Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRydningen, Ulf
dc.contributor.advisorPaus, Kim Aleksander Haukeland
dc.contributor.authorSvendsen, Iselin
dc.date.accessioned2021-09-20T13:22:28Z
dc.date.available2021-09-20T13:22:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779254
dc.description.abstractInfiltrasjon og urbanisering Infiltrasjon beskriver inntrengingen av vann fra overflaten, ned i bakken og videre ned til grunnvannet. Infiltrasjon er en del av det naturlige hydrologiske kretsløpet og er viktig for at grunnvannstanden skal opprettholdes samtidig som overflateavrenningen reduseres. Infiltrasjon bidrar til fordampning, opptak av vann i vegetasjon, gjenbruk av overvann, reduksjon av fremmedvann, rensing av overvann, bedrer det biologiske mangfoldet og gir en estetisk verdi. (Braskerud og Paus, 2018) Urbanhydrologi defineres som den delen av vannets kretsløp som er knyttet til bebygde områder. Utbygging og fortetning av områder fører til en endring mellom tette og permeable flater i det bestemte området ved at naturlige grønne overflater erstattes med tette flater som tak og asfalt. Dette fører til en endring i vannbalansen, avrenningsmønsteret, infiltrasjonsevnen i grunnen og naturlig rensing og filtrering. Infiltrasjon er også viktig for at grunnvannstanden i området skal opprettholdes samtidig som overflateavrenningen reduseres. Infiltrasjon sin plass i plansystemet Det finnes i dag ingen krav til kartlegging av grunnforholdene for å kunne vurdere hvilke infiltrasjonsforhold som finnes, før et område i en kommune blir regulert til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel. Det finnes lite informasjon og veiledningsmateriell om hvordan kommunene skal gå fram for å bestemme om arealer er egnet til lokal overvannshåndtering med infiltrasjon i grunnen. Hensikten med dette arbeidet er derfor å innhente kunnskap som danner et grunnlag for å etablere et veiledningsmateriale for å avgjøre om det er hensiktsmessig med infiltrasjon og fremgangsmåte på dokumentasjon. Dette skal være et verktøy for å ivareta infiltrasjon gjennom planprosessen, fra regulering til sluttprotokoll. For å imøtekomme de forventede utfordringene knyttet til overvann, må tiltak iverksettes. Lovverket må være tilstrekkelig utformet med de nødvendige virkemidlene og med klare beskrivelser. Kommunene har i dag mange muligheter til å påvirke overvannshåndteringen gjennom bestemmelser i plan og bygningsloven, kommuneplanens arealdel, forurensningsloven og vannressursloven, mm. Verktøy for å avgjøre om infiltrasjon er hensiktsmessig eller ikke Første steget mot god planlegging er å kjenne til lover og forskrifter, og strategier og regelverk for den gjeldende kommunen. For områder der det planlegges utbygging bør det gjøres en planlegging på overordnet nivå tidlig i fasen, videre gjøres det nærmere beskrivelser og løsninger på detaljert nivå lenger ut i fasen. Etter planlegging og prosjektering utføres tiltaket, videre utføres en kontroll av utføringen og helt til slutt skal løsningen driftes. Oppgavens oppsummerer hvilke lokale forhold som må vurderes for å avgjøre om infiltrasjon som løsning for å håndtere overvann fra mindre regn er hensiktsmessig eller ikke, med et flytskjema.en_US
dc.description.abstractInfiltration and urbanization Infiltration describes the penetration of water from the surface, down into the ground and further down to the groundwater. Infiltration is part of the natural hydrological cycle and is important for the groundwater level to be maintained while reducing surface runoff. Infiltration contributes to evaporation, uptake of water into vegetation, reuse of surface water, reduction of foreign water, purification of surface water, improves biological diversity and provides an aesthetic value. (Braskerud and Paus, 2018) Urban hydrology is defined as the part of the water cycle that is connected to built-up areas. Development and densification of areas leads to a change between dense and permeable surfaces in the specific area by replacing natural green surfaces with dense surfaces such as roofs and asphalt. This leads to a change in the water balance, the drainage pattern, the infiltration ability in the soil and the natural purification and filtration. Infiltration is also important for the groundwater level in the area to be maintained at the same time as the surface runoff is reduced. Infiltration and its place in the planning system There are currently no requirements for mapping the ground conditions to be able to assess which infiltration conditions exist before an area in a municipality is regulated for development purposes in the land-use element of the municipal master plan. There is little information and guidance material on how the municipalities should proceed to decide whether areas are suitable for local surface water management with infiltration in the ground. The purpose of this work is therefore to obtain knowledge that forms a basis for establishing guidance material to determine whether it is appropriate with infiltration, and procedure for documentation. This will be a tool for safeguarding infiltration throughout the planning process, from regulation to final protocol. To meet the expected challenges associated with surface water, measures must be implemented. The legislation must be sufficiently designed with the necessary instruments and with clear instructions. The municipalities currently have many opportunities to influence surface water management through provisions in the Planning and Building Act, the area part of the municipal plan, the Pollution Control Act, the Water Resources Act, etc. Tools for determining whether or not infiltration is appropriate The first step towards good planning is to know the laws and regulations, and strategies and regulations for the current municipality. For areas where development is planned, planning should be done at a general level early in the phase, and further descriptions and solutions at a detailed level should be made later in the phase. After planning and designing, the measure is carried out, a further control of the execution is carried out, and finally the solution is to be operated. The thesis summarizes which local conditions must be considered to determine whether infiltration as a solution for dealing with surface water from less rain is appropriate or not, with a flow chart.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan avgjøre om infiltrasjon som løsning for å håndtere overvann fra mindre regn er hensiktsmessig eller ikke : med hensyn til de lokale forholdene ved ønsket bebyggelseen_US
dc.title.alternativeHow to decide whether infiltration as a solution for handling surface water from smaller rainfall is expedient : in consideration of the local conditions by desired settlement areaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal