Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSebastian-Rivera, Agustin
dc.contributor.authorRisdal, Andreas
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-04-13T11:05:42Z
dc.date.available2021-04-13T11:05:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737534
dc.description.abstractDen kompakte byen har lenge vært det ledende stedsutviklings-idealet i Norge for bærekraftig byutvikling. Samtidig domineres byene av motorisert trafikk, noe som leder til problematikk knyttet til store mengder klimagassutslipp og forurensning. Stedsutvikling er lovpålagt å fremme gode, attraktive og levedyktige bo- og nærmiljø, men likevel ser man antydninger til at sosiale aspekter ved kompakt byutvikling blir neglisjert. Når man skaper kompakte byer er det viktig at man ivaretar og skaper infrastruktur som fremmer menneskers helse, trivsel og sosiale- og miljømessige forhold. Denne oppgaven studerer hvordan urbane veihierarkier og gateutforming kan transformeres for å bedre urbane miljøer og redusere forurensning. Sentralt i oppgaven er bærekraftig sentrumsutvikling gjennom omorganisering og utforming av gater.en_US
dc.description.abstractThe compact city has for a long time been the leading urban development ideal in Norway for sustainable urban development. At the same time, cities are dominated by motorized traffic, which leads to problems regarding large amounts of greenhouse gas emissions and pollution. City development is required by law to promote good, attractive and viable living spaces and local environments. But there are indications that social aspects of compact urban development are being neglected. When creating compact cities, it is important that you guard and create infrastructure that promotes human health, well-being, social environments and environmental conditions. This thesis studies how urban road hierarchies and street design can be transformed to improve urban environments and reduce pollution. Central in this assigment is sustainable urban development through reorganization and design of streets.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectGrünerløkkaen_US
dc.subjectUrban planningen_US
dc.subjectPublic healthen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.titleOmorganisering av mobilitet i sentrumsområder - med fokus på bærekraft og forbedret folkehelse : prosjektområde: bydel Grünerløkka, Osloen_US
dc.title.alternativeReorganization of mobility in urban areas - with a focus on sustainability and improved public health : case study: bydel Grünerløkka, Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Urbanisme: 237en_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal