangerskapslengde (p=0.136 og 0.141). Vi fant ikke statistiske sammenhenger mellom snusing og svangerskapslengde når vi kontrollerer for utdanning, kroppsmasseindeks (body mass index/BMI) og røyking. Vi fant en statistisk signifikant sammenheng mellom snusing og barnets fødselsvektvekt (p=0.011) i den justerte analysen. Kvinner med IBD som snuser får i gjennomsnitt et barn som veier 516 gram mer enn de kvinnene med IBD som ikke snuser. Vi fant ingen medieringseffekt av GWG eller sykdomsaktivitet. Konklusjon: Vi har i denne studien ikke funnet grunnlag for at bruk av snus fører til uheldige svangerskapsutfall som SGA eller PTB for kvinner med IBD som snuser før/under svangerskapet. Vi fant heller ingen sammenheng mellom snusbruk og sykdomsaktivitet. Vi fant at kvinner med IBD som snuser i gjennomsnitt får et barn som veier 516 gram mer enn de kvinnene med IBD som ikke snuser.en_US
dc.description.abstractBackground: Studies have shown that women with inflammatory bowel disease (IBD) have an increased risk of adverse pregnancy outcomes such as small for gestational age (SGA) and preterm birth (PTB). It is known that tobacco smoking affected both birth outcome and disease activity in women with IBD. There is little knowledge about snuff use and pregnancy outcomes for this group. Method: We use data from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). For pregnant women with IBD, we have information about medicine consumption, disease development and operations related to the disease from the questionnaire collected in the project IBD in pregnancy and environmental factors. Pregnancy outcomes are from the medical birth register and other relevant variables from Q1 in MoBa. We used regression analysis to investigate the relationship between snuff use before/during pregnancy and disease activity, as well as the different pregnancy outcomes including birth weight and gestational age, and we adjusted for confounders. We performed a mediation analysis to investigate whether disease activity or gestational weight gain (GWG) were mediating factors for the relationship between snuff use and birth weight and gestational age, respectively. Result: We found no significant correlations between snus and SGA (p=0.641) and PTB (p=0.856). We also found no association between snuff and disease activity (p=1.0). The distribution of weight and length of pregnancy among snuff users and non-snuff users did not show statistically significant correlations between the mother's snuff use and the child's weight and length of pregnancy (p=0.136 and 0.141). We did not find statistical correlations between snuff use and length of pregnancy when we check for education, BMI and smoking. On the other hand, we found a statistically significant relationship between snuff-use and the child's weight (p=0.011) in the adjusted analysis. The children of women with IBD who use snuff weigh an average of 516 grams more than children of women with IBD who do not use snuff. We found no mediating effect of GWG or disease activity. Conclusion: In this study, we have not found a basis for the use of snuff leading to negative birth outcomes such as SGA or PTB for women with IBD who use snuff before or during pregnancy. We also found no connection between snuff use and disease development. We found that women with IBD who use snuff on average have a child who weighs 516 grams more than those women with IBD who do not use snuff.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectPublic healthen_US
dc.titleSnus, svangerskapsutfall og sykdomsaktivitet hos kvinner med inflammatorisk tarmsykdom (IBD)en_US
dc.title.alternativeAssociations between use of snuff, pregnancy outcomes and disease activity among women with inflammatory bowel disease (IBD)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk: 803en_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal