Show simple item record

dc.contributor.authorAnthonisen, Stine
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-03-26T12:29:12Z
dc.date.available2021-03-26T12:29:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735746
dc.description.abstractHavre er en god kilde til viktige næringsstoffer som karbohydrater, fiber (β-glukan), proteiner og fett. Proteinene har en gunstig aminosyresammensetning, og i kombinasjon med belgvekster vil havre kunne gi produkter med fullverdige proteiner. Etterspørselen av havre som matkorn, har økt de siste årene. Proteinrik mat er helt essensielt i kosten, og med en stadig økende befolkning på verdensbasis, er vegetabilske proteinkilder sentralt i retning av et mer bærekraftig kosthold. Som matkorn brukes havre først og fremt som havregryn og grøt. Det har vært gjort lite forskning i Norge på hvordan kornkvaliteten i råvare påvirker kvaliteten i havregryn, og kunnskap om sortenes egnethet til havregrynproduksjon er derfor begrenset. Særlig viktige kvalitetsparametere for havregryn er flakstyrke, vannabsorpsjon og viskositet. I tillegg er sensoriske egenskaper som farge og smak viktig for industriens – og forbrukernes valg av råvarer. Kornkvalitet i tre norske havresorter: Avetron, Dovre og Vinger, ble undersøkt for å karakterisere sortenes egnethet til havregrynproduksjon. Formålet var å undersøke om forskjeller i kornkvalitet kunne relateres til spesifikke egenskaper i havregrynene. Videre var det ønskelig å undersøke om variasjoner i proteininnhold ville påvirke kvaliteten og funksjonelle egenskaper i havregryn, og hvordan dette ville komme til uttrykk når havregryn ble prosessert til ulike flaktykkelser. Dovre hadde høyere proteininnhold enn Avetron og Vinger, både i korn fra 2018 og 2019. Alle sortene hadde imidlertid signifikant høyere innhold av protein i 2018. Kornene fra 2018 var også større, og hadde lavere skallprosent. Vanligvis foredles sortene basert fra skallprosent, kornfylling og utbytte, men for havre som matkorn vil også parametere som flakstyrke, farge og næringskomponenter være viktig for forbruker. Flaktykkelse hadde en sterk effekt på flakstyrke i havregrynene. Andelen ødelagte flak var størst for tynne havregryn. Tynne havregryn hadde høyere viskositet ved oppvarming i vann, under avkjøling, og i ferdig produkt. Havregrynenes tykkelse hadde også en effekt på farge, der tynne havregryn var lysere. Høyt proteininnhold ga lavere viskositet, og det var ventet å finne at havregryn av Vinger, med relativt lavt innhold av fett og protein, ville ha høyere viskositet enn Avetron og Dovre. Ved RVA ble det imidlertid observert mange likheter mellom viskositetsegenskapene i Vinger og Avetron. Dovre hadde høyere peak viskositet, men likevel var det ingen signifikante forskjeller i sluttviskositeten mellom sortene.en_US
dc.description.abstractOat provide a good source of important nutrients such as carbohydrates, fibre (β-glukan), proteins and fat. The oat proteins have a desirable composition of amino acids, and in combination with legumes, products will provide essential amino acids to form a complete source of protein. The demand for food grade oats has increased the last few years. Protein rich foods is an essential part of a nutritious diet, and with the world’s increasing population, plant-based protein sources are essential to meet the demand, as well as ensuring healthy diets. Oats for consumption are mainly used as cereals and porridge. In Norway, studies of the grain qualities effects on rolled oats are limited, and the knowledge about different cultivars suitability for rolled oat production is limited. Important quality parameters for rolled oats is flake strength, water absorption, and viscosity. In addition to this, sensory qualities such as colour and taste, are important for the industry, as well as for the consumers. The grain quality of three Norwegian oats: Avetron, Dovre and Vinger, were examined to characterise the suitability for rolled oats production. The goal was to examine if differences in grain quality could be related to specific attributes in rolled oats. Further, it was desirable to examine if variations in protein content would affect the quality and functional properties in rolled oats and how this would be expressed when the rolled oats were processed into different flake thicknesses. Dovre showed a higher protein content than the other cultivars, both in grains from 2018 and 2019. All the cultivars had a higher protein content in grains from 2018. Grains from 2018, were also bigger in size, and they had a lower hull content. Flake thickness showed a significant effect on flake strength in rolled oats. The amount of damaged flake particles was larger in thinner flakes. Thin flakes also showed a higher viscosity during heating, cooling and in final product. The thickness also influenced colour in rolled oats, where thin flakes were lighter in colour. High content of protein gave lower viscosity, and it was expected to find a higher viscosity in Vinger, due to lower content of protein. However, the viscosity curved for Avetron were found to be similar as Vinger in many parameters. In RVA, Dovre showed a higher peak viscosity, but still, there were no significant differences in final viscosity between the cultivars.  en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAvetronen_US
dc.subjectVingeren_US
dc.subjectDovreen_US
dc.subjectHavreen_US
dc.titleKornkvalitet i tre norske havresorter – og sortenes egnethet for havregrynproduksjonen_US
dc.title.alternativeGrain Quality of three Norwegian Oat Cultivars – and their Suitability for Rolled Oat Productionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.source.pagenumber109en_US
dc.description.localcodeM-MATen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal