Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolth, Fredrik
dc.contributor.authorZimmermann, Oscar Martin Ruud
dc.contributor.authorKulsveen, Kristian Patrick
dc.date.accessioned2021-09-08T12:38:51Z
dc.date.available2021-09-08T12:38:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774644
dc.description.abstractMasteroppgaven omhandler samordning og planlegging i sjø, særlig med fokus på akvakultur- og energitiltak. Vi har utarbeidet følgende hovedproblemstilling for å belyse temaet “Planlegging og samordning av akvakulturanlegg og anlegg for overføring av elektrisk energi i sjø”. Oppgaven tar utgangspunkt i plan- og bygningsloven, akvakulturloven og energiloven. Vi har som del av oppgaven belyst kommunenes plikt til å planlegge sjøarealene, samt sett på mulighetene forvaltningen har til å styre arealbruken gjennom vilkår og bestemmelser i relevante lover. Gjennom relevant teori og to eksempelsaker har vi kartlagt gjeldende rett og illustrert utfordringer ved motstrid mellom akvakultur og energiinteresser i sjø. Ved bruk av juridisk metode har vi kartlagt de viktigste samordnings- og planleggingsmekanismene i loven. Rettstemaene oppgaven søker å belyse er varierende og til dels sparsomt belyst i juridisk litteratur. Temaet vi har valgt har bakgrunn i at sjøarealene langs norskekysten er under stadig økende press fra både eksisterende og kommende næringer. Dette medfører at helhetlig planlegging med høy grad av samordning av mange ulike interesser er viktigere enn noen gang. Oppgavens viktigste hovedfunn er: Kommunen har i tråd med gjeldende rett plikt til å utarbeide kommuneplanens arealdel for “hele kommunen” også i sjø. Reguleringsplikten etter plan og bygningsloven § 12-1 tredje ledd gjelder også tiltak i sjø, herunder akvakultur. Fylkeskommunen har innenfor rammene av vilkårslæren mulighet til å stille omfattende vilkår til akvakulturtillatelse. Kommunene kan også sette relevante og saklige vilkår i arealplan så lenge disse faller innenfor opplistingen av bestemmelser i plan- og bygningsloven §§ 11-9 til 11-11 og 12-7. Sektorlovenes forhold til plan- og bygningsloven er ordnet gjennom koblinger mellom lovene. Sektorlovenes forhold innad er derimot ikke avklart i lov og må derfor løses gjennom avtale, søksmål eller ekspropriasjon der disse havner i motstrid.en_US
dc.description.abstractThe master's thesis deals with coordination and planning at sea, especially with a focus on aquaculture and energy measures. We have prepared the following main problem to shed light on the topic “Planning and coordination of aquaculture farms and electric transmission lines at sea”. The thesis is based on the Planning and Building Act, the Aquaculture Act and the Energy Act. As part of the thesis, we will review the municipalities' duty to plan the sea areas, as well as look at the options the administration has to control use through terms and provisions in the relevant laws. Through relevant theory and two cases, we will map current law and illustrate challenges and conflicts that can arise between aquaculture and energy interests at sea. Using the legal system, we will map the most important coordination and planning mechanisms in the law. The legal topics the thesis seeks to review are varied and to some extent sparsely covered in legal literature. We have chosen the main problem because the sea areas along the Norwegian coast are under ever-increasing pressure from both existing and future industries. Comprehensive planning with a high degree of coordination of many different interests is more important now than ever. The main findings of the thesis are: We have concluded that the municipality is obliged to prepare the municipal plan's area portion for "the entire municipality" also at sea. The regulatory obligation according to section 12-1, third paragraph, also applies to measures at sea, including aquaculture. Within the framework of the conditions doctrine, the county municipality can set comprehensive conditions for an aquaculture permit. The municipalities may also set relevant and objective conditions in the area plan if these fall within the list of provisions in the Planning and Building Act sections 11-9 to 11-11 and 12-7. The sector laws' relationship to the Planning and Building Act is arranged through links between the laws. The internal relationship of the sector laws, on the other hand, are not clarified in law and must therefore be resolved through an agreement, lawsuit or expropriation where these ends up in conflict.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePlanlegging og samordning av akvakulturanlegg og anlegg for overføring av elektrisk energi i sjøen_US
dc.title.alternativePlanning and coordination of aquaculture farms and electric transmission lines at seaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIEen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal