Show simple item record

dc.contributor.advisorKallio, Maarit
dc.contributor.advisorKnut, Øistad
dc.contributor.authorRyan, Astrid Forberg
dc.coverage.spatialEuropeen_US
dc.date.accessioned2021-08-30T12:00:52Z
dc.date.available2021-08-30T12:00:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771771
dc.description.abstractI arbeidet med å finne effektive løsninger som kan bidra til å nå de ambisiøse utslippsreduksjonsmålene i Parisavtalen, synes det å være et økende søkelys på den viktige rollen skogen og skogsektoren kan spille i klimasammenheng. Dette har ført til at skog- og klimapolitikk i stadig større grad henger sammen. Formålet med denne masteroppgaven var å studere disse sammenhengene i ulike land for å få en bedre forståelse av hvordan klimamålene påvirker skogpolitikken, hvilke typer nasjonale klimamotiverte skogpolitiske virkemidler som er iverksatt, og i hvilken grad EUs klimarammeverk påvirker nasjonal skogpolitikk. Det ble benyttet en kvalitativ forskningsmetode for å gjennomføre en sammenlignende analyse av den nasjonale skog- og klimapolitikken i Norge, Finland og Frankrike. Sammenhengene mellom skog- og klimapolitikk ble analysert langs to dimensjoner: horisontale sammenhenger mellom politikken på de ulike områdene på nasjonalt nivå, og vertikale sammenhenger mellom nasjonal politikk og EUs klimarammeverk. Tre ulike nivåer ble vurdert i den horisontale analysen: overordnede målsettinger, virkemidler, og tematiske elementer i gjennomføringen av politikken. Resultatene viste komplekse og tydelige sammenhenger mellom nasjonal skogpolitikk og klimapolitiske målsettinger, inkludert mål for fornybar energi. Variasjoner mellom de tre landene bekreftet betydningen av tilpasninger mellom politikkutformingen og situasjonen i det enkelte land. Flere eksempler på klimamotiverte nasjonale skogpolitiske virkemidler ble identifisert, både virkemidler rettet mot produksjonssiden og mot etterspørselen etter trevirke og treprodukter. Mange av virkemidlene i de tre landene hadde en lignende utforming og var innrettet mot å fremme tilveksten i skogen gjennom aktiv skogforvaltning eller øke bruken av treprodukter og trebasert bioenergi. Det var også eksempler på unike, nasjonale virkemidler som det kan være aktuelt også for andre land å vurdere og tilpasse til sin nasjonale situasjon. Resultatene fra den vertikale analysen viste at EUs klimarammeverk hadde påvirket den nasjonale skogpolitikken på ulike måter og i varierende grad. Det ble konkludert med at påvirkningen vil kunne tilta som følge av EUs nye ambisiøse klimamål og de forventede endringene i EUs politikk som vil være nødvendige for å nå disse målene. Resultatene av studien kan være nyttige for beslutningstagere i offentlig forvaltning og andre som jobber med å utvikle effektive skog- og klimapolitiske løsninger i en situasjon med stadig mer komplekse og ambisiøse politiske målsettinger.en_US
dc.description.abstractAs governments around the world struggle to develop effective policies to achieve the ambitious emissions targets set by the Paris Agreement, there seems to be a growing recognition in Norway and other countries of the important role that forests and the forest sector can play in mitigating climate change. As a consequence, forest and climate policies appear increasingly interconnected. The objective of this study was to investigate the nature of these interconnections across different countries with a view to better understand how climate objectives impact forest policies; what types of climate-motivated policy instruments targeting the forest sector exist; and to what extent EU’s climate policy framework affect national forest policies. The study employed a qualitative research method and a comparative design focusing on the national forest and climate policies of Norway, Finland and France. Policy interaction was analysed along two dimensions: horizontal interaction between national level policies, and vertical interaction between EU level policies and national policies. In addition, the analysis distinguished between three layers of policy: general policy objectives, policy instruments and thematic elements in implementation. The study found complex and strong interconnections between national forest policies and climate change mitigation and renewable energy policy objectives. Variations across the three case countries confirmed the importance of fit between national situations and policy choices. Several examples of climatemotivated national forest policy instruments were identified, targeting both the production side and the demand for wood. Many of the policies were similar in design across the three case countries and focused on promoting forest growth through active forest management or increasing the demand for wood and wood-based bioenergy. There were also examples of unique national policy instruments that other countries could consider and adapt to their national circumstances. The findings from the vertical analysis showed that the EU’s climate policy framework had impacted national forest policies to various degrees and in both direct and indirect ways. There was also evidence that this impact is likely to grow in importance as a result of EU’s new, ambitious greenhouse gas emissions reduction targets and the anticipated policy changes that will be necessary to reach those targets. The results of the study may be useful for policymakers and others involved in developing effective forest and climate policies in response to increasingly complex and ambitious policy objectives.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleA comparative analysis of interlinkages between national forest and climate policies in Norway, Finland and France within the European Union policy frameworken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914en_US
dc.description.localcodeM-SFen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal