Show simple item record

dc.contributor.advisorXue, Jin
dc.contributor.advisorHanssen, Gro Sandkjær
dc.contributor.authorNordeide, Karoline Masumi
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-01-02T21:03:31Z
dc.date.available2021-01-02T21:03:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721195
dc.description.abstractGjenbruk av bygg og byggematerialer kan spille en viktig rolle i den sirkulære omstillingen av bygg- og eiendomssektoren. Tematikken har satt seg på agendaen, men det er fremdeles et stort gap mellom spirende ideer og storskala handling. Formålet med denne oppgaven er derfor å undersøke hva som skal til for å tette dette gapet, og bidra til en sirkulær omstilling av sektoren. Oppgaven tar for seg det overordnede forskningsspørsmålet: «Hvordan oppskalere gjenbruk av bygg og byggematerialer i plan- og byggeprosjekter?», samt følgende underordnede forskningsspørsmål: «hva er de sosiotekniske hindringene, utfordringene og mulighetene for en oppskalering av gjenbruk?» og «hva er «transition management» hindringene, utfordringene og mulighetene for en oppskalering av gjenbruk?». I besvarelsen av oppgavens forskningsspørsmål, diskuteres relevante funn i lys av «transition theory», med vekt på flernivåperspektivet og «transition management». Datamaterialet som ligger til grunn for diskusjonen, er innhentet gjennom intervjuer og dokumenter. Studien viser at en oppskalering av gjenbruk vil kreve endringer i regelverket, enten i form av en revidering av Byggevareforordningen slik at den blir tilpasset brukte byggevarer, eller i form av at brukte byggevarer ikke omfattes av den, men av TEK. Det bør sees på muligheter for å åpne opp for at reguleringsbestemmelser kan kreve mer enn det TEK krever. I påvente bør det eksperimenteres langt mer med gjenbruk enn det som gjøres i dag, FutureBuilt er her en egnet arena som bidrar til et tett samspill mellom offentlige og private aktører. Studien viser videre gode utsikter for en oppskalering av gjenbruk gjennom Oslos nye klimastrategi med betydelig økt fokus på tematikken, samt Plan- og bygningsetatens kriteriesett for klimavurderinger som ber om redegjørelse for gjenbruk i alle planforslag.en_US
dc.description.abstractReuse of buildings and building materials can play an important part in the circular shift of the building sector. Reuse has set itself on the agenda, but there is still a huge gap between budding ideas and large-scale action. The purpose of this thesis is therefore to examine what it takes to close this gap and contribute to a circular shift of the sector. The thesis addresses the following main research question: "How to scale up reuse of buildings and building materials in planning and building projects?" as well as the following two research questions: "what are the sociotechnical obstacles, challenges and opportunities for a scale-up of reuse?" and "what are the transition management obstacles, challenges and opportunities for a scale-up of reuse?"en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGjenbruk : fra nisje til regimeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber92en_US
dc.description.localcodeM-BYREGen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal