Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Ingeborg Amalie
dc.contributor.authorAlshus, Synne Alexandra
dc.date.accessioned2021-02-02T20:51:20Z
dc.date.available2021-02-02T20:51:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2725902
dc.description.abstractBakgrunn: Profesjonelle soldater er en gruppe unge menn og kvinner som har et bredt spekter av ferdigheter de skal mestre. Soldatyrket er i stor grad utsatt for faktorer som støy, vibrasjoner, trykk og vekselvis varme og kulde som er risikofaktorer for å utvikle subjektive helseplager (SHC). SHC er blant de største årsakene til redusert helse i den vestlige verden og stadig yngre mennesker rapporterer om slike plager. For å trene soldatferdigheter har soldatene ofte arbeidsperioder med høy aktivitet, hvilket stiller store krav til restitusjon på fritiden. Aktiviteten i soldatenes tjeneste er i stor grad regulert av tiltak som ivaretar sikkerhet for å forhindre personellskader, men ved å fokusere på faktorer som aktivitet, søvn og kosthold vil helsefremmende vaner bidra til fysisk prestasjon og god helse. Målet med studien var å se om det var en sammenheng mellom SHC, aktivitet, søvn og kosthold hos profesjonelle soldater i en intensiv arbeidsperiode. Metode: Datainnsamling ble gjennomført hos en gruppe profesjonelle soldater i en arbeidsperiode med høy aktivitet. Datainnsamlingen ble utført med aktigraf i løpet av 3 perioder á 7døgn (n=115) for å kartlegge aktivitet og søvn. Subjektive helseplager og kosthold ble kartlagt ved bruk av elektronisk spørreskjema (n=137). Desktriptiv statistikk ble brukt for å synliggjøre resultater på subjektive helseplager, aktivitet, søvn og kosthold. Lineær regresjonsmodell ble brukt for å finne sammenheng mellom de ulike faktorene. Resultater: Soldatene i studien hadde lavere forekomst av subjektive helseplager sammenlignet med den generelle befolkningen. Soldatene skåret høyt på aktivitet og hadde lite søvn og lav søvneffektivitet og kostholdet virker å være tilsvarende resten av befolkningen. Respondenter som hadde svært lite søvn og høyt inntak av energidrikk hadde signifikant høyere prevalens av subjektive helseplager. Konklusjon:De profesjonelle soldatene i studien har lite subjektive helseplager, er svært aktive, har nokså vanlig kosthold, men sover lite. I intensive arbeidsperioder ser man at det er en sammenheng mellom subjektive helseplager, lite søvn og økt inntak av energidrikk. Dette betyr at den totale belastningen i intensive treningsperioder kan gi en stressreaksjon som kan bidra til at soldatene opplever flere helseplager. Ved utilstrekkelig restitusjon etter slike intensive arbeidsperioder vil belastningen i følge Selyes stressteori kunne medføre utmattelse eller sykdom.en_US
dc.description.abstractBackground: Professional soldiers are a group of young men and women that have to master a wide variety of skills. As a result of their job soldiers are regularely exposed to factors such as loud noice, vibrations, pressure and the change between high and low temperatures, which are all risk factors for developing subjective health complaints (SHC). SHC is amongst the biggest reasons for reduced health in the western world and younger and younger people report to have these complaints. In order to train soldier skills the soldiers often have work periods characterized by high activity, which require effective restitution on their free time. The activity in the workplace is highly regulated by actions which maintain safety in order to prevent damage on employees. However, by focusing on factors such as activity, sleep and diet, health promoting habits could lead to physical achievement and good health. The aim of the study was to find a connection between subjective health complaints and activity, sleep and diet. Method: Collection of data was done of a group professional soldiers in a time of work with high activity. Collection of data was done with actigraphy during 3 periods of time of 7 days (and nights) each (n=115) to find results of activity and sleep. Information of subjective health complaints and diet was found by using an electonic questionnaire (n=137). Descriptive statistics were used to find result regarding SHC, activity, sleep and diet. A linear regression model was used to find a connection between the different factors. Results: The soldiers in the study had a lower instance of subjective health complaints comared to the general population. The soldiers had a high activity score, low sleep efficiency and their diet seems mostly the same as the rest of the population. Soldiers with very low sleep. Sleep efficiency and high intake of energy drinks were found to have significantly higher prevalence of subjective health complaints. Conclusion: The professional soldiers in the study has a low prevalence of subjective health complaints, they are quite active, have a regular diet, but does get little sleep. In times of work with high activity it was found an association between subjective health complaints, little sleep and increased energy drink consumption. This means that the total load in times of work of high activity could lead to a stress reaction that contributes to the soldiers experiencing a higher prevalence of health complaints. Lack of restitution after these periods of high activity work load could, according to Selyes theory of stress, contribute to exhaustion or sickness.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSammenheng mellom fysisk aktivitet, søvn, kosthold og subjektive helseplager hos profesjonelle soldateren_US
dc.title.alternativeThe association between physical activity, sleep, diet and subjective health complaints in professional soldiersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal